Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne [WP-PR-POA-ćw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie administracyjne [WP-PR-POA-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 1742
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-03 13:15 : 14:45 sala 1742
Kampus Wóycickiego Bud. 17
2024-06-10 13:15 : 14:45 sala 1742
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Literatura:

Materiały do zajęć - zespół MS TEAMS: 6ohfxjb

Literatura podstawowa:

M. Wilbrandt-Gotowicz (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne i egzekucyjne, Warszawa 2023

Literatura uzupełniająca:

1.M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2022;

2. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2022;

3. W. Chróścielewski, P. Dańczak, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021;

3. H. Knysiak-Sudyka (red.), Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne, Warszawa 2022;

3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, M. Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020 (+ aktualizacje LEX);

4. T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

Zakres tematów:

1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

3. Organy administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

4. Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego

5. Przebieg postępowania administracyjnego

6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym

7. Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji

8. Weryfikacja decyzji i postanowień w wewnątrzadministracyjnych trybach

nadzwyczajnych;

9. Opłaty i koszty w postępowaniu administracyjnym;

10. Postępowania uproszczone w kodeksie postępowania administracyjnego

11. Podstawowe pojęcia i instytucje postępowania egzekucyjnego (zakres egzekucji, podmioty, środki egzekucyjne, środki prawne)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Efekty uczenia z zakresu kompetencji osiągane metodami:

metody poszukujące, w tym - metody problemowe (np. sytuacyjna) i ćwiczeń praktycznych (np. analiza literatury, regulacji prawnych, orzecznictwa, studium przypadku – kazusy, projektowanie aktów stosowania prawa i środków prawnych przysługujących stronom, analizy komparatystyczne - tabele porównawcze).

Efekty uczenia z zakresu umiejętności osiągane metodami:

metody poszukujące, w tym - metody problemowe (np. sytuacyjna) i ćwiczeń praktycznych (np. analiza literatury, regulacji prawnych, orzecznictwa, studium przypadku – kazusy, projektowanie aktów stosowania prawa i środków prawnych przysługujących stronom, analizy komparatystyczne - tabele porównawcze).

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:

E1: pisemne sprawdzenie stopnia utrwalenia wiadomości bądź zadanego do przygotowania materiału (kolokwium podsumowujące)

E2: ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa, dyskusje)

E3: ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa, dyskusje)

E4: ćwiczenia praktyczne (analiza porównawcza regulacji, rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa)

E5: ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa)

E6: ćwiczenia praktyczne (sporządzenie projektu decyzji, postanowienia)

E7: ćwiczenia praktyczne (sporządzenie projektu podania/odwołania/zażalenia)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny końcowej:

60% praca pisemna

30% aktywność na zajęciach i realizacja zadań domowych

10% obecność (dopuszczalne 2 nieobecności)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

E1: pisemne sprawdzanie zadanych do samodzielnego opracowania zagadnień celem przygotowania do ćwiczeń praktycznych (kartkówki), pisemne sprawdzenie stopnia utrwalenia wiadomości (kolokwium podsumowujące)

E2: ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa, dyskusje)

E3: ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa, dyskusje)

E4: ćwiczenia praktyczne (analiza porównawcza regulacji, rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa)

E5: ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa)

E6: ćwiczenia praktyczne (sporządzenie projektu decyzji, postanowienia)

E7: ćwiczenia praktyczne (sporządzenie projektu podania/odwołania/zażalenia)

Kryteria oceniania:

Na ocenę bdb. (5) - Student:

E1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego w stosunku do wszystkich zagadnień objętych przedmiotem nauczania (np. opracowując zagadnienia i prezentując wyniki).

E2: pracuje samodzielnie i w grupie (często uczestnicząc w dyskusji i prezentując krytyczny punkt widzenia bądź wskazując własne oryginalne pomysły i opinie) przy rozwiązywaniu zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego.

E3: dostrzega dylematy związane z interpretacją i stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego, rozstrzygając je przy wykorzystaniu regulacji prawnych i zasad etycznych.

E4: potrafi dokonać klasyfikacji, analizy i interpretacji ustawowych przesłanek instytucji i regulacji procesowych (potrafi podać wszystkie elementy regulacji w danym przedmiocie, dokonać ich porównania i oceny).

