Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 38

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr III [C-JO-AB2-III]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (w trakcie)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 38 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-12-13 00:00 : 00:00 sala e-learning
e-learning
2023-12-20 11:30 : 13:00 sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04
2024-01-03 11:30 : 13:00 sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04
2024-01-10 11:30 : 13:00 sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04
2024-01-17 11:30 : 13:00 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Zielińska
Literatura:

English File Upper-intermediate Student's Book (fourth edition), Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki, Oxford University Press; English Grammar in Use, Raymond Murphy; Grammar and Vocabulary for Cambridge First, Luke Prodromou, Pearson Education; wybrane strony internetowe (m.in. https://learnenglish.britishcouncil.org; https://www.bbc.co.uk/learningenglish; https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/);

https://www.perfect-english-grammar.com;

artykuły angielskojęzyczne w prasie i w Internecie.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienia warunków zaliczenia lektoratu. Ćwiczenia integracyjne.

2. Zapoznanie z formą i procedurami egzaminu końcowego. Przykładowy egzamin.

3. Zdrowy styl życia. Konstrukcje – „used to”, „be used to”, “get used to”.

4. Kultura i sztuka (1). Wpływ kultury i sztuki na współczesnego człowieka.

5. Kultura i sztuka (2). Verb patterns - konstrukcja verb+ gerund or infinitive.

6. Czasowniki modalne + „perfect infinitive”. Wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów.

7. Test środsemestralny. Sytuacje konfliktowe – retoryka na co dzień. Konstrukcja „I’d rather.

8. Jak napisać streszczenie? Rozwijanie sprawności pisania.

9. Przestępczość. Przestępstwa i kary. Prawo. (1).

10. Przestępczość. Przestępstwa i kary. Prawo. (2).

11. Strona bierna.

12. Świat mediów.(1)

13. Świat mediów. (2)

14. Test leksykalno – gramatyczny.

15. Podsumowanie i omówienie semestru.

Kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, ocenianie ustawiczne.

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

Metody dydaktyczne: Czytanie i analiza streszczeń tekstów.

Metody weryfikacji: Praca pisemna: streszczenie.

Metody dydaktyczne: Metoda projektu.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia lektoratu

- obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności)

- przygotowanie do zajęć (posiadanie materiałów / podręcznika)

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

Jako aktywne uczestnictwo studenta na zajęciach stacjonarnych uznaje się: aktywne uczestniczenie w dyskusjach, udzielanie odpowiedzi, wykonywanie ćwiczeń, zadań grupowych, projektów i innych aktywności w klasie oraz współpracę z innymi uczestnikami zajęć

- napisanie testu śródsemestralnego obejmującego rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji

- napisanie wypowiedzi pisemnej

- napisanie testu końcowego (semestralnego)

W semestrze można otrzymać maksymalnie 100 pkt:

- test śródsemestralny (rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu) -10 pkt

- obecność - 15 pkt (1 punkt za każdą obecność na zajęciach)

- aktywność - 30 pkt (2 pkt za każde zajęcia)

- prezentacja – 15 pkt

- test końcowy - 30 pkt

W sesji poprawkowej istnieje możliowść poprawiania wyłącznie testu.

Kryteria oceny końcowej

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100.

Punktacja:

-na ocenę 2 0%-59%

-na ocenę 3 60%-67%

-na ocenę 3,5 68%-75%

-na ocenę 4 76%-83%

-na ocenę 4,5 84%-91%

-na ocenę 5 92%-100%

Uwagi:

język angielski B2: semestr III

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)