Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WP-PR-SEM-5MG] Semestr letni 2023/24
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WP-PR-SEM-5MG]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 1527
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 16:45 : 18:15 sala 1527
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-05-08 16:45 : 18:15 sala 1527
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-05-15 16:45 : 18:15 sala 1527
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-05-22 16:45 : 18:15 sala 1527
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-06-05 16:45 : 18:15 sala 1527
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mirosław Granat
Literatura:

Literatura podstawowa

M. Granat, Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami, Warszawa 2022,

L.Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2023,

Podstawy prawne Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane) wraz z protokołami i deklaracjami. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wprowadzenie, wybór i opracowanie Jan Barcz, Warszawa 2010,

Literatura uzupełniająca:

A. Bałaban, Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące [w:] System źródeł prawa w Konstytucji RP, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 57-66.

A. Bierć, Procedura ustawodawcza a dobre prawo, „Przegląd Legislacyjny” 2006 nr 1.

P. Czarny, Sejm i Senat [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2005.

P. Hofmański, Prawo do sądu w ujęciu konstytucji i ustaw oraz standardów prawa międzynarodowego [w:] Wolność i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.

M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe, Wybrane zagadnienia, Palestra 2003, nr 5/6.

M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w konstytucyjnej doktrynie i praktyce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.

B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (red. M. Zubik), Warszawa 2006.

E. Łętowska, Majątkowa odpowiedzialność władzy publicznej – nadzieje i możliwości [w:] Prawo a polityka (red. M. Zubik), Warszawa 2007.

M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997.

D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.

Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wójtowicz, Warszawa 2006.

K. Skotnicki, Funkcje wyborów [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne. Referaty. Dyskusja, red. Andrzej Sylwestrzak, Olsztyn 2003.

W. Sokolewicz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny [w:] Wolność słowa w mediach, red. D. Górecki, Łódź 2003.

System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006.

P. Tuleja, Prawo do sądu i skarga konstytucyjna jako konstytucyjne środki ochrony praw człowieka [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, red. E. Dynia, Cz. P. Kłak, Rzeszów 2005.

L. Wiśniewski, Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce [w:] Wolność i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.

S. Wróbel (red.), Instytucja Prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice, Bielsko Biała 2003.

M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001.

Wybrane akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.)

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).

Uchwała Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu RP (M.P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741 ze zm.)

Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398 ze zm.).

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Rzym 1950, Dz. U. 1993, nr 63, poz. 284

Międzynarodowy pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz. U. nr 38, poz. 167

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169

Zakres tematów:

reści merytoryczne:

analiza wybranych zagadnień polskiego i obcego prawa konstytucyjnego. Pogłębiona analiza problemów ustrojowych według zainteresowań studentów oraz według tematyki przygotowywanych prac magisterskich,

analiza bieżących problemów prawno-ustrojowych, analiza wybranych projektów aktów prawnych.

analiza mechanizmu systemu parlamentarno-gabinetowego, prezydenckiego i systemów mieszanych systemów rządów,

analiza wybranych zasad naczelnych Konstytucji RP (zasada pomocniczości, zasada godności człowieka, zasada proporcjonalności),

analiza problematyki zasad prawa i reguł prawa w przepisach prawa konstytucyjnego,

analiza problematyki wartości w prawie konstytucyjnym i w Konstytucji RP, relacji między wartościami konstytucyjnymi a konstytucyjnymi zasadami prawa,

analiza problematyki wstępu do Konstytucji RP,

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są osiągane za pomocą następujących metod dydaktycznych: dyskusja, prezentacja, kazus, praca w grupach, symulacje, przegląd literatury

Sposobami weryfikacji są aktywność, dyskusje, odpowiedź ustna, prezentacja oraz praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

j.w.

Uwagi:

seminarium magisterskie dla V roku Prawa Stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)