Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne [WP-PRZ-PK-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo konstytucyjne [WP-PRZ-PK-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15
sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-21 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-12 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-26 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-06-09 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Chybalski
Literatura:

Literatura podstawowa (1. M. Granat, Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami, wyd. 11, Warszawa 2022; 2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 10, Warszawa 2023).

Literatura uzupełniająca (1. A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002; 2. J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Warszawa 1999, 3. P. Czarny, Sejm i Senat [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2005; 4. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997; 5. K. Działocha, Źródła prawa powszechnie obowiązującego wobec praktyki konstytucyjnej [w:] System źródeł prawa w Konstytucji RP, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 27-36; 6. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008; 7. C. Kosikowski, Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim (stan obecny i postulaty na przyszłość), „Państwo i Prawo” 2002, nr 11; 8. M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997; 9. M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997; 10. D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004; 11. J. Oniszczuk, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego” 1999, nr 2/3; 12. M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1999, nr 4; 13. S. Patyra, Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2002; 14. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005; 15. P. Sarnecki, Kontrasygnata aktów prawnych Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2; 16. W. Sokolewicz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny [w:] Wolność słowa w mediach, red. D. Górecki, Łódź 2003; 17. A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006; 18. M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001).

Zakres tematów:

1. Pojęcie i cechy konstytucji.

2. Źródła prawa.

3. Wolności, prawa i obowiązki.

4. Środki ochrony wolności i praw.

5. Prawo wyborcze.

6. Sejm i Senat.

7. Prezydent RP.

8. Rada Ministrów.

9. Władza sądownicza.

10. Najwyższa Izba Kontroli.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu efektów kształcenia EK1-EK6 są dyskusja, studium przypadku, burza mózgów, projekt

Metodami weryfikacji efektów kształcenia EK1-EK6 są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe, praca pisemna, sprawdziany pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2 (ndst) nie zna podstawowych definicji konstytucji i nie wie, czym zajmuje się prawo konstytucyjne,nie umie zdefiniować określonych, konstytucyjnych organów władzy publicznej w zakresie uregulowanym Konstytucją,

na ocenę 3 (dst) zna podstawową definicję konstytucji i wie, czym zajmuje się prawo konstytucyjne, umie zdefiniować określone, konstytucyjne organy władzy publicznej w zakresie uregulowanym Konstytucją,

na ocenę 4 (db) zna różne definicje konstytucji i wie, jaka jest relacja prawa konstytucyjnego do innych gałęzi prawa,

na ocenę 5 (bdb) potrafi wskazać różnice między różnymi definicjami konstytucji,

EK2: zna i opisuje podstawowe elementy prawa wyborczego i referendalnego

na ocenę 2 (ndst) nie potrafi definiować podstawowych pojęć związanych z prawem wyborczym i referendalnym

na ocenę 3 (dst) potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z prawem wyborczym i referendalnym, w tym zasady (przymiotniki) wyborcze; zna rodzaje referendów

na ocenę 4 (db) potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z prawem wyborczym i referendalnym, w tym obszernie scharakteryzować zasady (przymiotniki) wyborcze w oparciu o poglądy doktryny; zna przepisy dotyczące przebiegu wyborów i referendów i

na ocenę 5 (bdb) posiada pogłębioną wiedzę w zakresie podstaw prawa wyborczego i referendalnego; opisuje podstawowe pojęcia, wykazując znajomość przepisów prawa, poglądów doktryny i orzecznictwa konstytucyjnego;

EK3 wyjaśnia pochodzenie i charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relacje między nimi

na ocenę 2 (ndst) nie zna podstawowych pojęć z zakresu systemu źródeł prawa,nie umie wymienić katalogu źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego, nie umie charakteryzować określonych aktów normatywnych w systemie źródeł prawa,

na ocenę 3 (dst) zna podstawowe pojęcia z zakresu systemu źródeł prawa,umie wymienić zasady polskiego systemu źródeł prawa, wie o dychotomicznym charakterze źródeł prawa, umie wymienić katalog źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego, zna hierarchię źródeł prawa w Polsce,umie ogólnie scharakteryzować określone akty normatywne w systemie źródeł prawa,

na ocenę 4 (db) zna pojęcia z zakresu systemu źródeł prawa i relacje między nimi, zna ogólną charakterystykę poszczególnych aktów normatywnych w systemie źródeł prawa,zna podstawowe zasady ogłaszania aktów normatywnych,zna ogólne reguły dotyczące powstawania aktów prawa miejscowego, zna ogólnie procedury wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej w trybie art. 89 i art. 90 Konstytucji,

na ocenę 5 (bdb) umie szczegółowo scharakteryzować akty normatywne w systemie źródeł prawa, umie wyjaśniać relację między poszczególnymi aktami normatywnymi w systemie źródeł prawa, zna orzecznictwo TK i poglądy doktryny na temat źródeł prawa, zna szczegółowo procedury wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej w trybie art. 89 i art. 90 Konstytucji, ma wiedzę i umie przedstawić argumenty dotyczące pozycji umowy międzynarodowej oraz prawa UE oraz relacji tych aktów do Konstytucji,

EK4: omawia przebieg postępowania ustawodawczego

na ocenę 2 (ndst) nie jest w stanie w podstawowym zakresie omówić przebiegu postępowania ustawodawczego

na ocenę 3 (dst) umie wskazać podstawowe etapy postępowania ustawodawczego i je scharakteryzować

na ocenę 4 (db) umie omówić przebieg postępowania ustawodawczego, wykazując wiedzę teoretyczną oraz znajomość przepisów regulaminu Sejmu

na ocenę 5 (bdb) ma pogłębioną wiedzę na temat postępowania ustawodawczego, z uwzględnieniem orzecznictwa TK

EK5: wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi

na ocenę 2 (ndst) nie zna podstawowych pojęć z zakresu systemu organów władzy publicznej w zakresie określonym Konstytucją, nie potrafi wskazać sposobu kreacji organów władzy publicznej, nie umie wymienić funkcji, zadań i kompetencje organu, nie potrafi wymienić środków oddziaływania organu na inne podmioty,

na ocenę 3 (dst) zna podstawowe pojęcia z zakresu systemu organów władzy publicznej w zakresie określonym Konstytucją,potrafi wskazać sposób kreacji organów władzy publicznej, umie wymienić funkcje, zadania i kompetencje organu, potrafi wymienić środki oddziaływania organu na inne podmioty,

na ocenę 4 (db) umie podać definicję poszczególnych organów władzy publicznej, w zakresie określonym Konstytucją i innymi aktami normatywnymi,zna pojęcia z zakresu systemu organów władzy publicznej w zakresie określonym Konstytucją i innymi aktami normatywnymi,umie wyjaśnić pozycje organu w systemie władzy publicznej oraz zasadzie podziału i równowagi władzy, umie określić relacje między danym organem a innymi podmiotami prawa,

na ocenę 5 (bdb) potrafi sformułować definicję poszczególnych organów władzy publicznej na podstawie przepisów, orzecznictwa i poglądów doktryny, zna poglądy orzecznictwa TK i doktryny dotyczące systemu organów władzy publicznej, ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania określonego organu władzy publicznej.

Uwagi:

ćwiczenia dla I roku prawa niestacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)