Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe [WP-PR-PH-IIsem-ćw] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo handlowe [WP-PR-PH-IIsem-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Dąbrowska
Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kidyba, Pawo handlowe, Warszawa 2023

Literatura dodatkowa:

- M. Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Prywatnego. Tom 5a, Warszawa 2020

- K. Osajda (red.)., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2019 (Link do innej strony)

- P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2022

- T. Szczurowski, Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Warszawa 2022

- przesłana w Moodle

- J. Gołaczyński (red.), Prawo umów elektronicznych. Zarys systemu, Warszawa 2024

Zakres tematów:

Pojęcie i rodzaje umowy gospodarczej.

Tryb zawarcia umowy gospodarczej.

Wykonanie i odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy gospodarczej, w tym ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Umowa spółki cywilnej.

Umowa agencyjna.

Umowa leasingu.

Umowa rachunku bankowego.

Umowa kredytu, w tym kredytu konsumenckiego.

Gwarancja bankowa (ubezpieczeniowa).

Umowa przewozu.

Umowa faktoringu.

Umowa franchisingu.

Ochrona konsumenta.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK:

PR_U01 Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 Student potrafi analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 Student potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania

norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 Student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce

PR_U08 Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu

stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w prawie handlowym w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego. w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03 Student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych,

z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04 Student jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K05 Student jest gotów do łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością̨ i przedsiębiorczością

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, dyskusja, aktywność na ćwiczeniach, lektura materiałów dodatkowych, prace domowe, prezentacje w PP w Moodle.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

weryfikowane przez ocenianie ciągłe, ocenianie prac domowych, zaliczenie (kolokwium) w formie pisemnej lub ustnej (w tzw. zerówce)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę BDB:

PR_U01 Student potrafi bardzo dobrze posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 Student bardzo dobrze potrafi analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 Student bardzo dobrze potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 Student bardzo dobrze potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce

PR_U08 Student bardzo dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 Student bardzo dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w prawie handlowym w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego. w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), doskonale rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy

PR_K03 Student potrafi pracować w grupie, potrafi współdziałać i przyjmować w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych,

PR_K04 Student potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K04 Student łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością̨ i przedsiębiorczością̨

Na ocenę DB i DB+:

PR_U01 Student potrafi dobrze posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 Student dobrze potrafi analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 Student dobrze potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 Student dobrze potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce

PR_U08 Student dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 Student dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w prawie handlowym w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego. w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), dobrze rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy

PR_K03 Student potrafi w dobrym stopniu pracować w grupie, potrafi współdziałać i przyjmować w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04 Student dobrze potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K04 Student łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością̨ i przedsiębiorczością

Na ocenę DST i DST+:

PR_U01 Student w dostatecznym stopniu potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student w dostatecznym stopniu potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 Student w dostatecznym stopniu potrafi analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 Student w dostatecznym stopniu potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 Student w dostatecznym stopniu potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce

PR_U08 Student w dostatecznym stopniu potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 Student w dostatecznym stopniu potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w prawie handlowym w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego. w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), w dostatecznym stopniu rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy

PR_K03 Student w dostatecznym stopniu potrafi pracować w grupie, współdziałać i przyjmować w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04 Student w dostatecznym stopniu potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K04 Student w dostatecznym stopniu łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością̨ i przedsiębiorczością

Na ocenę NDST:

PR_U01 Student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 Student nie potrafi analizować roli norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 Student nie potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 Student nie potrafi wiązać zdobytej wiedzy teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce

PR_U08 Student nie potrafi sporządzić podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 Student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpień ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w prawie handlowym w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 Student nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego. w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), nie rozumie potrzeby uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy

PR_K03 Student nie potrafi pracować w grupie, współdziałać i przyjmować w niej różnych ról ani uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04 Student nie potrafi określać priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K05 Student nie potrafi łączyć myślenia i działana prawniczego z kreatywnością i przedsiębiorczością

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla V roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)