Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych [WK-S-PP1-W] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych [WK-S-PP1-W]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 321
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Katarzyna Majchrzak
Literatura:

1. Krzysztof W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019 r.

2. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, Warszawa 2021 r.

3. J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa 2020 r.

4. K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, (T.1, T.2), Warszawa 2020 r.

5. W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019 r.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Majchrzak, Prawo do wypoczynku w świetle przepisów Kodeksu pracy - Studia Prawnoustrojowe (nr 50) 2020, s. 275-294.

2. K. Majchrzak, Zasady wykorzystywania zaległego urlopu wypoczynkowego PK 61 (2018) nr 2, ss. 169-188.

3. K. Majchrzak, Urlop ojcowski w świetle przepisów prawa pracy – Studia Prawnoustrojowe (nr 52) 2021, s. 267-278.

4. K. Majchrzak, Zasady udzielania i korzystania z urlopu bezpłatnego – Roczniki Nauk Prawnych (nr 3) 2021, s. 21-37.

Zakres tematów:

1. Pojęcie, przedmiot i właściwości prawa pracy.

2. Źródła prawa pracy.

3. Podstawowe zasady prawa pracy.

4. Stosunek pracy (pojęcie, charakter prawny, rodzaje, strony).

5. Powstanie i zmiana stosunku pracy (umowa o pracę, telepraca, powołanie, wybór, mianowanie).

6. Rodzaje umów o pracę.

7. Sposoby rozwiązania stosunku pracy i jego wygaśnięcie (porozumienie stron, oświadczenie, odwołanie, wygaśnięcie mandatu).

8. Rozwiązanie umowy o pracę z/bez wypowiedzenia. Roszczenia stron w razie wadliwego rozwiązania stosunku pracy.

9. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników.

10. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników. Świadectwo pracy.

11. Zakaz konkurencji. Mobbing.

12. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy (nagrody, premia regulaminowa, odprawa rentowa lub emerytalna).

13. Czas pracy (norma i wymiar czasu pracy).

14. Systemy czasu pracy (równoważny, przedłużony, zadaniowy, skróconego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy, pracy weekendowej).

15. Praca w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej oraz praca w dni wolne i święta.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne

Sposób weryfikacji: ocena egzaminu ustnego, ocenianie ciągłe, ocena udziału w dyskusji

Efekty W1, W2, W3

- na ocenę bardzo dobrą - student zna i rozumie samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje wszystkie zasady prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia wszystkie instytucje z zakresu prawa pracy.

- na ocenę dobrą - student zna i rozumie większość pojęć z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje większość zasad prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia większość instytucji z zakresu prawa pracy.

- na dostateczną - student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje podstawowe zasady prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia podstawowe instytucje z zakresu prawa pracy.

Efekty U1, U2

- na ocenę bardzo dobrą - student prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

- na ocenę dobrą - student w większości prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

- na ocenę dostateczną - student mało swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student mało chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

Efekt K1, K2

- na ocenę bardzo dobrą - student chętnie dyskutuje i podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student wykazuje się kreatywnością i dążeniem do zdobywania coraz szerszej wiedzy.

- na ocenę dobrą - student wykazuje się kreatywnością przy realizacji większości powierzonych mu zadań oraz podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy.

- na ocenę dostateczną - student wykazuje się małą kreatywnością przy realizacji zadań, nie uczestniczy w dyskusjach i nie podejmuje się chętnie interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy.

Metody i kryteria oceniania:

60% - egzamin ustny

20 % - ocenianie ciągłe/aktywność na zajęciach

20 % - ocena udziału w dyskusji, zaliczenie ćwiczeń na ocenę min. dobrą

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)