Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna [WH-FP-I-1-TradycBibl] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Tradycja biblijna [WH-FP-I-1-TradycBibl]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala 410
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Muszytowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aCdYC9UFcZYTDIYBU7vmHP8l8QxyS5dC-_rlWDptIm4E1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=85875acc-05ad-4afc-9a56-af89c24fa200&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Wraz z tematem prezentacji zostanie wskazana podstawowa literatura. Student ponadto jest zobowiązany do samodzielnego wyszukania dodatkowych materiałów niezbędnych do przygotowania wymaganej prezentacji.

Potrzebną pomoc może uzyskać podczas konsultacji dydaktycznych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Przyjęte metody dydaktyczne to: wykład informacyjny, lektura tekstów i dyskusja, praca w zespołach (z wykorzystaniem giełdy pomysłów) prezentacja publiczna wyników wspólnej pracy.

Efekty kształcenia z obszaru wiedzy są osiągane poprzez wykład informacyjny, dyskusję, referowanie, lekturę własną, a weryfikowane są podczas kolokwium końcowego oraz prezentacji na zajęciach.

Efekty kształcenia z obszaru nabytych umiejętności osiągane są przez metodę referowania, dyskusji, lekturę własną, wyszukiwanie niezbędnych informacji, a weryfikowane są przez ocenę prezentacji wyników pracy podczas zajęć.

Efekty kształcenia z obszaru kompetencji społecznych osiągane są przez pracę zespołową z wykorzystaniem metody problemowej i giełdy pomysłów, a weryfikowane są przez ocenę wyników pracy zespołowej wyrażonej w prezentacji i animowaniu dyskusji na wyznaczony temat podczas zajęć.

Integralną częścią weryfikacji efektów kształcenia jest:

1) ocena pracy indywidualnej studenta - kolokwium weryfikuje opanowanie przez studenta materiału introdukcyjnego z zajęć oraz przyswojenie treści tekstu źródłowego wyznaczonych ksiąg i fragmentów ksiąg biblijnych.

2) ocena pracy zespołowej studenta. Student jest zobowiązany przygotować w wyznaczonym zespole i zaprezentować we wskazanym terminie na zajęciach określone wcześniej zagadnienie. Prezentacje dotyczą zapożyczeń, inspiracji, odniesień i polemik z Biblią w wybranych utworach literackich. W tym zadaniu ocenie podlega przede wszystkim zdolność rozpoznania związków literatury z Biblią oraz umiejętność analizy i oceny natury tychże związków, a także wykazanie się kreatywnością i odpowiedzialnością za pracę zespołu - weryfikowane są zarówno umiejętności, jak i kompetencje społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu studenta obowiązuje:

1. kolokwium końcowe z materiału introdukcyjnego oraz ze znajomości treści wyznaczonych ksiąg biblijnych

Teksty biblijne, które obowiązują do zaliczenia:

Rdz; Wj 1-20; Lb 20-24; Sdz 13-16; Rt; 1 i 2 Sam; 1 i 2 Krl; Tb; Jud; Est; Hioba; Jer; Ez; Dn; Jon; Mt 1-7; Łk; J; Dz; Ap.

2. przygotowanie wyznaczonego tematu i zaprezentowanie go na zajęciach w określonym terminie (tematy podane podczas zajęć) - praca samodzielna lub w małym zespole.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie materiałów do dyskusji.

Student powinien uzyskać pozytywną ocenę z testu końcowego oraz z wykonanej prezentacji. Ocena końcowa jest średnią oceną z uzyskanych wyników z uwzględnieniem aktywności podczas zajęć.

Na ocenę bardzo dobrą student:

- wykazuje się bardzo dobrą znajomością treści wyznaczonego zakresu tekstu źródłowego

- zna i potrafi wyczerpująco wyjaśniać wszystkie terminy z podstawowego zakresu przedmiotu dotyczące Biblii omawiane na zajęciach

- wykorzystuje bardzo dobrze literaturę przedmiotu i wyszukuje samodzielnie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania prezentacji na temat recepcji Biblii w literaturze, potrafi krytycznie się odnieść do wyszukanej literatury przedmiotu

- opracowuje w wyznaczonym terminie i prezentuje wskazane zagadnienie związane z analizą przykładów recepcji Biblii w literaturze

- w pełni współpracuje w zespole nad przygotowaniem materiałów do prezentacji

- jest bardzo dobrze przygotowany do aktywnej dyskusji podczas zajęć na wskazane uprzednio tematy, posługuje się przekazanymi materiałami do dyskusji.

Na ocenę dobrą student:

- wykazuje się dobrą znajomością treści wyznaczonego zakresu tekstu źródłowego

- zna i potrafi wyjaśniać większość terminów z podstawowego zakresu przedmiotu dotyczącego Biblii

- potwierdza wykorzystanie literatury przedmiotu i niezbędnych informacji do przygotowania prezentacji na temat recepcji Biblii w literaturze

- opracowuje w wyznaczonym terminie i prezentuje wskazane zagadnienie związane z analizą przykładów recepcji Biblii w literaturze

- w pełni współpracuje w zespole nad przygotowaniem materiałów do prezentacji

- jest przygotowany do aktywnej dyskusji podczas zajęć na wskazane uprzednio tematy, posługuje się przekazanymi materiałami do dyskusji.

Na ocenę dostateczną student:

- wykazuje się podstawową znajomością treści wyznaczonego zakresu tekstu źródłowego

- zna terminy z podstawowego zakresu przedmiotu dotyczącego Biblii, ale nie potrafi dobrze wyjaśniać ich znaczenia i charakteryzować zjawisk z nimi związanymi

- potwierdza w stopniu podstawowym wykorzystanie literatury przedmiotu i niezbędnych informacji do przygotowania prezentacji na temat recepcji Biblii w literaturze

- opracowuje w wyznaczonym terminie i prezentuje wskazane zagadnienie związane z analizą przykładów recepcji Biblii w literaturze

- współpracuje w zespole nad przygotowaniem materiałów do prezentacji, nie wpływając negatywnie na efekt końcowy pracy zespołowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)