Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna powszechna i Kościoła [WNHS-HI-1SemJN] Semestr zimowy 2023/24
Seminarium magisterskie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia starożytna powszechna i Kościoła [WNHS-HI-1SemJN]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SEM_MGR], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 323
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Leszek Misiarczyk
Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa oraz pomocnicza jest każdorazowo dobierana przez promotora do tematu przygotowywanej przez

studenta pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Dudziak, A., Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

2. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2009.

3. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław

2006.

4. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?, Gliwice 2010.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Zapoznanie studentów z metodologią badawczą oraz zasadami pisania pracy magisterskiej.

2. Zapoznanie studentów z konstrukcją pracy magisterskiej.

3. Prezentacje oraz dyskusja nad problematyką badawczą związaną z tematami omawianymi na seminarium (plan pracy,

literatura, źródła).

4. Praca nad umiejętnością wykorzystania przez studenta poszczególnych metod badawczych.

5. Prac nad umiejętnością analizy oraz interpretacji poszczególnych źródeł historycznych.

6. Przygotowanie referatów na wybrany temat związany z pracą magisterską.

7. Referowanie kolejnych rozdziałów pracy.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

1. Ocena prezentowanych postępów w pracy nad pracą magisterską

2. Ocena aktywności studenta w trakcje zajęć.

3. Ocena przygotowania i realizacji kolejnych etapów pisania pracy magisterskiej.

4. Ocena końcowa pracy magisterskiej przez promotora

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie semestru uznawana jest jedna nieobecność. Każda następna

nieobecność wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia materiału na dyżurze.

2. Aktywność studentów w trakcie zajęć.

3. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Forma zaliczenia: przygotowanie we wskazanym przez promotora terminie

uzgodnionego fragmentu pracy magisterskiej.

Podstawą zaliczenia poszczególnych semestrów jest:

I semestr -wybór tematu i opracowanie konspektu pracy, wstępnego planu pracy

II semestr - opracowanie fragmentów pracy uzgodnionych z promotorem

III semestr - opracowanie fragmentów pracy uzgodnionych z promotorem

IV semestr – zaprezentowanie całej pracy promotorowi - zaliczenie seminarium

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

na ocenę 2 (ndst.):

EK 1: student nie ma wiedzy na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich przywoływania w

pracy magisterskiej

EK 2: student nie potrafi samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literatury potrzebnej do przygotowania pracy

magisterskiej

EK 3: student nie potrafi dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej interpretacji, a także

prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student nie potrafi w odpowiedni sposób opracować danego zagadnienia, prezentując swoje ustalenia podczas

wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student nie ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student nie dostrzega i nie identyfikuje problemów etycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej

na ocenę 3 (dst.):

EK 1: student ma w stopniu podstawowym wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich

przywoływania w pracy magisterskiej

EK 2: student potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do

przygotowania pracy magisterskiej

EK 3: student potrafi w stopniu podstawowym dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej

interpretacji, a także prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w stopniu podstawowym w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje

ustalenia podczas wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student w stopniu podstawowym ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student w stopniu podstawowym dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z przygotowywaniem

pracy magisterskiej

na ocenę 4 (db.):

EK 1: student ma w stopniu dobrym wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich

przywoływania w pracy magisterskiej

EK 2: student potrafi w stopniu dobrym samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do przygotowania

pracy magisterskiej

EK 3: student potrafi w stopniu dobrym dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej interpretacji, a

także prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w stopniu dobrym w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje ustalenia

podczas wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student w stopniu dobrym ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student w stopniu dobrym dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z przygotowywaniem pracy

magisterskiej

na ocenę 5 (bdb.):

EK 1: student ma w stopniu bardzo dobrym wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i

ich przywoływania w pracy magisterskiej

EK 2: student potrafi w stopniu bardzo dobrym samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do

przygotowania pracy magisterskiej

EK 3: student potrafi w stopniu bardzo dobrym dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej

interpretacji, a także prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w stopniu bardzo dobrym w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje

ustalenia podczas wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student w stopniu bardzo dobrym ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego.

EK 6: student w stopniu bardzo dobrym dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z

przygotowywaniem pracy magisterskiej.

Uwagi:

Historia I i II rok studiów drugiego stopnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)