Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 26

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 26 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 109a
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Stęporowska
Literatura:

1. Oxford Academic Vocabulary Practice, J.Moore OUP

2. English File Upper Intermediate + Fourth Edition -Student’s Book. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig; Oxford University Press

3. SŁOWNIKI: 1. Słownik jednojęzyczny: Oxford Wordpower Dictionary; słownik angielsko-polski i polsko-angielski;

2. Słownik dwujęzyczny: Wielki słownik angielsko - polski i polsko-angielski. Oxford PWN

4..English Vocabulary in Use Upper - intermediate;2002 McCarthy, O’Dell CUP

5. Meaning and Metaphors Lazar CUP

6. The New Jerusalem Bible Darton+Longman +TODD

7. Angielsko-łacińsko-polski słownik cytatów z Bibliii Altravox Press 2000

8. Słownik Religii Angielsko Polski/Polsko-

angielski.K. Czekierda. Kanion 2008

9. University English Robin Macpherson WSiP

10. English for Presentations. Business Series Oxford University Press 2012

11. English Grammar in Use. Raymund Marphy. Cambridge University Press

12 Academic Vocabulary in Use, Mc Carthy CUP

13.English File Upper Intermediate. 4th Edition. Student’s Book, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig; Oxford University Press 2021

14. English for Academic Purposes B2 - Oxford EAP

Zakres tematów:

1.Podstawowe funkcje języka akademickiego

2. Słownictwo akademickie strategie poszerzania i organizowania słownictwa akademickiego

3. Zastosowanie słownictwa w realiach akademickich analiza, wnioskowanie , ewaluacja, badania - wprowadzenie.

3. Język akademicki - pisanie . ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem słownictwa specjalistycznego

4. Język akademicki - czytanie - ćwiczenia praktyczne

5. Język akademicki - mówienie - dyskusje, debaty,ćwiczenia praktyczne.

6.Język akademicki - mówienie - wystąpienia publiczne, ćwiczenia praktyczne.

7.Język akademicki do celów publicznych wystąpień. Teoria i praktyka.

a/ Podstawowe techniki i zasady przygotowania i przedstawiania profesjonalnej prezentacji. Pomocne wyrażenia i słownictwo.

b/ Strategie autoprezentacji i publicznych wystąpień. Doskonalenie technik i rozszerzenie zwrotów i słownictwa. Ćwiczenia praktyczne.

8. Nauka. Strategie uczenia się. Techniki zdawania egzaminów ustnych. Metody skutecznego wyszukiwania informacji. (korzystanie ze słowników, encyklopedii, prasy naukowej w języku angielskim, internetu w celu poszerzenia wiedzy).

8. Życie akademickie - środowisko akademickie. a/Edukacja. Szkolnictwo Wyższe. Różne systemy edukacyjne. Słownictwo edukacyjne i akademickie.

b/ Sylwetka studenta, sylwetka nauczyciela, osobowość człowieka

9. Strategie uczenia się i organizacji pracy własnej. Zarządzanie czasem.

10. Przygotowanie publicznych wystąpień z wybranych dziedzin z zastosowaniem nomenklatury z wybranych dziedzin, dyscyplin naukowych - ćwiczenia praktyczne podczas zajęć.

11. Organizowanie i prezentowanie koncepcji (Organizing and presenting ideas) fakty dowody, dane.

12.Organizowanie i prezentowanie koncepcji: opis, ewaluacja.

13. Streszczenia tekstów akademickich oraz wnioskowanie - ćwiczenia.

14. Wykonanie prezentacji z zastosowaniem technik publicznych wystąpień z wybranej dziedziny. Mini prezentacje na zaliczenie.

15 Podsumowanie i zaliczenie kursu w formie ustnej i pisemnej.

Test Sprawdzający leksykalno gramatyczny. Testy umiejętności (czytanie, słuchanie, mówienie)

Kolejność realizowanych zagadnień może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Praca z podręcznikiem, e-learning, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej

Metody dydaktyczne: Dyskusja, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

Metody dydaktyczne: Czytanie i analiza rozprawki.

Metody weryfikacji: Pisanie rozprawki.

Metody dydaktyczne: Prezentacja artykułu. Samodzielne poszukiwanie informacji i ich krytyczny dobór, analiza oraz wnioskowanie.

Metody weryfikacji: Prezentacja artykułu, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętności studenta będą oceniane za pomocą testów i ustnych wypowiedzi studenta.

Na ocenę składać się będą oprócz testów pisemnych także takie składowe jak prezentacja, aktywność na zajęciach, oraz dodatkowe zadania specjalne.

Aby spełnić wymagania na zaliczenie semestru na ocenę dostateczną student powinien uzyskać 60 % z każdego pisemnego zaliczenia czyli

Z testów gramatyczno-leksykalnych 60% z 100 punktów

Z testów leksykalnych (kartkówki) 60% z 10 punktów

Test umiejętności tj czytania ze zrozumieniem 60% z 10 punktów

Test umiejętności tj słuchania ze zrozumieniem 60% z 10 punktów

Obligatoryjnie student powinien wykonać ustną prezentację - 50 pkt

aktywność na zajęciach 20 pkt

Ocena końcowa będzie weryfikowana przez punkty dodatkowe.

Student otrzymuje takie dodatkowe punkty za poszczególne aktywności takie jak: zadania wykonane indywidualnie w oparciu o posiadane materiały (podręcznik) , mini prezentację, obecność , oraz inne zadania dodatkowe, które nieobligatoryjnie mogą być zadane i wykonane ( dodatkowe 10 pkt).

Aby zaliczyć semestr student musi zaliczyć pisemne testy na minimum 60 %

oraz zdobyć 60% punktów możliwych do uzyskania w semestrze czyli z 200.

b) Warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach

- przesłanie pracy pisemnej;

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji/ umieszczenie pliku z prezentacją na

platformie MOODLE

- zaliczenie testów

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

Kolokwia ( testy na platformie Moodle) 100 pkt

czytanie ze zrozumieniem 10 pkt

słuchanie ze zrozumieniem 10 pkt

Zadania zamieszczone na platformie Moodle 50 pkt

Aktywne uczestnictwo w zajęciach 20 pkt.

zadania dodatkowe (homework) 10 pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 200.

Punktacja:

-na ocenę 2 0%-59% 0 - 118 pkt.

-na ocenę 3 60%-67% 119 - 134 pkt.

-na ocenę 3,5 68%-75% 135 - 150 pkt.

-na ocenę 4 76%-83% 151 - 166 pkt.

-na ocenę 4,5 84%-91% 167 - 182 pkt.

-na ocenę 5 92%-100% 183 - 200 pkt.

Uwagi:

język angielski B2: semestr III

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)