Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązki i uprawnienia wiernych [WK-S-O-W] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Obowiązki i uprawnienia wiernych [WK-S-O-W]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 328
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Marek Stępień
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 2022.

2. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku - stan prawny na 18 maja 2022 r. – zaktualizowny przekład na język polski (opublikowano na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski).

4. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II-1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

Literatura uzupełniająca:

Inne komentarze do Kodeksu Prawa Kanonicznego, do Księgi II "Lud Boży".

Zakres tematów:

1. Wierni w Kościele.

2. Obowiązki i prawa wszystkich wiernych.

3. Obowiązki i prawa wiernych świeckich.

4. Kształcenie duchowieństwa.

5. Niższe i wyższe seminaria duchowne.

6. Formacja alumnów.

7. Inkardynacja i ekskardynacja duchownych.

8. Przynależność duchownego do Kościoła partykularnego, do prałatury personalnej, lub do instytutu życia konsekrowanego.

9. Obowiązki i prawa duchownych.

10. Utrata stanu duchownego.

11. Prałatury personalne.

12. Stowarzyszenia wiernych.

13. Publiczne stowarzyszenia wiernych.

14. Prywatne stowarzyszenia wiernych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy: (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny; wykład problemowy; prezentacja; wykład konwersatoryjny; indywidulana lektura tekstów; weryfikacja - egzamin końcowy.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - wykład problemowy; prezentacja; wykład konwersatoryjny; weryfikacja - egzamin końcowy.

Efekty kompetencyjne (EK 7-8)

metoda dydaktyczna - indywidulana lektura teksów; wykład konwersatoryjny;

weryfikacja - egzamin końcowy.

Opis metod dydaktycznych:

wykład informacyjny - słowna prezentacja;

wykład problemowy - poświęcony omówieniu inkardynacji i ekskardynacji duchownych; wykład konwersatoryjny - jako uzupełnienie metody wykładu informacyjnego, w celu zaktywizowania uczestników i uzyskania większego zainteresowania omawianymi zagadnieniami;

prezentacja - jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego;

indywidualna lektura tekstów - indywidulana lektura podanej literatury podstawowej i uzupełniającej.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Na ocenę końcowa składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności; każde następne nieusprawiedliwione

nieobecności skutkują obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

2. ocena z egzaminu ustnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcowa składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności; każde następne nieusprawiedliwione

nieobecności skutkują obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

2. ocena z egzaminu ustnego. Każda odpowiedź na dwa lub trzy pytania losowo zadane przez prowadzącego jest oceniana.

Ocena końcowa, to średnia z dwóch lub trzech ocen cząstkowych uzyskanych na podstawie odpowiedzi na dwa lub trzy pytania, z uwzględnieniem pkt 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)