Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 21

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 21 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 0406
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Święcicka
Literatura:

Roadmap B2 Student's Book, Jonathan Bygrave, Pearson Education Limited, 2020

English File Upper-intermediate Student's Book (fourth edition), Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki, Oxford University Press;

English Grammar in Use, Raymond Murphy;

Grammar and Vocabulary for Cambridge First, Luke Prodromou, Pearson Education:

Destination B2 Grammar and Vocabulary, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan;

wybrane strony internetowe

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienia warunków zaliczenia lektoratu.

2. Zapoznanie z formą i procedurami egzaminu końcowego. Przykładowy egzamin.

3. Money (1)

4. Money (2). Reported speech - Zdania oznajmujące, pytania, rozkazy i zakazy w mowie zależnej. Zdania z czasownikami typu: apologise, deny, promise, itp.

5. Travel and transport.

6. Work and business (1).

7. Work and business (2). Inwersja.

8. Jak napisać streszczenie? Zasady oraz niezbędne zwroty. Rozwijanie sprawności pisania.

9. Przestępczość. Przestępstwa i kary. Prawo. (1).

10. Przestępczość. Przestępstwa i kary. Prawo. (2).

11. People and society.

12. Social issues. Conditionals.

13. Kolokwium zaliczeniowe

14. Prezentacja projektów.

15. Podsumowanie i omówienie semestru.

Kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie).

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, ocenianie ustawiczne.

Metody dydaktyczne: Dyskusja, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

Metody dydaktyczne: Czytanie i analiza streszczeń tekstów.

Metody weryfikacji: Praca pisemna: streszczenie.

Metody dydaktyczne: Metoda projektu.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia lektoratu:

- obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

- przygotowanie do zajęć (posiadanie materiałów przesłanych przez lektora/ podręcznika)

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji

- napisanie testu końcowego (kolokwium zaliczeniowego)

W semestrze można otrzymać maksymalnie 130 pkt:

- kolokwium zaliczeniowe (sprawdzające rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu, znajomość omawianych zagadnień gramatycznych, umiejętność formułowania konkretnego typu wypowiedzi pisemnej) -60 pkt;

- obecność - 30 pkt (2 punkty za każdą obecność na zajęciach);

- prezentacja – 20 pkt;

- prace domowe - 20 pkt;

W sesji poprawkowej istnieje możliwość poprawiania wyłącznie testu.

Kryteria oceny końcowej:

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 130.

Punktacja:

-na ocenę 2 0%-59%

-na ocenę 3 60%-67%

-na ocenę 3,5 68%-75%

-na ocenę 4 76%-83%

-na ocenę 4,5 84%-91%

-na ocenę 5 92%-100%

Uwagi:

język angielski B2: semestr III

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)