Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WSE-PO-SL2] Semestr letni 2023/24
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WSE-PO-SL2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 309
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Brzezińska
Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, przekł. E. Hornowska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Pieter J. Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zakres tematów:

1. Opis przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi metodami, technikami i narzędziami badawczymi właściwymi dla nauk o polityce i administracji. Przekazanie wiedzy na temat pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Wzmocnienie kompetencji i umiejętności Studenta w zakresie interpretowania procesów i zjawisk politycznych w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

W efekcie końcowym celem seminarium jest przygotowanie i przedłożenie przez Studenta pracy dyplomowej wieńczącej jego studia.

2. Przedmiotowe efekty kształcenia:

P1_W09: Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla nauk o polityce i administracji.

P1_U02: Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi

interpretować procesy i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

3. Kryteria oceniania:

a) na ocenę bardzo dobrą Student zna wszystkie podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla nauk o polityce i administracji. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi samodzielnie

interpretować procesy i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym i wykorzystać je w procesie przygotowywania pracy dyplomowej.

b) na ocenę dobrą Student zna większość podstawowych metod, techniki i narzędzi badawczych właściwych dla nauk o polityce i administracji. Potrafi wykorzystać większość nabytej wiedzy i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi przy niewielkim wsparciu

interpretować procesy i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym i wykorzystać je w procesie przygotowywania pracy dyplomowej.

c) na ocenę dostateczną Student zna podstawowe metody techniki i narzędzia badawcze właściwe dla nauk o polityce i administracji. Potrafi przy wsparciu promotora wykorzystać większość nabytej wiedzy i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi przy wsparciu Promotora interpretować procesy i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym i wykorzystać je w procesie przygotowywania pracy dyplomowej.

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w zakresie Wiedzy, Kompetencji oraz Umiejętności:

W: przedłożenie przez Studenta i akceptacja przez przez Promotora całej pracy dyplomowej

K: ćwiczenia praktyczne: terminowe rozliczanie się z fragmentów przygotowywanej pracy dyplomowej

U: dyskusje, które oceniane są zgodnie ze stopniem zaangażowania studenta (ocenianie ciągłe).

5. Nakład pracy Studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

wyszukiwanie informacji - 30 h

lektura tekstów - 60 h

aktywne uczestnictwo w zajęciach - 10 h

120 h = 4 ECTS (1 ECTS = 30 h)

6. Zakres tematów:

11. Spotkanie organizacyjne.

2. Współpraca w zespole - budowanie warsztatu badawczego.

3. Omówienie drugiego rozdziału pracy licencjackiej.

4. Praktyczne ćwiczenia dotyczące sporządzania tabel, wykresów oraz umieszczania zdjęć i rycin.

5. Praktyczne ćwiczenia dotyczące sporządzania przypisów.

6. Omówienie zagadnień i tez do egzaminu dyplomowego.

7. Przygotowanie i rozliczenie trzeciej części pracy dyplomowej.

8. Zasady sporządzania Aneksu oraz Spisu tabel i zdjęć zamieszczonych w pracy.

9. Omówienie i korekta oddanej trzeciej części pracy.

10. Przygotowanie Zakończenia pracy licencjackiej.

11. Omówienie prac i korekta całości pracy przed umieszczeniem jej w APD.

12. Omówienie zasad sporządzania Bibliografii.

13. Omówienie procedury obrony pracy dyplomowej oraz przygotowanie niezbędnych do obrony dokumentów.

14. Omówienie zagadnień i tez do egzaminu dyplomowego - cd.

15. Podsumowanie semestru. Wystawienie zaliczeń końcowych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zastosowane podczas zajęć metody dydaktyczne:

a) metoda seminaryjna,

b) metoda ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

a) ćwiczenia praktyczne, w tym praca w grupach i raporty z pracy zespołowej oceniane na podstawie punktów zgodnie ze stopniem zaangażowania studenta,

b) ocenianie ciągłe.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące komponenty:

1. oddana i zatwierdzona w terminie praca dyplomowa :60% (warunek bezwzględny)

2. obecność na zajęciach: 20%

3. aktywność na zajęciach: 20%

​Dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze.

Uwagi:

3 rok stacjonarnie

Zajęcia mają charakter stacjonarny z możliwością realizacji części materiału w sposób hybrydowy.

Konsultacje według podanego na stronie INPiA grafiku.

Efekty uczenia się: U.Z.

Opis - UZ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)