Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski C1: semestr I [C-JO-AC1-I] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski C1: semestr I [C-JO-AC1-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Burakowska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39267
Literatura:

Oxford EAP: A course in English for Academic Purposes, , B2 oraz Advanced / C1

- materiały z eslbrains.com oraz linguahouse.com

Zakres tematów:

1. Placement test

2. Zagadnienia wstępne; uniwersytet i studia; ćwiczenia integracyjne.

3. Navigating a lecture – jak zrozumieć wykład

4. Wybory i głosowanie / key word transformations

5. Nowa urbanistyka

6. Zachowanie i motywacja; gatunek, odbiorca, cel, perspektywa w tekstach akademickich

7. Osobowość / prezentacja artykułów cz. 1

8. Stoicyzm / prezentacja artykułów cz. 2

9. Struktura akapitu w tekstach akademickich cz.1

10. Frazy rzeczownikowe

11. Struktura akapitu w tekstach akademickich cz.2

12. Test

13. Zagrożenia ze strony neurotechnologii

14. Chat GPT

15. Zaliczenie

Ze względu na specyfikę przedmiotu, kolejność i zakres tematów mogą ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i słownictwa, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

H1A_U07

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, konwersacja w parach i grupach.

Sposoby weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy rozumienia ze słuchu, testy leksykalno-gramatyczne.

H1A_U08H1A_U03

H1A_U01

Metody dydaktyczne: Analiza tekstów przykładowych pod kątem wymogów formalnych i form leksykalnych, tworzenie tekstów.

Sposoby weryfikacji: Esej dyskursywny

H1A_U09

H1A_U03

H1A_U01

Metody: Metoda projektu.

Sposoby weryfikacji: Prezentacja projektu.

H1A_K06

Metody dydaktyczne: Projekt, praca z tekstem.

Sposoby weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy rozumienia tekstu czytanego.

Metody i kryteria oceniania:

OPIS ECTS:

a) Student za zaliczenie jednego semestru zajęć otrzymuje 2 pkt ECTS, co odpowiada 60 godzinom pracy.

- udział w zajęciach - 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć - 5 godzin;

- napisanie pracy/ pisemnych/ej - 5 godzin;

- przygotowanie do testu - 10 godzin;

- przygotowanie prezentacji artykułu - 5 godzin

- lektura dodatkowa - 5 godzin.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach obowiązkowa [ dopuszcza się 2 nieobecności]. Przekroczenie limitu nieobecności skutkuje niezaliczeniem semestru w I i II terminie.

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej;

- przygotowanie prezentacji artykułu;

- napisanie testu.

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium – 40 pkt

- aktywny udział w zajęciach - 24 pkt (do 3pkt za zajęcia; 8 x w semestrze)

- obecność (dopuszczalne 2 nieobecności) - 2-6 pkt

- prezentacja artykułu -15 pkt;

- praca pisemna - 15 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.

Semestr jest zaliczony, jeśli student uzyska 60 pkt.

100-92 (100%-92%) - bardzo dobry

91 - 84 (91%-84%) - dobry plus

83 - 76 (83%-76%) - dobry

75 - 68 (75%-68%) - dostateczny plus

67 - 60 (67%-60%) - dostateczny

59 - 0 (poniżej 60%) - niedostateczny

Uwagi:

język angielski C1: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)