Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązki i uprawnienia wiernych [WK-S-O-W] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Obowiązki i uprawnienia wiernych [WK-S-O-W]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 328
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Stępień
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 2022.

2. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis Cristifideles laici, AAS 81 (1989), 393-521; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html (07-12-2017).

3. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis Pastores dabo vobis, AAS 84 (1992), 657-804; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis.html (07-12-2017).

4. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku - stan prawny na 18 maja 2022 r. – zaktualizowny przekład na język polski (opublikowano na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski).

5. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

2. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

3. Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. II, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1986.

4. Rakoczy T., Publiczne stowarzyszenie wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2011.

5. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. I, Warszawa 1985.

Zakres tematów:

1. Powołanie i misja świeckich w Kościele

2. Potrzeby współczesnego świata

3. Wierni świeccy

4. Powołanie do świętości w Kościele jako wspólnocie

5. Uczestniczenie świeckich w życiu Kościoła i w misji głoszenia dobrej nowiny

6. Służba człowiekowi i społeczeństwu

7. Człowiek ośrodkiem życia gospodarczo-społecznego

8. Natura i misja kapłaństwa służebnego

9. Formacja kandydatów do kapłaństwa

10. Formacja początkowa i permanentna

11. Organizacja studiów w formacji do kapłaństwa

12. Kryteria i normy w formacji seminariów duchownych

13. Sporządzanie statutu stowarzyszenia wiernych, z uwzględnieniem: struktury, celów, władz, członków i majątku

14. Zajęcia końcowe.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny i problemowy; dyskusja; indywidualna lektura tekstów prawnych; analiza prawna

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - dyskusja; analiza dokumentów prawnych dotyczących praw i obowiązków wiernych w Kościele

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Efekty kompetencji (7-8):

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów; analiza i rozwiązywanie problemów prawnych; dyskusja

weryfikacja - kolokwia pisemne; indywidualna ocena z przygotowania i aktywności podczas zajęć; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Opis metod dydaktycznych:

Wprowadzenie w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć; zostanie zastosowany przy wyjaśnieniu zasad dyskusji naukowej i analizy oraz rozwiazywania kwestii prawnych.

Analiza treści tekstów - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć w celu uzyskania poprawnego zrozumienia treści oraz wyjaśnienia kwestii niezrozumiałych.

Dyskusja - będzie odbywać się po analizie i rozwiązaniu kwestii prawnej.

Analiza i rozwiazywanie kwestii prawnych - kształtowanie umiejętności posługiwania się dokumentami z zakresu powszechnego prawa kanonicznego oraz praktycznego stosowania regulacji prawnych.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się poprzez ocenę z pisemnego kolokwium, na podstawie udzielonych przez studenta odpowiedzi na pytania.

Indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć i angażowania w ich przebieg.

Ustna weryfikacja wiedzy studenta na zajęciach (dotyczy studentów, którzy nie uzyskali w semestrze 25 pkt. lub więcej) - dodatkowym sposobem weryfikacji wyników kształcenia będzie ocena ustnej odpowiedzi na pytania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń do wykładów jest uzyskane po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1. Oceny pozytywne (ocena dst. lub wyższa) z dwóch kolokwiów pisemnych - w połowie i w końcu semestru; do uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium wymagane jest otrzymanie od 50% do 100% możliwych do uzyskania punktów; ocena pozytywna z jednego kolokwium - 10 pkt.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze): 0-5 pkt. (100% obecności - 5 pkt.; 1 nieusprawiedliwiona nieobecność - 4 pkt.; 2 nieusprawiedliwione nieobecności - 3 pkt.; 3 nieusprawiedliwione nieobecności - 2 pkt.; 4 nieusprawiedliwione nieobecności - 1 pkt.; 5 lub więcej nieusprawiedliwionych nieobecności - 0 pkt).

3. Przygotowanie do poszczególnych zajęć i aktywność podczas zajęć: 0 - 2 pkt.

Ocena końcowa:

zaliczenie - 25 lub więcej pkt. (ocena dst. lub wyższa)

brak zaliczenia - mniej niż 25 pkt.

Jeśli student w trakcie semestru uzyska mniej niż 25 pkt., wtedy możliwe jest zaliczenie ćwiczeń do wykładu poprzez indywidualną ustną weryfikację wiedzy studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)