Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 23

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 23 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 1438
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Wojciechowski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3Ac489b080018f46d983e99e5d80eab517%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e0201db-8483-4d30-a600-208f1262b1f2&tenantId=
Literatura:

Podręcznik ,,Outcomes", II wydanie, poziom B2, autorzy: Hugh Dellar i Andrew Walkley, wydawnictwo National Geographic Learning, w ramach projektu Cengage learning, rok wydania 2016.

Książka ćwiczeń - autor: Amanda Maris, rok wydania 2016.

Podręcznik ,,Outcomes", II wydanie, poziom C1, autorzy: Hugh Dellar i Andrew Walkley, wydawnictwo National Geographic Learning, w ramach projektu Cengage learning, rok wydania 2017.

Książka ćwiczeń - autorzy: Carol Nuttall i Amanda French, rok wydania 2017.

.Słownik anglojęzyczny, ''Oxford Wordpower Dictionary''; materiały z dodatkowymi ćwiczeniami za indywidualną konsultacją. Zalecane tutaj są ćwiczenia na stronach internetowych podręczników; artykuły anglojęzyczne w prasie i w Internecie.

Zakres tematów:

Tematy mogą być realizowane w kolejności innej niż podana.

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Życie zawodowe (zdania warunkowe z czasami teraźniejszymi).

3. Prezentacje (zdania warunkowe z czasami przeszłymi).

4. Opisywanie dobrych i złych stron życia w pracy.

5. Opisywanie swoich odczuć co do przyszłości, rozmawianie o edukacji i rozpoczynaniu pracy.

6. Wygłaszanie lepszych prezentacji.

7. Opisywanie osób (czasowniki frazowe), list motywacyjny.

8. Relacje międzyludzkie (would).

9. Rozmawianie o znajomych, dzielenie się wrażeniami na temat ludzi, których dobrze nie znamy.

10. Rozmawianie o byciu romantycznym w zestawieniu z nauką, o różnych rodzajach relacji.

11. Wyrażanie opinii w bardziej wyważony sposób, dzielenie się problemami i ich omawianie.

12. Powody dla których telefonujemy, (czas future continuous).

13. Tworzenie firmy, kolokacje biznesowe.

14. Wyrażanie konieczności i zdolności, bycie bardziej formalnym w biznesowym kontekście.

15. Wymawianie adresów mailowych i nazw stron internetowych, rozmawianie o tym, jak firmy i rynki się rozwijają, objaśnianie i sprzedawanie produktów i usług, powtórzenie, test na koniec semestru.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekt kształceniia HIA_U10

Student posiada umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności opanowanie brytyjskiego słownictwa potrzebnego dla funkcjonowania w języku ogólnym jak i radzenia sobie z językiem specjalistycznym.

Metody dydaktyczne:

Praca z podręcznikiem, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształtowanie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikatywnej.

Metody weryfikacji.

Test zaliczający I semestr na poziomie B1 obejmujący 3 z 5 umiejętności uwzględnionych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Efekt kształcenia HIA_U07

Student potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych.w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

Metody dydaktyczne:

Konwersacje w parach i grupach, giełda pomysłów.

Metody weryfikacji.

Ocena ustawiczna, testy rozumienia ze słuchu, testy leksykalno - gramatyczne.

Efekty kształcenia HIA_U08

HIA_U03

HIA_U01

Student potrafi na podstawie wyszukanych informacji napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazania na piśmie informacji oraz wyrażenie swego zdania.

Metody dydaktyczne.

Analiza tekstów przykładowych pod kątem wymogów formalnych, i form leksykalnych, tworzenie tekstów.

Metoda weryfikacji.

Wypracowanie na teście zaliczającym I semestr.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS

- student w semestrze musi zaliczyć 30 godzin zajęć. (dopuszczone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

- student musi być do zajęć przygotowany

- student musi brać czynny udział w zajęciach

- na każdych zajęciach Studenci muszą mieć podręcznik i workbook - czyli książkę ćwiczeń

Spełnienie tych wszystkich wymogów nie daje punktów, ale dopuszcza do semestralnego testu, który daje maksymalnie 100 punktów (100%).

b) Warunki zaliczenia przedmiotu.

- obecność

- przygotowanie do zajęć

- posiadanie podręcznika i ćwiczeń na każdych zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- napisanie testu semestralnego

c) Kryteria oceny końcowej.

Na ocenę końcową w semestrze składają się:

- obecność

- przygotowanie do zajęć

- aktywny udział w zajęciach

- posiadanie podręcznika i ćwiczeń na każdych zajęciach

Spełnienie tych wszystkich wymogów dopuszcza do testu semestralnego.

Maksymalna ilość procent na teście wynosi 100.

0% - 59% - ocena 2,0.

60% - 67% - ocena 3,0.

68% - 75% - ocena 3+.

76% - 83% - ocena 4,0.

84% - 91% - ocena 4+.

92% - 100% - ocena 5.0.

Uwagi:

język angielski B2: semestr I

Link do zajęć w MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3Ac489b080018f46d983e99e5d80eab517%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e0201db-8483-4d30-a600-208f1262b1f2&tenantId=

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)