Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne 2 semestr [WP-PRZ-POC2-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie cywilne 2 semestr [WP-PRZ-POC2-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45
sala 419
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-08 13:15 : 14:45 sala 419
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Szczepanowska
Literatura:

Literatura podstawowa (aktualne wydania):

M. Białecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski (red.) – Postępowanie cywilne. Vademecum., Warszawa 2023, Wyd. 1

Literatura uzupełniająca (aktualne wydania):

1. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Warszawa 2019;

2. T. Zembrzuski (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II, Koszty sądowe w sprawach

cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe Warszawa 2020;

3. A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I - II., LEX el. wydanie aktualizowane;

4. K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński – Postępowanie cywilne. Kompendium., Warszawa aktualne wydanie

Zakres tematów:

1. Środki odwoławcze (apelacja, zażalenie).

2. Postępowanie przed sądem II instancji.

3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia.

4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

5. Postępowania odrębne.

6. Postępowanie nieprocesowe.

7. Postępowanie zabezpieczające (wybrane zagadnienia: przesłanki udzielenia zabezpieczenia, treść wniosku, sposoby zabezpieczenia).

8. Postępowanie egzekucyjne (wybrane zagadnienia: tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, sposoby i ograniczenia egzekucji).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

I. OPIS METOD DYDAKTYCZNYCH

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym, a w razie konieczności w trybie synchronicznym za pomocą MS Teams ze wsparciem kontaktu asynchronicznego z wykorzystaniem MS Teams i platformy Moodle.

Wykład problemowy. Wykład konwersatoryjny. Studium przypadku. Metoda ćwiczeniowo - praktyczna; rozwiązywanie kazusów; przygotowanie pism procesowych.

Kolokwium (20 pyt. testowych jednokrotnego wyboru w czasie 15 min., student może otrzymać max. 20 pkt); ocenianie ciągłe za aktywność na ćwiczeniach; praca pisemna - sporządzenie apelacji na podstawie podanego stanu faktycznego - termin realizacji do przedostatnich ćwiczeń.

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z kolokwium oraz pracy pisemnej.

Kryterium oceniania

51%-60% - 3

61-70 - 3,5

71-80 - 4

81-90 - 4,5

91-100% - 5

II. SPOSOBY WERYFIKACJI METOD DYDAKTYCZNYCH

Ciągłe ocenianie - w trakcie semestru student przystępuje do kolokwium (20 pyt. testowych jednokrotnego wyboru w czasie 15 min., student może otrzymać max. 20 pkt)

Ciągłe ocenianie – student ma możliwość zdobycia dodatkowych punktów aktywności, jeśli wyróżnia się na tle grupy zaangażowaniem w prowadzone zajęcia.

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z kolokwiów oraz pracy pisemnej.

Kryterium oceniania

51%-60% - 3

61-70 - 3,5

71-80 - 4

81-90 - 4,5

91-100% - 5

PR_U01 - absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

PR_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

PR_U06 - absolwent potrafi rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

PR_U08 - absolwent potrafi wskazać wymagane elementy lub sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego oraz postępowań odrębnych, a także na podstawie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego oraz postępowań odrębnych, a także na podstawie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

PR_K01 - absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań odrębnych, zabezpieczającego i egzekucyjnego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia - weryfikacja w formie ciągłego oceniania

PR_K02 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

PR_K03 - absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych - weryfikacja w formie ciągłego oceniania

PR_K04 - absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie - weryfikacja w formie ciągłego oceniania

Metody i kryteria oceniania:

PR_U01 - absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 2 (ndst) – Absolwent nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

Na ocenę 3; 3,5 – Absolwent potrafi posługiwać się w stopniu jedynie podstawowym regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

Na ocenę 4; 4,5 – Absolwent posiada dobrą umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – Absolwent posiada bardzo dobrą umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski, a ponadto nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

PR_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi w stopniu jedynie podstawowym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi w stopniu dobrym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski, a ponadto nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

PR_U06 - absolwent potrafi rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi rozwiązywać konkretnego konfliktu/problemu prawnego posługując się procedurą cywilną

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi w stopniu jedynie podstawowym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną.

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi w stopniu dobrym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną. Sprawnie łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciąga wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi w stopniu bardzo dobrym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną. Sprawnie łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi, wyciąga wnioski i nie popełnia błędów.

PR_U08 - absolwent potrafi wskazać elementy lub sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego oraz projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi wskazać elementów ani sporządzić projektu wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego oraz projektu orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi wskazać elementy lub sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego oraz projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego, jednak przygotowane przez studenta projekty zawierają jednak istotne błędy, w tym braki formalne, a udzielane przez niego odpowiedzi nie są kompletne

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi wskazać elementy lub sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego oraz projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego, przygotowane przez studenta projekty zawierają drobne błędy, które nie stanowią braku formalnego projektu, a udzielenie przez niego odpowiedzi zawierają jedynie drobne błędny lub nieścisłości

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi wskazać elementy lub sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego oraz projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego, przygotowane przez studenta projekty nie zawierają błędów i są wolne od braków formalnych, a udzielane odpowiedzi w całości poprawne i wyczerpujące

PR_K01 - absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz nie jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent jest gotów w stopniu jedynie podstawowym do uzupełniania i doskonalić swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy w stopniu jedynie podstawowym do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent jest gotów w stopniu dobrym do uzupełniania i doskonalić swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy w stopniu dobrym do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent chętnie podejmuje powyższe działania z własnej inicjatywy, popełniając przy tym niewielkie błędy.

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent jest gotów w stopniu bardzo dobrym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego, nieprocesowego, postępowań: odrębnych, zabezpieczającego lub egzekucyjnego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy w stopniu bardzo dobrym do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent chętnie podejmuje powyższe działania z własnej inicjatywy, niepopełniające przy tym błędów, cechuje go ciekawość zgłębiania wiedzy z zakresu postępowania cywilnego i chęć do dalszego rozwoju.

PR_K02 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 2 (ndst) - absolwent nie jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 3; 3,5 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania jedynie podstawowych dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 4; 4,5 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych popełniając przy tym niewielkie błędy

Na ocenę 5 (bdb) - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania jedynie podstawowych dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych i nie popełniania błędów podczas prowadzonej analizy.

PR_K03 - absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 2 (ndst) - absolwent nie jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 3; 3,5 - absolwent jest gotów w stopniu jedynie podstawowym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych.

Na ocenę 4; 4,5 - absolwent jest gotów w stopniu dobrym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych - weryfikacja w formie ciągłego oceniania. Absolwent chętnie angażuje się w zlecone mu zadania, nie jest jednak gotowy do pełnienia roli lidera grupy.

Na ocenę 5 (bdb) - absolwent jest gotów w stopniu bardzo dobrym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych - weryfikacja w formie ciągłego oceniania. Absolwent chętnie angażuje się w zlecone mu zadania i chętnie pełni rolę lidera grupy.

PR_K04 - absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 2 (ndst) - absolwent nie jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie;

Na ocenę 3; 3,5 - absolwent jest gotów w stopniu jedynie podstawowym do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie, popełnia przy tym liczne błędy

Na ocenę 4; 4,5 - absolwent jest gotów w stopniu dobrym do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie, popełnia przy tym nieliczne błędy

Na ocenę 5 (bdb) - absolwent jest gotów w stopniu bardzo dobrym do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie, nie popełnienia przy tym błędów

Uwagi:

ćwiczenia dla IV roku prawa niestacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)