Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne [WP-AD-1-PK1] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo konstytucyjne [WP-AD-1-PK1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 116
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 74
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Aleksandra Syryt
Literatura:

Będzie podawana podczas zajęć i na platformie MS Teams

Zakres tematów:

1. Ogólne wiadomości o konstytucji

2. Zasady ustroju państwa: pojęcie i istota: zasada demokratycznego państwa prawnego

4. Zasada nadrzędności konstytucji i jej znaczenie

5. Konstytucyjny system źródeł prawa

6. Zasada suwerenności Narodu a formy sprawowania władzy

7. Zasada podziału i równowagi władzy i jej realizacja

8. Władz ustawodawcza

9. Władz wykonawcza - Prezydent

10. Władza wykonawcza - Rada Ministrów

11. Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego

12. Władza sądownicza - zasady ogólne

13. Trybunał Konstytucyjny

14. Trybunał Stanu

15. Ograny ochrony i kontroli prawa

16. Konstytucyjne podstawy systemu finansów publicznych

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia są prowadzone w ramach kontaktu:

1) synchronicznego w godzinach określonych planem zajęć zamieszczonym w systemie usosweb oraz na stronie

www.wpia.uksw.edu.pl;

2) synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego; konsultacje w trybie synchronicznym i asynchronicznym

odbywają się poprzez email uksw oraz czat na platformie MS Teams;

3) asynchronicznego - zadania i ćwiczenia będące częścią zajęć są udostępniane w zakładce pliki lub zadania na platformie

MS Teams. Na tej samej platformie w zakładce "pliki" zamieszczane są materiały i odnośniki do materiałów.

Metody dydaktyczne

Metodami dydaktycznymi realizacji efektu uczenia się EK1: zna podstawową terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym definicje zasad, pojęć i instytucji konstytucyjnych wynikających z Konstytucji RP (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu AD1_W02) są wykład konwersatoryjny, prezentacja, studium przypadku, przegląd orzecznictwa, rozwiązywanie zadań z platformy MS Teams.

Metodami dydaktycznymi realizacji efektu uczenia się EK2: ma wiedzę o pochodzeniu i charakterze źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także o wzajemnych relacje między nimi i ich znaczeniu dla administracji (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu AD1_W03) wykład konwersatoryjny, prezentacja, studium przypadku, przegląd orzecznictwa, rozwiązywanie zadań z platformy MS Teams.

Metodami dydaktycznymi realizacji efektu uczenia się EK3: omawia konstytucyjny status jednostki w państwie i charakteryzuje środki ochrony jednostki (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu AD1_W04) są wykład konwersatoryjny, prezentacja, studium przypadku, przegląd orzecznictwa, rozwiązywanie zadań z platformy MS Teams.

Metodami dydaktycznymi realizacji efektu uczenia się EK4: wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu AD1_W02) są wykład konwersatoryjny, prezentacja, studium przypadku, przegląd orzecznictwa, rozwiązywanie zadań z platformy MS Teams.

*treść kierunkowych efektów uczenia się jest zawarta na stronie

https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/Uchwa%C5%82a%20senatu%20AD%20I%202019.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie odbywa się poprzez kontakt synchroniczny na platformie MS Teams, poprzez ocenę wykonanych zadań zamieszczanych na platformie MS Teams.

Wszystkie efekty uczenia się (EK1-EK4) obejmują wiedzę, a ich realizacja będzie oceniana poprzez wykonane zadania domowe oraz egzamin końcowy w formie pisemnej przeprowadzony poprzez platformę MS Teams.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf390aed2e54a2e90279faf64e644a8%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2b6bc55-e1df-4c7b-9cf7-68a6b55b26b6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kryteria oceniania:

W odniesieniu do efektu uczenia się EK1: zna podstawową terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym definicje zasad, pojęć i instytucji konstytucyjnych wynikających z Konstytucji RP (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu AD1_W02)

Na ocenę niedostateczną (2)

Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym definicje zasad, pojęć i instytucji konstytucyjnych wynikających z Konstytucji RP

Na ocenę dostateczną (3)

Student zna w dostatecznym stopniu terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym definicje zasad, pojęć i instytucji konstytucyjnych wynikających z Konstytucji RP w zakresie, który został przedstawiony podczas wykładu; podaje ich zwięzłe definicje

