Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00
sala 1529
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Karolina Chról, Irena Lipowicz
Literatura:

Literatura rekomendowana:

1. Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa;

2. 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa.

Literatura dodatkowa:

1. Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach red. I. Lipowicz, Warszawa;

2. Prawo administracyjne, red. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Warszawa,

3. Jan Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

Podczas ćwiczeń będą realizowane następujące tematy:

1. POJĘCIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, CHARAKTERYSTYKA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Definicja administracji publicznej i prawa administracyjnego, cechy i podziały administracji publicznej, cechy i podziały prawa administracyjnego, normy w prawie administracyjnym.

2. ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, POJĘCIA TEORETYCZNE Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Pojęcie źródeł prawa administracyjnego, podział i systematyka tych źródeł, poszczególne źródła z perspektywy prawa administracyjnego, pojęcie prawa wewnętrznego i zewnętrznego, pojęcie interesu, pojęcie publicznych praw podmiotowych, pojęcie władztwa administracyjnego, pojęcie stosunku administracyjnoprawnego, rodzaje stosunków administracyjnoprawnych, pojęcie kontroli i nadzoru.

3. PODMIOTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Pojęcie podmiotów administrujących, organy administracyjne, ich podziały, zakłady administracyjne, rodzaje i charakter prawny, wykonywanie zadań publicznych przez podmioty spoza administracji, zasady współdziałania administracji publicznej z organizacjami pożytku publicznego oraz prywatyzacja zadań publicznych.

4. PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

Formy działania administracji, pojęcie prawnych form działania administracji, podziały tych form, akt normatywny, akt administracyjny, porozumienie administracyjne, umowa w prawie administracyjnym, czynności materialno-techniczne, działalność społeczno-organizatorska, ugoda administracyjna.

5. USTRÓJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Ustrój administracji publicznej na poziomie centralnym i terenowym, w tym pojęcie administracji centralnej i naczelnej, zasady funkcjonowania i organizacja RM, pojęcie działu administracji, zasady tworzenia Rady Ministrów w oparciu o ustawę o działach administracji publicznej, kreowania kompetencji ministrów, pozycja ustrojowa i kompetencje Prezesa RM, urzędy centralne i zasady ich funkcjonowania, inne podmioty administrujące na poziomie centralnym. Pojęcie organu o właściwości ogólnej i administracji zespolonej, rodzaje zespolenia, status prawny wojewody, kompetencje wojewody, aparat wykonawczy wojewody oraz pojęcie administracji specjalnej organy województwa, sposób kreowania i zakres kompetencji oraz nadzór nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

6. SAMORZĄD TERYTORIALNY

Pojęcie samorządu terytorialnego, pojęcie podziału terytorialnego kraju, ustrój gminy, w tym pojęcie gminy, zadania własne i zlecone, organy, sposób kreowania i zakres kompetencji, ustrój powiatu, w tym pojęcie powiatu, podział i charakter zadań, organy, sposób kreowania i zakres kompetencji, status prawny starosty, zespolenie na poziomie powiatu, ustrój województwa samorządowego, w tym zadania, ich podział i charakter oraz organy województwa.

7. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIALNEGO

Do ustalenia z grupą.

8. ZALICZENIE USTNE

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

I.Efekty kształcenia:

PR_U01: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych – w zakresie prawa administracyjnego P

R_U02 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 student posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa administracyjnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 student posiada umiejętność prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych obejmujących zróżnicowane zjawiska z rozmaitych obszarów życia społecznego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 student posiada umiejętność powiązywania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08 student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 student posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa administracyjnego, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa administracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03 student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

PR_K04 student potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie.

II. Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

-praca oparta na metodzie ćwiczeniowej,

- praca w grupach oparta na metodzie projektu,

- analiza i interpretacja aktu prawnego,

- wspomagająco wykład problemy,

- wspomagająco wykład kontrowersatoryjny.

III. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

PR-U01: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR-U02: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR-U03: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR-U04: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR-U05: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR-U08: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR-U09: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR-K01: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR-K03: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR-K04: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach czwartych przeprowadzone zostanie zaliczenie pisemne w formie testu oraz pytań otwartych, następnie ostatnie zajęcia będą poświęcone na zaliczenie ustne. Student będzie miał możliwość otrzymania dodatkowych punktów za aktywność i zadania dodatkowe.

Kryteria zaliczenia są następujące:

Na ocenę 5: 20 pkt

Na ocenę 4,5: 18-19 pkt

Na ocenę 4: 16-17 pkt

Na ocenę 3,5: 14-15 pkt

Na ocenę 3: 12-13 pkt

Na ocenę 2: 0-10 pkt

Uwagi:

ćwiczenia dla II roku prawa niestacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)