Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuria Rzymska [WK-K-KRZ] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kuria Rzymska [WK-K-KRZ]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 10:30 - 11:15
sala 407
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-03 10:30 : 11:15 sala 407
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-06-10 10:30 : 11:15 sala 407
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Stępień
Literatura:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 r. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 r. Zaktualizowany przekład na język polski, Pallottinum 2022.

2. Franciszek, Konstytucja Apostolska „Praedicate Evangelium” papieża Franciszka, „O Kurii Rzymskiej i jej służbie Kościołowi w świecie” z dnia 22 marca 2022 r. Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

3. Franciszek, List Apostolski motu proprio "Humanam progressionem" z 17 czerwca 2016, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

4. Franciszek, List Apostolski motu proprio "Sedula Mater"z 15 sierpnia 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

5. Franciszek, List Apostolski motu proprio o utworzeniu Sekretariatu ds. Komunikacji z 27 czerwca 2015 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

6. Franciszek, Statuto del nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 17 sierpnia 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

7. Franciszek, Statuto della Segreteria per la Comunicazione, 6 września 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

8. Franciszek, Statuto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, 4 czerwca 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

9. Franciszek, Statuto: - del Consiglio per l'Economia, - della Segreteria per l'Economia, - dell'Ufficio del Revisore Generale. 22-02-2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20150222_statuti-segreteria-per-economia.html (pozyskano 09-12-2017).

10. Franciszek, Documento del Santo Padre Francesco sul Nuovo Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale, 09.02.2019,

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/09/0116/00228.html (pozyskano 11-02-2019).

11. Franciszek, Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 10.08.201, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

12. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej, 28-06-1988, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV. Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 51-85.

13. 11. Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 10.08.2019, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

14. Sekretariat Stanu, Regulamin Synodu Biskupów, w: Ustrój Hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red.: Sitarz M., Romanko A., Wsilewicz U., Zając P., Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 317-362.

15. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium o wizycie "ad limina", w: Ustrój Hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red.: Sitarz M., Romanko A., Wsilewicz U., Zając P., Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 499-516.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny i problemowy; dyskusja; indywidualna lektura tekstów prawnych; analiza prawna

weryfikacja - kolokwium ustne (W przypadku przejścia na zajęcia zdalne, kolokwium pisemne, czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams i Forms); ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze. W przypadku przejścia na zajęcia zdalne, weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze, w formie pisemnej, w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams i Forms.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - dyskusja; analiza dokumentów prawnych z ustroju Kościoła powszechnego

weryfikacja - kolokwia ustne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze

Efekty kompetencji (7-8):

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów; analiza i rozwiązywanie problemów prawnych; dyskusja

weryfikacja - kolokwium ustne; indywidualna ocena z przygotowania i aktywności podczas zajęć; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze

Opis metod dydaktycznych:

Wprowadzenie w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć; zostanie zastosowany przy wyjaśnieniu zasad dyskusji naukowej i analizy oraz rozwiazywania kwestii prawnych.

Analiza treści tekstów - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć w celu uzyskania poprawnego zrozumienia treści oraz wyjaśnienia kwestii niezrozumiałych.

Dyskusja - będzie odbywać się po analizie i rozwiązaniu kwestii prawnej.

Analiza i rozwiazywanie kwestii prawnych - kształtowanie umiejętności posługiwania się dokumentami z zakresu powszechnego prawa kanonicznego oraz praktycznego stosowania regulacji prawnych.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium ustne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się poprzez ocenę z kolokwium, na podstawie udzielonych przez studenta odpowiedzi na pytania.

Indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć i angażowania w ich przebieg.

Ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze (dotyczy studentów, którzy nie zaliczyli kolokwium)

Zaliczenie ćwiczeń do wykładów jest uzyskiwane po spełnieniu następujących warunków:

1. Oceny pozytywne (ocena dst. lub wyższa) z kolokwiów ustnego w końcu semestru; do uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium wymagane jest otrzymanie od 50% do 100% możliwych do uzyskania punktów; ocena pozytywna z kolokwium - 10 pkt.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze): 0-5 pkt. (100% obecności - 5 pkt.; 1 nieobecność - 4 pkt.; 2 nieobecności - 3 pkt.; 3 nieobecności - 2 pkt.; 4 nieobecności - 1 pkt.; 5 lub więcej nieobecności - 0 pkt).

3. Przygotowanie do poszczególnych zajęć i aktywność podczas zajęć: 0 - 2 pkt.

Ocena końcowa:

zaliczenie - 14 lub więcej pkt. (ocena dst. lub wyższa)

brak zaliczenia - mniej niż 14 pkt.

Jeśli student w trakcie semestru uzyska mniej niż 14 pkt., wtedy możliwe jest zaliczenie ćwiczeń do wykładu poprzez indywidualną, pisemną weryfikację wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń do wykładów jest uzyskiwane po spełnieniu następujących warunków:

1. Oceny pozytywne (ocena dst. lub wyższa) z kolokwium ustnego w końcu semestru; do uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium wymagane jest otrzymanie od 50% do 100% możliwych do uzyskania punktów; ocena pozytywna z kolokwium - 10 pkt.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze): 0-5 pkt. (100% obecności - 5 pkt.; 1 nieobecność - 4 pkt.; 2 nieobecności - 3 pkt.; 3 nieobecności - 2 pkt.; 4 nieobecności - 1 pkt.; 5 lub więcej nieobecności - 0 pkt).

3. Przygotowanie do poszczególnych zajęć i aktywność podczas zajęć: 0 - 2 pkt.

Ocena końcowa:

zaliczenie - 14 lub więcej pkt. (ocena dst. lub wyższa)

brak zaliczenia - mniej niż 14 pkt.

Jeśli student w trakcie semestru uzyska mniej niż 14 pkt., wtedy możliwe jest zaliczenie ćwiczeń do wykładu poprzez indywidualną, ustną weryfikację wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)