Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa [WP-PR-WDP-ćw] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do prawoznawstwa [WP-PR-WDP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 1742
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Burczaniuk
Literatura:

Podstawowa:

1. Artur Kotowski (red.), Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, wyd. 1, Difin,

2. materiały przekazywane przez prowadzącego (aplikacja MS Teams).

Uzupełniająca:

1. Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

2. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

3. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

4. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Zakres tematów:

Zajęcia 1 (04.10.2023 r.) – Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa (część I rozdział 1) – autoreferat prowadzącego:

a) wprowadzenie (literatura, zakres tematów, metody dydaktyczne, kryteria oceniania),

b) pojęcie zjawiska prawnego i płaszczyzny jego badania,

b) teoria i filozofia prawa w strukturze nauk prawnych,

c) funkcje prawa,

d) prawo a inne porządki normatywne;

Zajęcia 2 (11.10.2023 r.) – Pojęcie prawa cz. I – pozytywistyczne koncepcje prawa (część I rozdział 3):

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania,

b) czym jest prawo ? – pozytywistyczna definicja i ujęcie prawa – prowadzący,

c) referat 1: pozytywizm twardy,

d) referat 2: pozytywizm wyrafinowany,

e) czysta teoria prawa – prowadzący;

Zajęcia 3 (18.10.2023 r.) – Pojęcie prawa cz. II – niepozytywistyczne koncepcje prawa (część I rozdział 3):

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania,

b) czym jest prawo ? – niepozytywistyczna definicja i ujęcie prawa – prowadzący,

c) referat 3: filozofia Ius naturale,

d) referat 4: realizm prawniczy,

e) teorie komunikacyjne – prowadzący;

Zajęcia 4 (25.10.2023 r.) – Norma prawna cz. I (część II rozdział 1):

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania,

b) język prawa jako profesjolekt – prowadzący,

c) język prawny i prawniczy – prowadzący,

d) przepis prawa a norma prawna w koncepcji Z. Ziembińskiego – prowadzący,

e) referat 5: koncepcje budowy normy prawnej (dwuelementowa, trójelementowa oraz norm sprzężonych),

f) referat 6: sposoby wyrażania hipotezy oraz rodzaje dyspozycji i sankcji normy prawnej;

Zajęcia 5 (08.11.2023 r.) – Norma prawna cz. II (część II rozdział 3):

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania,

b) generalność i abstrakcyjność normy,

c) rodzaje norm,

d) referat 7: norma jako reguła a norma jako zasada wg integralnej teorii prawa R. Dworkina,

e) referat 8: nielingwistyczna koncepcja normy prawnej,

f) wyprowadzanie normy prawnej z przepisu – aspekty praktyczne.

Zajęcia 6 (15.11.2023 r.) – Tworzenie prawa cz. I (część II rozdział 2):

a) pojęcie tworzenia prawa – prowadzący,

b) referat 9: sposoby tworzenia prawa,

c) referat 10: normatywna koncepcja źródeł prawa,

d) przemiany modelu tworzenia prawa – prowadzący;

Zajęcia 7 (22.11.2023 r.) – Tworzenie prawa cz. II (Zasady techniki prawodawczej):

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania,

b) rola i znaczenie ZTP w polskim procesie legislacyjnym – prowadzący,

c) układ przepisów aktu normatywnego – prowadzący,

d) referat 11: przepisy merytoryczne (ogólne i szczegółowe),

e) wprowadzenie do zagadnienia intertemporalności (konflikt norm w czasie) –prowadzący;

Zajęcia 8 (29.11.2023 r.) – Tworzenie prawa cz. III – praktyka

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania,

b) referat 12: przepisy zmieniające i epizodyczne,

c) referat 13: przepisy przejściowe i dostosowujące,

d) przepisy końcowe – prowadzący,

e) referat 14: problematyka ogłaszania prawa,

f) zadanie domowe – opracowanie projektu aktu prawnego;

Zajęcia 9 (06.12.2023 r.) – System prawa:

a) omówienie zadania domowego – prowadzący,

b) pojęcie systemu prawnego – prowadzący,

c) referat 15: kultura prawa stanowionego – cechy charakterystyczne i filary kontynentalnej kultury prawnej (system civil law),

d) referat 16: anglosaska kultura prawna – cechy charakterystyczne; precedens „de iure” a „de facto”,

e) zapowiedź kolokwium;

Zajęcia 10 (13.12.2023 r.) – Stosowanie prawa cz. I (Część IV rozdział 2):

a) Kolokwium I z zajęć 1 – 9 (test jednokrotnego wyboru + zadanie praktyczne),

b) pojęcie stosowania prawa, tworzenie prawa a jego stosowanie, stosowanie a przestrzeganie prawa – prowadzący,

c) referat 17: model sylogistyczny (subsumpcyjny) a model dyskursywny (argumentacyjny) stosowania prawa,

d) referat 18: typy stosowania prawa;

Termin poprawy Kolokwium I: 10.01.2024 r. godz. 20:00 (dyżur);

Zajęcia 11 (20.12.2023 r.) – Stosowanie prawa cz. II (Część IV rozdział 1 i 3):

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania,

b) referat 19: fazy procesu stosowania prawa,

c) referat 20: treść i uzasadnienie decyzji stosowania prawa,

d) stosowanie prawa - ćwiczenia praktyczne (typy, modele i etapy stosowania prawa);

Zajęcia 12 (03.01.2024 r.) – Wykładnia prawa cz. I (część III):