Na ocenę dobrą (4)

Student zna podstawową terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym definicje zasad, pojęć i instytucji konstytucyjnych wynikających z Konstytucji RP, ma wiedzę o poglądach doktryny prawnej na temat powyższych zagadnień

Na ocenę bardzo dobrą (5)

Student zna podstawową terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym definicje zasad, pojęć i instytucji konstytucyjnych wynikających z Konstytucji RP w stopniu bardzo dobrym; wiedza ta jest oparta zarówno o poglądy doktryny prawnej jak i orzecznictwa TK oraz uwzględnia kontekst zasad konstytucyjnych

W odniesieniu do efektu uczenia się EK2: ma wiedzę o pochodzeniu i charakterze źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także o wzajemnych relacje między nimi i ich znaczeniu dla administracji (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu AD1_W03)

Na ocenę niedostateczną (2)

Student nie zna pochodzenia i charakteru źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemnych relacji między nimi

Na ocenę dostateczną (3)

Student wyjaśnia pochodzenie i charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relacje między nimi w stopniu dostatecznym. Opiera się na wiedzy wynikającej z przepisów Konstytucji

Na ocenę dobrą (4)

Student wyjaśnia pochodzenie i charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relacje między nimi w stopniu dobrym, opiera się na wiedzy wynikającej z przepisów prawnych oraz z doktryny prawnej

Na ocenę bardzo dobrą (5)

Student wyjaśnia pochodzenie i charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznie obowiązującego, a także wzajemne relacje między nimi. Opiera się na wiedzy wynikającej z przepisów prawnych, orzecznictwa oraz doktryny prawnej.

W odniesieniu do efektu uczenia się EK3: omawia konstytucyjny status jednostki w państwie i charakteryzuje środki ochrony jednostki (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu AD1_W04).

Na ocenę niedostateczną (2)

Student nie zna konstytucyjnego statusu jednostki w państwie i nie umie scharakteryzować środków ochrony jednostki

Na ocenę dostateczną (3)

Student omawia konstytucyjny status jednostki w państwie i w sposób dostateczny charakteryzuje środki ochrony jednostki w oparciu o tekst Konstytucji RP

Na ocenę dobrą (4)

Student omawia konstytucyjny status jednostki w państwie i dobrze charakteryzuje środki ochrony jednostki, podając przykłady z orzecznictwa na poparcie swoich tez

Na ocenę bardzo dobrą (5)

Student omawia konstytucyjny status jednostki w państwie i charakteryzuje środki ochrony jednostki. Umie wyjaśnić zależności między poszczególnymi środkami ochrony

W odniesieniu do efektu uczenia się EK4: wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu AD1_W02).

Na ocenę niedostateczną (2)

Student nie zna sposobu powoływania, struktury, składu, kompetencji, funkcji oraz metod działania organów władzy publicznej ani wzajemnych relacje między nimi

Na ocenę dostateczną (3)

Student wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi w stopniu dostatecznym, odwołuje się przy tym do tekstu Konstytucji RP

Na ocenę dobrą (4)

Student wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi w stopniu dobrym odwołując się do aktów normatywnych i literatury

Na ocenę bardzo dobrą (5)

Student wyjaśnia sposób powoływania, strukturę, skład, kompetencje, funkcje oraz metody działania organów władzy publicznej oraz wzajemne relacje między nimi w stopniu bardzo dobrym, odwołując się do aktów normatywnych, orzecznictwa, literatury i praktyki ustrojowej.

*treść kierunkowych efektów uczenia się jest zawarta na stronie

https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/Uchwa%C5%82a%20senatu%20AD%20I%202019.pdf

Egzamin będzie miał formę pisemną i będzie się składał z testu i części opisowej.

Na ocenę bdb należy uzyskać 91-100%

Na ocenę db + należy uzyskać 81-90%

Na ocenę db należy uzyskać 71-80%

Na ocenę dst + należy uzyskać 61-70%

Na ocenę dst należy uzyskać 55-60%

Poniżej 55 % - ocena niedostateczna.

Uwagi:

I rok, I stopień, wykład

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)