Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne II semestr [WP-PR-PC-IIsem-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie cywilne II semestr [WP-PR-PC-IIsem-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 1762
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomira Kotas-Turoboyska
Literatura:

Literatura podstawowa (aktualne wydania):

M. Białecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski (red.) – Postępowanie cywilne. Vademecum., Warszawa 2023, Wyd. 1

Literatura uzupełniająca (aktualne wydania):

1. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Warszawa 2019;

2. T. Zembrzuski (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II, Koszty sądowe w sprawach

cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe Warszawa 2020;

3. A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I - II., LEX el. wydanie aktualizowane;

4. K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński – Postępowanie cywilne. Kompendium., Warszawa 2020, Wyd. 17

Zakres tematów:

1. Postępowanie dowodowe;

2. Orzeczenia sądu;

3. Środki zaskarżenia - zagadnienia ogólne;

4. Postępowanie apelacyjne;

5. Postępowanie zażaleniowe;

6. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego;

7. Nadzwyczajne środki zaskarżenia;

8. Postępowania odrębne - zagadnienia wybrane;

9. Postępowanie nieprocesowe - zagadnienia wybrane;

10. Postępowanie zabezpieczające;

11. Postępowanie egzekucyjne

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

I. OPIS METOD DYDAKTYCZNYCH

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym ze wsparciem kontaktu asynchronicznego z wykorzystaniem platformy Moodle.

Kontakt na dyżurach, za pomocą platformy Moodle oraz e-mail.

Wykład problemowy. Wykład konwersatoryjny. Studium przypadku. Sytuacyjna.

II. SPOSOBY WERYFIKACJI METOD DYDAKTYCZNYCH

Student w ramach zaliczenia rozwiązuje trzy zadania egzaminacyjne każde po 10 pkt, oceniane w skali 0-10 pkt każde. Student może zdobyć 30 punktów.

Ocena końcowa obliczana wg. poniższej skali przy uwzględnieniu liczby punktów zdobytych przez studenta:

18 pkt i mniej - 2

18-20 pkt - 3

21-23 pkt - 3,5

24-26 - 4

27-28 4,5

29-30 - 5

PR_U01 - absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

PR_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

PR_U06 - absolwent potrafi rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

PR_U08 - absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego oraz projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego - weryfikacja w formie ciągłego oceniania

PR_K01 - absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia - weryfikacja w formie ciągłego oceniania

PR_K02 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

PR_K03 - absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych - weryfikacja w formie ciągłego oceniania

PR_K04 - absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie - weryfikacja w formie ciągłego oceniania

Metody i kryteria oceniania:

Student w ramach zaliczenia rozwiązuje trzy zadania egzaminacyjne każde po 10 pkt, oceniane w skali 0-10 pkt każde. Student może zdobyć 30 punktów.

Ocena końcowa obliczana wg. poniższej skali przy uwzględnieniu liczby punktów zdobytych przez studenta:

18 pkt i mniej - 2

18-20 pkt - 3

21-23 pkt - 3,5

24-26 - 4

27-28 4,5

29-30 - 5

PR_U01 - absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 2 (ndst) – Absolwent nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

Na ocenę 3; 3,5 – Absolwent potrafi posługiwać się w stopniu jedynie podstawowym regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

Na ocenę 4; 4,5 – Absolwent posiada dobrą umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – Absolwent posiada bardzo dobrą umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski, a ponadto nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

PR_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi w stopniu jedynie podstawowym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi w stopniu dobrym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski, a ponadto nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

PR_U06 - absolwent potrafi rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi rozwiązywać konkretnego konfliktu/problemu prawnego posługując się procedurą cywilną

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi w stopniu jedynie podstawowym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną.

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi w stopniu dobrym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną. Sprawnie łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciąga wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi w stopniu bardzo dobrym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną. Sprawnie łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi, wyciąga wnioski i nie popełnia błędów.

PR_U08 - absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego oraz projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi sporządzić projektu wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego ani projektu orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, jednak przygotowane przez studenta projekty zawierają jednak istotne błędy, w tym brak formalne.

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, przygotowane przez studenta projekty zawierają drobne błędy, które nie stanowią braku formalnego projektu

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, przygotowane przez studenta projekty nie zawierają błędów i są wolne od braków formalnych

PR_K01 - absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz nie jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent jest gotów w stopniu jedynie podstawowym do uzupełniania i doskonalić swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy w stopniu jedynie podstawowym do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent jest gotów w stopniu dobrym do uzupełniania i doskonalić swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy w stopniu dobrym do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent chętnie podejmuje powyższe działania z własnej inicjatywy, popełniając przy tym niewielkie błędy.

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent jest gotów w stopniu bardzo dobrym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy w stopniu bardzo dobrym do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent chętnie podejmuje powyższe działania z własnej inicjatywy, niepopełniające przy tym błędów, cechuje go ciekawość zgłębiania wiedzy z zakresu postępowania cywilnego i chęć do dalszego rozwoju.

PR_K02 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 2 (ndst) - absolwent nie jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 3; 3,5 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania jedynie podstawowych dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 4; 4,5 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych popełniając przy tym niewielkie błędy

Na ocenę 5 (bdb) - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania jedynie podstawowych dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych i nie popełniania błędów podczas prowadzonej analizy.

PR_K03 - absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 2 (ndst) - absolwent nie jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 3; 3,5 - absolwent jest gotów w stopniu jedynie podstawowym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych.

Na ocenę 4; 4,5 - absolwent jest gotów w stopniu dobrym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych - weryfikacja w formie ciągłego oceniania. Absolwent chętnie angażuje się w zlecone mu zadania, nie jest jednak gotowy do pełnienia roli lidera grupy.

Na ocenę 5 (bdb) - absolwent jest gotów w stopniu bardzo dobrym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych - weryfikacja w formie ciągłego oceniania. Absolwent chętnie angażuje się w zlecone mu zadania i chętnie pełni rolę lidera grupy.

PR_K04 - absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 2 (ndst) - absolwent nie jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie;

Na ocenę 3; 3,5 - absolwent jest gotów w stopniu jedynie podstawowym do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie, popełnia przy tym liczne błędy

Na ocenę 4; 4,5 - absolwent jest gotów w stopniu dobrym do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie, popełnia przy tym nieliczne błędy

Na ocenę 5 (bdb) - absolwent jest gotów w stopniu bardzo dobrym do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie, nie popełnienia przy tym błędów

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla IV roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)