Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System polityczny RP - ćw. [WSE-PO-SPRPcw] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: System polityczny RP - ćw. [WSE-PO-SPRPcw]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-18 08:00 : 09:30 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-04-25 08:00 : 09:30 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-09 08:00 : 09:30 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-06-06 08:00 : 09:30 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-06-13 08:00 : 09:30 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Karolina Dłuska
Literatura:

1. A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s. 125-142. (2)

2. A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s. 58-101. (4-6)

3. Konstytucje polskie 1918-1998, Tadeusz Mołdawa (opr.), Warszawa 1999 – Konstytucja RP z 1997 roku. (4-6)

4. A. Gołębiowska, P. Zintarski, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, „Kancelaria Sejmu”, s. 13-32. (8)

5. K. Podemski, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruch Prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, zeszyt 2 (2014), s. 89-109. (9)

6. H. Zięba-Załucka, Media a demokracja w Polsce, s. 1-18. (12)

7. *** Prowadzący może uzupełniać na bieżąco spis literatury o dodatkowy materiał – na dane zajęcia (z odpowiednim marginesem czasu).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

ANALIZA TEKSTÓW

Wspólne omawianie tekstów z prowadzącym zajęcia, analiza tekstów w grupach, prezentacja efektów pracy na forum grupy,

prace samodzielne i grupowe dotyczące tekstów.

PREZENTACJE STUDENTÓW

Przygotowanie przez studentów prezentacji w formie plików PowerPoint/Canva/PDF i ich syntetyczna prezentacja.

Prezentacja (grupy 3 osobowe) – max. 10 punktów. Minimalna liczba punktów do zaliczenia projektu to 5.

Realizacja prezentacji zaliczeniowej będzie polegać na przygotowaniu i zaprezentowaniu (na trzynastych zajęciach) wcześniej

przydzielonego tematu.

Forma projektu: prezentacja PowerPoint/Canva [PDF] (liczba slajdów 20-35) oraz jej syntetyczna prezentacja. Prezentacja

powinna zwierać również bibliografię.

TEMATY:

1. Typy koalicji gabinetowych i ich występowanie w Polsce po 1989 roku

2. Powoływanie rządu – rola władzy ustawodawczej i wykonawczej

3. Relacje władzy ustawodawczej i wykonawczej a obowiązujący w Polsce ustrój parlamentarno-gabinetowy

4. Proces legislacyjny w Polsce

5. Samorząd terytorialny i jego znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego

6. Media jako „trzecia władza” w kontekście ogólnopolskim oraz lokalnym

Składowe oceny prezentacji:

0-10 pkt, w tym:

0-1 pkt – zgodność treści z tematem;

0-1 – struktura (wew. podział treści, proporcje);

0-4 stopień wyczerpania tematu, dobór źródeł;

0-2 forma (styl prezentacji i jej estetyka, sposób sporządzenia bibliografii);

0-2 prezentacja.

Termin przesłania prezentacji: 30.05.2024 r.

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest m.in. uzyskanie co najmniej 5 punktów za prezentację.

KOLOKWIUM

Kolokwium w formie testu.

Kolokwium – max. 10 punktów

Minimalna liczba punktów do zaliczenia kolokwium to 6.

Kolokwium zostanie przeprowadzone na 13 zajęciach.

Kolokwium odbędzie się w formie testu (a, b, c…, prawda/fałsz oraz „uzupełnianki”).

AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

Dodatkowo istnieje możliwość podniesienia oceny dzięki punktom za aktywność

5-9 pkt. – ocena w górę o 0.5

10 + pkt. – ocena w górę o 1.

Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez prowadzącego –

dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z

obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań.

Tekst/temat, który był omawiany na zajęciach, na których student był nieobecny należy zaliczyć (ustne pytanie z tekstu w czasie

dyżuru) w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od danej nieobecności (nawet tej usprawiedliwionej).

Ewentualne usprawiedliwienia powinny być dostarczone w kolejnym tygodniu po chorobie. Zwolnienia spóźnione lub przynoszone

na koniec semestru nie będą respektowane.

Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach skutkuje obniżeniem oceny końcowej – minus 1 ocena za każdą nieobecność

powyżej dwóch przewidzianych w warunkach zaliczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z ćwiczeń ustalana jest na podstawie zdobytych punktów z poszczególnych elementów składających się na zaliczenie, tj. prezentacji i kolokwium oraz obecności (*aktywności) na zajęciach.

System oceniania:

poniżej 11 pkt – ocena 2

11-12 pkt – ocena 3

13-14 pkt – ocena 3,5

15-16 pkt – ocena 4

17 - 18 pkt – ocena 4,5

19 - 20 pkt – ocena 5

W celu zaliczenia ćwiczeń należy uzyskać co najmniej 11 pkt., przy spełnieniu warunku uzyskania co najmniej 6 punktów za kolokwium oraz co najmniej 5 punktów za prezentację.

Od oceny końcowej odejmowane są „oceny” ujemne za przekroczoną liczbę nieobecności.

Do oceny końcowej dodawane są „oceny” dodatnie za punkty z aktywności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)