Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka [WH-F-FW-I-2-PNJWGP-L] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka [WH-F-FW-I-2-PNJWGP-L]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 410A
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Ślarzyńska
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

WIEDZA

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy osiągane są za pomocą metod podających (wykład informacyjny, opowiadanie), eksponujących (pokaz slajdów – prezentacja). Nabyta przez Studenta wiedza weryfikowana jest za pomocą testów śródsemestralnych oraz pisemnego zaliczenia końcowego, krótkich testów podczas zajęć, prezentacji multimedialnej przygotowanej i przedstawionej przez Studenta, przygotowania referatu.

UMIEJĘTNOŚCI

Efekty uczenia się w obszarze umiejętności osiągane są za pomocą metod ćwiczeniowo-praktycznych (zadania gramatyczne, studium przypadku, dyskusja seminaryjna) oraz metod poszukujących (burza mózgów, klasyczna metoda problemowa), zaś weryfikowane za pomocą testów pisemnych, wypowiedzi ustnej, udziału w dyskusji, oceniania ciągłego. Umiejętności Studentów rozwijane są podczas ćwiczeń w parach i niewielkich grupach. Metoda ćwiczeniowo-praktyczna sprzyja rozwojowi zainteresowań poznawczych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Efekty uczenia się w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą metod eksponujących (prezentacja) i ćwiczeniowych (dyskusja w grupie, projekt zespołowy). Student wzmacnia swoje kompetencje społeczne poprzez liczne ćwiczenia i zadania praktyczne realizowane w grupach, które pozwalają na zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej. Metoda projektu pozwala na rozwój umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji oraz wpływa na kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się dokonywana jest na podstawie kartkówek i testów śródsemestralnych oraz kolokwium końcowego. Ocenie ciągłej podlega również aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

Ocena końcowa

70% – wyniki testów śródsemestralnych oraz końcowego testu pisemnego (średnia ważona wyników - 0,6 test końcowy, 0,4 testy środsemestralne)

30% – wyniki kartkówek, ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)