E5: dobiera odpowiednie regulacje prawne do zadanych problemów z zakresu postępowania administracyjnego, na ich podstawie potrafi prawidłowo rozwiązać problemy prawne.

E6: dobiera formę aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności, umie sporządzić prawidłowy projekt decyzji lub postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym.

E7: wskazuje odpowiednie do zadanych okoliczności środki prawne przysługujące w postępowaniu administracyjnym, potrafi zrealizować stawiane im wymagania prawne i sformułować zarzuty konkretnych naruszeń prawa.

Na ocenę db. (4) - Student:

E1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego, w stosunku do większości zagadnień objętych przedmiotem nauczania (więcej niż połowy), podejmuje działania zmierzające w tym celu (np. opracowując zagadnienia i prezentując wyniki).

E2: pracuje samodzielnie i w grupie (czasami uczestnicząc w dyskusji) przy rozwiązywaniu zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego.

E3: dostrzega problemy związane ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego (np. brak bezstronności pracowników organów i sędziów, szybkość a wnikliwość postępowania), starając się je rozstrzygnąć przy wykorzystaniu regulacji prawnych i zasad etycznych.

E4: potrafi dokonać klasyfikacji, analizy i interpretacji ustawowych przesłanek instytucji i regulacji procesowych (potrafi podać prawie wszystkie elementy regulacji w danym przedmiocie, dokonać ich porównania).

E5: dobiera odpowiednie regulacje prawne do zadanych problemów z zakresu postępowania administracyjnego, na ich podstawie potrafi rozwiązać z pojedynczymi błędami problemy prawne.

E6: dobiera formę aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności, umie sporządzić w zasadzie prawidłowy projekt decyzji lub postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym.

E7: wskazuje odpowiednie do zadanych okoliczności środki prawne przysługujące w postępowaniu administracyjnym, potrafi zrealizować stawiane im wymagania prawne.

Na ocenę dst. (3) - Student:

E1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego, jednak jedynie w stosunku do części zagadnień objętych przedmiotem nauczania (mniej niż połowy), podejmuje działania zmierzające w tym celu (np. opracowując zagadnienia i prezentując wyniki).

E2: próbuje pracować samodzielnie, lecz nie współdziała w grupie (nie uczestniczy w dyskusji) przy rozwiązywaniu zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego.

E3: dostrzega kilka ogólnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego (np. brak bezstronności pracowników organów i sędziów), nie zawsze umiejąc je rozstrzygnąć przy wykorzystaniu regulacji prawnych i zasad etycznych.

E4: potrafi dokonać klasyfikacji i niepełnej analizy ustawowych przesłanek instytucji i regulacji procesowych (potrafi podać jedynie kilka elementów regulacji w danym przedmiocie).

E5: dobiera odpowiednie regulacje prawne do zadanych problemów z zakresu postępowania administracyjnego, na ich podstawie potrafi jednak rozwiązać tylko pojedyncze problemy prawne.

E6: dobiera formę aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności, sporządza z błędami projekt decyzji lub postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym.

E7: wskazuje odpowiednie do zadanych okoliczności środki prawne przysługujące w postępowaniu administracyjnym i ich podstawę prawną

Na ocenę ndst. (2) - Student:

E1: nie dostrzega potrzeby pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego, nie podejmuje działań zmierzających w tym celu.

E2: nie pracuje i nie współdziała w grupie w celu rozwiązywania zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego.

E3: nie próbuje identyfikować i rozstrzygać dylematów związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego, nie łączy zdobytej wiedzy z zasadami etycznymi.

E4: nie umie klasyfikować, analizować i interpretować (zgodnie z zasadami logicznego myślenia i rozumowania) regulacji prawnych w zakresie postępowania administracyjnego.

E5: nie potrafi rozwiązywać konkretnych problemów z zakresu postępowania administracyjnego przy zastosowaniu odpowiednich regulacji prawnych.

E6: nie umie dobrać formy aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności i nie umie sporządzić projektu decyzji lub postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym.

E7: nie potrafi wskazać odpowiednich do zadanych okoliczności środków prawnych przysługujących w postępowaniu administracyjnym i ich podstawy prawnej.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)