Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne - część ogólna [WP-PR-PCO-ćw] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo cywilne - część ogólna [WP-PR-PCO-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Żarnowiec
Zakres tematów:

.Prawo cywilne ? część ogólna

1.Pojęcie prawa cywilnego:

a.Przedmiot i status prawa cywilnego;

b.Zakres prawa cywilnego. Prawo cywilne a inne gałęzie prawa, kompleksowe regulacje prawne, dyscypliny naukowe i dydaktyczne;

c.Systematyka prawa cywilnego; d.Zasady prawa cywilnego. 2.Źródła prawa cywilnego: a.Źródła prawa stanowionego: konstytucja;

Umowy międzynarodowe;

Ustawy;

Rozporządzenia;

Akty prawa miejscowego;

b.Rola źródeł prawa wspólnotowego w zakresie regulacji stosunków cywilnoprawnych; c.Zwyczaje i ich rola;

d.Prawo zwyczajowe;

e.Znaczenie dorobku orzecznictwa i nauki prawa.

3.Normy prawa cywilnego:

a.Przepis a norma prawna;

b.Budowa normy prawa cywilnego;

c.Podział norm prawa cywilnego;

d.Obowiązywanie norm prawa cywilnego w czasie i przestrzeni;

e.Wykładnia;

4.Stosunek cywilnoprawny:

a.Pojęcie stosunku cywilnoprawnego;

b.Źródła stosunku cywilnoprawnego;

c.Elementy stosunku cywilnoprawnego;

5.Prawo podmiotowe:

a.Pojęcie prawa podmiotowego;

b.Prawo podmiotowe a uprawnienia. Pojęcie uprawnień i ich podział;

c.Podział praw podmiotowych;

d.Nabycie i utrata prawa podmiotowego;

e.Wykonywanie prawa podmiotowego oraz jego nadużycie;

f.Ochrona prawa podmiotowego;

6.Podmioty stosunku cywilnoprawnego:

a.Zdolność prawna;

b.Zdolność do czynności prawnych;

c.Osoby fizyczne:

Początek zdolności prawnej osoby fizycznej;

Status cywilnoprawny dziecka poczętego;

Koniec zdolności prawnej osoby fizycznej;

Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej:

Brak zdolności do czynności prawnych;

Ograniczona zdolność do czynności prawnych;

Pełna zdolność do czynności prawnych;

Indywidualizacja osoby fizycznej;

Dobra osobiste osoby fizycznej oraz ich ochrona;

d.Osoby prawne:

Konstrukcja osób prawnych:

Powstanie osób prawnych;

Indywidualizacja osób prawnych;

Funkcjonowanie osoby prawnej;

Ustanie osoby prawnej;

Rodzaje osób prawnych;

Dobra osobiste osoby prawnej oraz ich ochrona;

e.Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustaw przyznaje zdolność prawną f.Przedsiębiorca;

g.Konsument.

7.Przedstawicielstwo:

a.Pojęcie przedstawicielstwa;

b.Przedstawicielstwo a instytucje o funkcjach zbliżonych;

Dokument utworzony dnia 12/03/2018

str. 4 z 6

c.Przedstawicielstwo ustawowe a pełnomocnictwo; d.Pełnomocnictwo:

Udzielenie pełnomocnictwa;

Rodzaje pełnomocnictwa;

Czynności prawne ?z samym sobą?; Substytucja;

Skutki działania pełnomocnika rzekomego; Ustanie pełnomocnictwa;

e.Prokura:

Pojęcie prokury;

Udzielenie prokury;

Zakres umocowania;

Szczególne rodzaje prokury;

Ustanie prokury;

8.Przedmioty stosunku cywilnoprawnego:

a.Rzeczy:

Pojęcie i podział rzeczy;

Części składowe;

Przynależności;

b.Pożytki;

c.Pieniądze;

d.Papiery wartościowe;

e.Dobra niematerialne;

f.Przedsiębiorstwo;

g.Gospodarstwo rolne;

h.Mienie i majątek.

9.Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne:

a.Zdarzenia cywilnoprawne ? pojęcie i klasyfikacja;

b.Czynności prawne ? pojęcie i podział;

c.Oświadczenie woli:

Istota oświadczenia woli;

Składanie oświadczeń woli;

Wykładnia oświadczeń woli;

d.Forma czynności prawnych:

Swoboda formy;

Formy szczególne ? rodzaje, sposób dochowania, skutki niedopełnienia;

e.Treść czynności prawnych:

Elementy treści czynności prawnych;

Warunek;

Termin;

f.Zawieranie umów:

Oferta i jej przyjęcie;

Aukcja i przetarg;

Negocjacje;

Problematyka culpa in contrahendo

g.Wady oświadczenia woli:

Pojęcie i rodzaje;

Brak świadomości i swobody;

Pozorność;

Błąd;

Podstęp;

Groźba;

Wyzysk i jego kwalifikacja;

h.Sankcje wadliwych czynności prawnych ? rodzaje i skutki.

10.Przedawnienie roszczeń i terminy zawite:

a.Istota przedawnienia: pojęcie, przedmiot, skutek;

b.Terminy przedawnienia: długość, sposób obliczania, zawieszenie, wstrzymanie zakończenia biegu, przerwanie biegu przedawnienia;

c.Terminy zawite

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metodami dydaktycznymi są dyskusja, praca z tekstem, praca pisemna, praca zespołowa, zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym lub wyjątkowo asynchroniczne na platformie e-learningowej MSTeams

Metody i kryteria oceniania:

90 % kolokwium zaliczeniowe

10 % obecność na zajęciach

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)