Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
niestandardowa częstotliwość
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Maksjan
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39224
Literatura:

Wszystkie materiały zamieszczane są na platformie internetowej Moodle.

Materiały strukturalne kursu zostały opracowane np.New English File ( 3-rd ed.): Upper-intermediate Student’s Book and Workbook, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig OUP; Destination B2 Grammar&Vocabulary, M.Mann,S. Taylore-Knowles: English Grammar in Use, Raymond Murphy

Rekomendowane źródła: Słownik jednojęzyczny: Oxford Wordpower Dictionary; słownik angielsko-polski i polsko-angielski; artykuły angielskojęzyczne w prasie i w Internecie.

Zakres tematów:

Tematy Zajęć

1 Wprowadzenie do kursu i organizacja zajęć. Aspekty życia uniwersyteckiego. Sposoby uczenia się. ‘Selfies’.

2. Psychologia muzyki, instrumenty. Muzyka i emocje. Bezokolicznik czy imiesłów.

3. Psychologia snu, problemy ze snem. Struktury : ‘used to, be used to, get used to’

4 Sztuka sprzeczania się. Sprzeczka czy kłótnia. Czasowniki modalne w przeszłości.

5. Aktorstwo, aktorzy. Czasowniki percepcji. Gesty i emocje.

6. Wygląd i mowa ciała. Opis zdjęcia, obrazu, scenki. Słuchanie wywiadów o aktorstwie

7. Wskazówki do pisania rozprawki. Przestępstwa i postepowanie sądowe. Przyczynowe ‘have’.

8. Cyberprzestępczość. Utrwalenie struktur strony biernej. Pisemne wyrażanie opinii.

9. Media, przekazywanie wiadomości. Mowa zależna. Czasowniki sprawozdawcze.

10. Dziennikarze i dziennikarstwo. Uzupełnienie i utrwalenie materiału z zajęć 5-9

11. Forma pisemna on-line. Temat okolicznościowy.

12. Leksykalny mini test. Wyrażenia idiomatyczne. Wiara i technologia-wykład( film ).

13. Język specjalistyczny związany z kierunkiem studiów – prezentacja projektu(filmiki). Wskazówki powtórzeniowe przed testem

14.Test semestralny. Przedstawienie osiągnięć semestralnych studentów .

15 . Ostateczna ewaluacja. Zadanie dla chętnych. Podsumowanie pracy semestralnej- opinie studentów.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Praca z materiałami podręcznikowymi i na platformie internetowej, wprowadzanie oraz utrwalanie gramatyki i leksyki, kształtowanie poszczególnych sprawności językowych.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, testy.

H1A_U08, H1A_U03, H1A_U01

Metody dydaktyczne: Analiza tekstów przykładowych pod kątem wymogów formalnych i form leksykalnych, tworzenie tekstów.

Metody weryfikacji: Pisanie tekstu formalnego

H1A_U09 H1A_U03 H1A_U01

Metody dydaktyczne: Metoda projektu.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu.

H1A_K01, H1A_K06

Metody dydaktyczne: Projekt, praca z tekstem.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, test leksykalny, przygotowanie materiałów do projektu

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS:

- systematyczna realizacja materiału zajęć na platformie - 30 h

- przygotowanie zadań domowych - 10 h

- przygotowanie projektu ( prezentacji) - 8 h

- przygotowanie do testu leksykalnego - 2 h

- przygotowanie formy wypowiedzi pisemnej -2 h

- przygotowanie materiałów z platformy e-learningowej - 3 h

- przygotowanie do testu końcowego - 5 h

b) Warunki zaliczenia przedmiotu realizowanego w sposób zdalny w czasie asynchronicznym:

- dostęp do komputera podłączonego do Internetu oraz wyposażonego w kamerę oraz mikrofon

- systematyczne zapoznawanie się z materiałem zajęć elearningowych

- przygotowywanie bieżących prac domowych i ich terminowe przesyłanie do oceny

- dłuższa wypowiedź pisemna( realizacja w czasie asynchronicznym)

- napisanie testu leksykalnego ( zdalnie w czasie asynchronicznym)

- przygotowanie prezentacji video nagranych i umieszczonych na platformie e-learningowej

- napisanie testu semestralnego ( stacjonarnie w formie elektronicznej)

c) Kryteria oceny końcowej:

Student może uzyskać 120 punktów w semestrze.

1.Test semestralny - 0-60 pkt

2. Systematyczne i terminowe przesyłanie zadań domowych 0-30pkt, (2p za 1 zajęcia)

3. Wypowiedź pisemna ( list, opis, rozprawka etc.) 0-5 pkt

4. Test leksykalny - 5 pkt( dla 80% poprawie wykonanych zdań )

4. Prezentacja video-projektu- 0-5 pkt

5. Wykonanie zadań interaktywnych na platformie 10 pkt za min. 80% i powyżej wykonanych ćwiczeń

6. Zadania dodatkowe 0-5 + i więcej... pkt

Wykonywanie podstawowych prac domowych na platformie jest obowiązkowe. Studenci, którzy prześlą w terminie mniej niż 50 % zadań domowych nie będą podlegali procedurze kwalifikacji końcowej. Z uwagi na co najmniej tygodniowy czas przeznaczony na realizację materiału z poszczególnych zajęć, zadania przesłane z opóźnieniem do 12 godzin po terminie będą oceniane na 1p natomiast zadania przesłane po 12 godzinach od podanego terminu będą oceniane na 0p.

Uwagi:

język angielski B2: semestr III (Platforma Moodle)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)