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania,

b) pojęcie wykładni prawa i jej ewolucja, wykładnia sensu stricto a sensu largo – prowadzący,

c) klaryfikacyjna a derywacyjna teoria wykładni – prowadzący

d) referat 21: wykładnia podmiotowa;

Zajęcia 13 (10.01.2024 r.) – Wykładnia prawa cz. II (część III):

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania,

b) podział wykładni ze względu na sposób jej prowadzenia – prowadzący,

c) zasada pierwszeństwa – prowadzący,

d) referat 22: wykładnia językowa,

e) referat 23: wykładnia systemowa,

f) referat 24: wykładnia funkcjonalna;

Zajęcia 14 (17.01.2024 r.) – Wykładnia prawa cz. III – kazusy: wykładnia ćwiczenia z tekstem;

Zajęcia 15 (24.01.2024 r.) – Obowiązywanie prawa:

a) Kolokwium II (część teoretyczna) z zajęć 10 – 13 (test jednokrotnego wyboru),

b) Kolokwium II (część praktyczna) z zajęć 12 – 14 (kazus),

c) referat 25: wykładnia sensu largo.

Termin poprawy Kolokwium II: 31.01.2024 r. godz. 19:00.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1) obecność na zajęciach w trybie stacjonarnym. Dopuszczalna jednorazowa nieobecność nieusprawiedliwiona. Usprawiedliwienie nieobecność wyłącznie w sytuacji posiadania zaświadczenia lekarskiego;

2) analiza materiałów przekazywanych asynchronicznie z wykorzystaniem MS Teams. Nazwa Zespołu: 2023/24 | PR-S | WDP | ĆW | GR-5 (śr. 15:00); kod Zespołu: uz66orp

3) cykliczne przygotowanie do zajęć - cotygodniowe sprawdzenie wiedzy poprzez pytanie ustne przez prowadzącego z materiału przerobionego na poprzednich zajęciach. Brak odpowiedzi na zadanie pytanie skutkuje koniecznością zaliczenia danego materiału na dyżurze stacjonarnym lub on-line (jednorazowe podejście);

4) przygotowanie autoreferatu wraz z prezentacją multimedialną oraz ich przedstawienie na zajęciach (na ocenę) – zgodnie z listą opracowaną po pierwszych zajęciach dostępną na w/w kanale Zespołu w MS Teams. Przygotowana prezentacja podlega udostępnieniu na kanale zajęć. Nieprzygotowanie autoreferatu w wyznaczonym terminie i w sposób określony skutkuje oceną niedostateczną z ćwiczeń. Brak możliwości poprawy autoreferatu;

5) sprawdzenie wiedzy i umiejętności – 2 kolokwia:

a) 13.12.2023 r. Kolokwium I z zajęć 1 – 9 (test jednokrotnego wyboru),

b) 24.01.2023 r. Kolokwium II:

- część teoretyczna z zajęć 10 – 13 (test jednokrotnego wyboru),

- część praktyczna z zajęć 12 - 14 (kazus).

Poprawa kolokwiów:

I Kolokwium: 03.01.2024 r. godz. 20:00 (dyżur)

II Kolokwium: 31.01.2024 r. godz. 19:00

Poprawie podlegają wyłącznie oceny niedostateczne.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia:

Umiejętności: PR_U01, PR_U04

Kompetencje społeczne: PR_K02, PR_K03

Kryteria oceniania:

na ocenę 2:

PR_U01 - Student nie ma wiedzy na temat definiowania podstawowych pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Student nie rozumie tekstów prawnych i nie potrafi ich interpretować zgodnie z podstawowymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych. Student nie zna pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa

PR_U04 – Student nie potrafi opisać podstawowych relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student nie potrafi wyjaśnić roli prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów teorii prawa

PR_K03 – Student nie potrafi pracować w grupie, współdziałać i przyjmować w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych istotnych w punktu widzenia teorii prawa

na ocenę 3

PR_U01 -Student posiada zadowalającą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz na temat pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa. Student, na podstawowym poziomie, rozumie teksty prawne i potrafi je interpretować zgodnie z podstawowymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych

PR_U04 – Student ma zadowalającą wiedzę na temat relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie w głównych aspektach.

PR_K02 – Student potrafi w podstawowym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa.

PR_K03 – Student potrafi pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie w ograniczonym zakresie, przyjmując rolę pomocnika.

na ocenę 4

PR_U01 -Student posiada dobrąwiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz na temat pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa. Student rozumie teksty prawne i potrafi je interpretować zgodnie z różnymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych.

PR_U04 – Student zna i potrafi opisać relacje prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi dobrze wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student potrafi w dobrym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa

PR_K03 – Student potrafi dobrze pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie, przyjmując rolę współwykonawcy.

na ocenę 5

PR_U01 - Student potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz zna pochodzenie, sposób powstawania i charakter źródeł prawa. Student bardzo dobrze rozumie teksty prawne, odróżnia i w pełni potrafi je interpretować zgodnie z różnymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych.

PR_U04 – Student posiada znakomitą wiedzę na temat relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi znakomicie wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student potrafi w bardzo dobrym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa

PR_K03 – Student potrafi bardzo dobrze pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie, przyjmując rolę lidera.

Informacje szczegółowe: ocena końcowa z ćwiczeń będzie stanowiła średnią ocen uzyskanych z 2 kolokwiów oraz oceny z autoreferatu.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla I roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)