Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne [WP-AD-1-PMP2-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo międzynarodowe publiczne [WP-AD-1-PMP2-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30
sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-09 15:00 : 16:30 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-05-23 15:00 : 16:30 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-06-13 15:00 : 15:45 sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kamil Strzępek
Literatura:

Podręcznik przewodni:

M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2.

uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

Literatura uzupełniająca:

Mariusz Muszyński - Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, T. I i T. II. Wydawnictwo UKSW 2019/ 2020.

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne,

Warszawa 2004 i n.

Zakres tematów:

1. Informacje organizacyjne. Prawo krajowe a prawo międzynarodowe - analiza systemowa.

- Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.).

- Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (Dz. U. z 1947 r. nr 23 poz. 90).

2. Organizacja Narodów Zjednoczonych - uwagi wprowadzające, cele i zasady, członkowie, Zgromadzenie Ogólne.

- Pakt Ligi Narodów przyjęty w Paryżu 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. z 1920 r. nr 35 poz. 200).

- Karta Narodów Zjednoczonych podpisana w San Francisco 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. nr 23 poz. 90).

3. Organizacja Narodów Zjednoczonych - Rada Bezpieczeństwa, pokojowe załatwienie sporów, akcja w związku z zagrożeniem pokoju, zakłóceniem pokoju i aktami agresji, Rada Gospodarcza i Społeczna, Rada Powiernicza.

- Karta Narodów Zjednoczonych podpisana w San Francisco 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. nr 23 poz. 90).

- Rezolucja Rady Bezpieczeństwa z 25 lutego 2022 r. (S/2022/155) (projekt).

- Rezolucja Rady Bezpieczeństwa z 27 lutego 2022 r. nr 2623 (2022) o zwołaniu specjalnej, nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego.

- Rezolucja Rady Bezpieczeństwa z 17 kwietnia 1993 r. nr 820/1993.

- Uchwała nr 54 Rady Ministrów z 24 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania postanowień rezolucji nr 820 Rady Bezpieczeństwa.

- Rozporządzenie EWG nr 990/93 w sprawie handlu między EWG a Federalną Republiką Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).

- Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia podpisana w Nowym Jorku 22 lipca 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. nr 61 poz. 477).

4. Organizacja Narodów Zjednoczonych - sekretariat, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

- Karta Narodów Zjednoczonych podpisana w San Francisco 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. nr 23 poz. 90).

- Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (Dz. U. z 1947 r. nr 23 poz. 90).

- Regulamin MTS.

- Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz. U. z 2004 r. nr 90 poz. 864).

- Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE z 25 września 2012 r. (Dz. U. L 265 z 29.9.2012 r.).

- Regulamin postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270).

5. Stosunki dyplomatyczne (definicje, funkcje misji dyplomatycznej, klasy szefów misji dyplomatycznej, poczta dyplomatyczna, przywileje i immunitety dyplomatyczne).

- Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. nr 37 poz. 232).

6. Międzynarodowe Prawo Humanitarne - uwagi historyczne, zakres regulacji, pojęcie konfliktu zbrojnego.

- Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych, podpisana w Genewie 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. nr 38 poz. 171).

- Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu, podpisana w Genewie 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. nr 38 poz. 171).

- Konwencja Genewska o traktowaniu jeńców wojennych, podpisana w Genewie 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. nr 38 poz. 171).

- Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny, podpisana w Genewie 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. nr 38 poz. 171).

171).

- Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 179).

7. Prawo traktatów - wejście w życie traktatów, przestrzeganie i stosowanie traktatów.

8. Kolokwium.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK 1 posiada umiejętność: samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania współczesnych lub tekstów

prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do analizy i rozwiązania konkretnych spraw prawnych, a także do analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych (PR_U01, PR_U02, PR_U03)

Na ocenę ndst: nie posiada umiejętności wskazanych w EK 1

Na ocenę dost: posiada podstawową umiejętności wskazane w EK 1

Na ocenę db: posiada umiejętności wskazane w EK 1

Na ocenę bdb: posiada pełne umiejętności wskazane w EK 1

EK 2 posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do rozwiązania konkretnych spraw prawnych, analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych oraz powiązać wiedzę z ww. prawa z wyjaśnieniem i oceną współczesnych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie (PR_U05)

Na ocenę ndst: nie posiada umiejętności wskazanych w EK 2

Na ocenę dost: posiada podstawową umiejętności wskazane w EK 2

Na ocenę db: posiada umiejętności wskazane w EK 2

Na ocenę bdb: posiada pełne umiejętności wskazane w EK 2

EK 3 potrafi tworzyć prace pisemne w języku polskim w dziedzinie prawa publicznego międzynarodowego (analiz prawnych) oraz interpretować zagadnienia prawne ww. prawa; sporządzić projekt umowy międzynarodowej oraz ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej oraz przygotowania wystąpień ustnych (przy użyciu argumentacji prawniczej) w języku polskim w zakresie prezentacji zagadnień prawnych prawa publicznego międzynarodowego (PR_U07, PR_U08, PR_U09)

Na ocenę ndst: nie potrafi tworzyć prac oraz przygotować wystąpień ustnych wskazanych w EK 3

Na ocenę dst: potrafi w stopniu podstawowym tworzyć prace oraz przygotować wystąpienia ustne wskazanych w EK 3

Na ocenę db: potrafi tworzyć prace oraz przygotować wystąpienia ustne

wskazanych w EK 3

Na ocenę bdb: potrafi w stopniu zaawansowanym tworzyć prace oraz

przygotować wystąpienia ustne wskazanych w EK 3

EK 4 rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) (PR_K01)

Na ocenę ndst: nie rozumie potrzeby wskazanej w EK 4

Na ocenę dost: rozumie w nieznacznym stopniu potrzebę wskazaną w EK 4

Na ocenę db: rozumie potrzebę wskazaną w EK 4

Na ocenę bdb: rozumie w stopniu zadowalającym potrzebę wskazaną w

EK 4 oraz jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich

EK 5 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne oraz właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie (PR_K03, PR_K04).

Na ocenę ndst: nie potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz właściwie określić priorytety wskazane w EK 5

Na ocenę dost: potrafi w stopniu podstawowym współdziałać i pracować w grupie oraz właściwie określić priorytety wskazane w EK 5

Na ocenę db: potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz właściwie określić priorytety wskazane w EK 5

Na ocenę bdb: potrafi w stopniu pełnym współdziałać i pracować w grupie oraz właściwie określić priorytety wskazane w EK 5

Metody i kryteria oceniania:

60% praca pisemna

30% aktywność na zajęciach

10% obecność

Uwagi:

II rok, I stopień, ćwiczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)