Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 33

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 33 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 1523
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Wojciechowski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5b122a73db8641879c7cfb0535628f99%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d897bfa-921a-48ed-8d0c-a587f3416978&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Podręcznik ,,Outcomes", II wydanie, poziom B2, autorzy: Hugh Dellar i Andrew Walkley, wydawnictwo National Geographic Learning, w ramach projektu Cengage learning, rok wydania 2016.

Książka ćwiczeń - autor: Amanda Maris, rok wydania 2016.

Podręcznik ,,Outcomes", II wydanie, poziom C1, autorzy: Hugh Dellar i Andrew Walkley, wydawnictwo National Geographic Learning, w ramach projektu Cengage learning, rok wydania 2017.

Książka ćwiczeń - autorzy: Carol Nuttall i Amanda French, rok wydania 2017.

.Słownik anglojęzyczny, ''Oxford Wordpower Dictionary''; materiały z dodatkowymi ćwiczeniami za indywidualną konsultacją. Zalecane tutaj są ćwiczenia na stronach internetowych podręczników; artykuły anglojęzyczne w prasie i w Internecie.

Zakres tematów:

Tematy mogą być realizowane w kolejności innej niż podana.

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Opisywanie filmów, muzyki i książek (przyzwyczajenia).

3. Rozmawianie o obrazach (przymiotniki i przysłówki).

4. Rozmawianie o przyzwyczajeniach, grzecznie nie zgadzanie się z opiniami.

5. Rozmowy o sztuce, opowiadania i omawianie fabuł.

6. Problemy finansowe (strona bierna).

7. Metafora (wish), pisanie streszczenia.

8. Opisywanie problemów związanych z osobistymi finansami i bankami, banki.

9. Przepraszanie i wyjaśnianie problemów w formalnych sytuacjach, użycie opisowego literackiego języka.

10. Wyrażanie żalu, używanie metafor finansowych.

11. Nagłówki w prasie, popularne wyrażenia o tematyce mediów.

12. Konstrukcje frazeologiczne po czasownikach sprawozdawczych, lepsze rozumienie serwisów informacyjnych.

13. Komentowanie serwisów informacyjnych, rozpoznawanie i używanie retorycznych pytań

14. Omawianie zagadnienia celebryty w mediach, sprawozdawanie tego, co zostało powiedziane.

15. Powtórzenie materiału, test semestralny.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekt kształceniia HIA_U10

Student posiada umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności opanowanie brytyjskiego słownictwa potrzebnego dla funkcjonowania w języku ogólnym jak i radzenia sobie z językiem specjalistycznym.

Metody dydaktyczne:

Praca z podręcznikiem, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształtowanie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikatywnej.

Metody weryfikacji.

Test zaliczający III semestr na poziomie B1 obejmujący 3 z 5 umiejętności uwzględnionych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Efekt kształcenia HIA_U07

Student potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych.w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

Metody dydaktyczne:

Konwersacje w parach i grupach, giełda pomysłów.

Metody weryfikacji.

Ocena ustawiczna, testy rozumienia ze słuchu, testy leksykalno - gramatyczne.

Efekty kształcenia HIA_U08

HIA_U03

HIA_U01

Student potrafi na podstawie wyszukanych informacji napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazania na piśmie informacji oraz wyrażenie swego zdania.

Metody dydaktyczne.

Analiza tekstów przykładowych pod kątem wymogów formalnych, i form leksykalnych, tworzenie tekstów.

Metoda weryfikacji.

Wypracowanie na teście zaliczającym III semestr.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS

- student w semestrze musi zaliczyć 30 godzin zajęć. (dopuszczone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

- student musi być do zajęć przygotowany

- student musi brać czynny udział w zajęciach

- na każdych zajęciach Studenci muszą mieć podręcznik i workbook - czyli książkę ćwiczeń

Spełnienie tych wszystkich wymogów nie daje punktów, ale dopuszcza do semestralnego testu, który daje maksymalnie 100 punktów (100%).

b) Warunki zaliczenia przedmiotu.

- obecność

- przygotowanie do zajęć

- posiadanie podręcznika i ćwiczeń na każdych zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- napisanie testu semestralnego

c) Kryteria oceny końcowej.

Na ocenę końcową w semestrze składają się:

- obecność

- przygotowanie do zajęć

- aktywny udział w zajęciach

- posiadanie podręcznika i ćwiczeń na każdych zajęciach

Spełnienie tych wszystkich wymogów dopuszcza do testu semestralnego.

Maksymalna ilość procent na teście wynosi 100.

0% - 59% - ocena 2,0.

60% - 67% - ocena 3,0.

68% - 75% - ocena 3+.

76% - 83% - ocena 4,0.

84% - 91% - ocena 4+.

92% - 100% - ocena 5.0.

Uwagi:

język angielski B2: semestr III

Link do zajęć w MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5b122a73db8641879c7cfb0535628f99%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d897bfa-921a-48ed-8d0c-a587f3416978&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)