Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski C1: semestr I [C-JO-AC1-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 12

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski C1: semestr I [C-JO-AC1-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 12 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 0402
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Święcicka
Literatura:

English File Advanced Plus Student's Book (4th edition), Christina Latham-Koenig, Jerry Lambert, Clive Oxenden, Oxford University Press;

Advanced Grammar in Use, Martin Hewings, CUP, 2013

Destination C1 Grammar and Vocabulary, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan;

wybrane strony internetowe

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Zasady pracy i warunki zaliczenia.

2. Slackers - goals and achievements, personality adjectives.

3.Motivation and inspiration. Personal qualities.Vague language.

4. Giving advice - grammar - will/ would/ should

5. The happiest teenagers in the world. Reading, vocabulary, noun phrases.

6. Parenting styles. Childhood memories. Listening and Speaking. Vocabulary - Phrasal nouns

7. Sentence transformations.

8. Word-building exercises.

9. Writing - discursive essay - omówienie zasad, przykładowe teksty, useful language.

10. In-class writing assignment.

11. Powtórzenie materiału do kolokwium zaliczeniowego.

12.Kolokwium zaliczeniowe.

13. Prezentacja projektów (1).

14. Prezentacja projektów (2).

15.Podsumowanie i omówienie semestru.

Kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie).

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, ocenianie ustawiczne.

Metody dydaktyczne: Dyskusja, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

Metody dydaktyczne: Czytanie i analiza tekstów rozprawek.

Metody weryfikacji: Praca pisemna: rozprawka.

Metody dydaktyczne: Metoda projektu.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia lektoratu:

- obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

- przygotowanie do zajęć (posiadanie materiałów przesłanych przez lektora/ podręcznika)

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji

- napisanie testu końcowego (kolokwium zaliczeniowego)

W semestrze można otrzymać maksymalnie 130 pkt:

- kolokwium zaliczeniowe (sprawdzające rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu, znajomość omawianych zagadnień gramatycznych, umiejętność formułowania konkretnego typu wypowiedzi pisemnej) -60 pkt;

- obecność - 30 pkt (2 punkty za każdą obecność na zajęciach);

- prezentacja – 20 pkt;

- prace domowe - 20 pkt;

W sesji poprawkowej istnieje możliwość poprawiania wyłącznie testu.

Kryteria oceny końcowej:

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 130.

Punktacja:

-na ocenę 2 0%-59%

-na ocenę 3 60%-67%

-na ocenę 3,5 68%-75%

-na ocenę 4 76%-83%

-na ocenę 4,5 84%-91%

-na ocenę 5 92%-100%

Uwagi:

język angielski C1: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)