Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 40

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr I [C-JO-AB2-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 40 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 0402
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Zielińska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39314
Literatura:

English File Upper-intermediate Student's Book (fourth edition), Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki, Oxford University Press;

English Grammar in Use, Raymond Murphy; Grammar and Vocabulary for Cambridge First, Luke Prodromou, Pearson Education; wybrane strony internetowe (m.in. https://learnenglish.britishcouncil.org; https://www.bbc.co.uk/learningenglish; https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/);

https://www.perfect-english-grammar.com/

artykuły angielskojęzyczne w prasie i w Internecie.

Zakres tematów:

1.Test poziomujący.

2. Zajęcia organizacyjne. Omówienie warunków zaliczenia lektoratu. Pytania ogólne i szczegółowe. Pytania o podmiot i dopełnienie. Pytania pośrednie

3. Praca (1). Rozmowa kwalifikacyjna o pracę. Słownictwo związane ze środowiskiem pracy i karierą zawodową.

4. Praca (2). Rozmowa kwalifikacyjna o pracę. Słownictwo związane ze środowiskiem pracy i karierą zawodową

5. Academic English - słownictwo związane z edukacją wyższą. Opis UKSW- rodzaje studiów, wydziały i kierunki studiów, obowiązki studenta.

6. Opisywanie osobowości, cechy charakteru. Przymiotniki złożone. Wyrazy modyfiku-jące (modifiers).

7. Pisanie- rozprawka.

8. Test śródsemestralny. Zdrowie i choroby (1)– słownictwo. Opisywanie symptomów choroby, pierwsza pomoc, wizyta u lekarza.

9. Zdrowie i choroby (2). Czasy: Present Perfect, Present Perfect Continuous

10. Moda, styl ubierania się. Przemysł modowy i jego wpływ na współczesny świat.

11. Podróżowanie, podróż samolotem (1).

12. Podróżowanie (2). Przymiotniki - konstrukcja the +przymiotnik, kolejność przymiot-ników w zdaniu.

13. Powtórzenie materiału. Rozwijanie sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, mówienie)

14. Test końcowy.

15. Podsumowanie i omówienie semestru. Powtórzenie materiału.

Kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, ocenianie ustawiczne.

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

Metody dydaktyczne: Czytanie i analiza rozprawek.

Metody weryfikacji: Praca pisemna: rozprawka.

Metody dydaktyczne: Metoda projektu.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia lektoratu

- obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności)

- przygotowanie do zajęć (posiadanie materiałów / podręcznika)

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

Jako aktywne uczestnictwo studenta na zajęciach stacjonarnych uznaje się: aktywne uczestniczenie w dyskusjach, udzielanie odpowiedzi, wykonywanie ćwiczeń, zadań grupowych, projektów i innych aktywności w klasie oraz współpracę z innymi uczestnikami zajęć

- napisanie testu śródsemestralnego obejmującego rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji

- napisanie wypowiedzi pisemnej

- napisanie testu końcowego (semestralnego)

W semestrze można otrzymać maksymalnie 100 pkt:

- test śródsemestralny (rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu) -10 pkt

- obecność - 15 pkt (1 punkt za każdą obecność na zajęciach)

- aktywność - 30 pkt (2 pkt za każde zajęcia)

- prezentacja– 15 pkt

- test końcowy - 30 pkt

Kryteria oceny końcowej

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100.

Punktacja:

-na ocenę 2 0%-59%

-na ocenę 3 60%-67%

-na ocenę 3,5 68%-75%

-na ocenę 4 76%-83%

-na ocenę 4,5 84%-91%

-na ocenę 5 92%-100%

Uwagi:

język angielski B2: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)