Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka [WH-FP-I-1-KultJezykL] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura języka [WH-FP-I-1-KultJezykL]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-19 11:30 : 13:00 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-04-26 11:30 : 13:00 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-10 11:30 : 13:00 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-17 11:30 : 13:00 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-24 11:30 : 13:00 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 23
Prowadzący: Tomasz Korpysz
Literatura:

M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych. Warszawa 2002.

S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Warszawa 2001.

J. Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana. Warszawa 1998.

H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników. Warszawa 2002.

T. Karpowicz, Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim. Warszawa 2001.

T. Korpysz, Norma (skodyfikowana) a uzus. Przypadek spójnika skorelowanego „nie tylko…, lecz także…”, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 519-528.

T. Korpysz, Odmiana wyrazów (nazwiska polskie), [w:] Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego, red. naukowa E. Czerwińska, R. Pawelec, Warszawa 2013, s. 97-105, 141-142, 154-155.

W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej. Warszawa 1990.

A. Marcisz, Normatywne założenia użycia form stopnia gramatycznego a faktyczny stan języka, Prace Filologiczne 2009, t. LVI, s. 293-302.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa 2008.

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Podręcznik językowego savoir-vivre'u. Warszawa 2009.

A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku. Warszawa 2000.

A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa 2002.

K. Mosiołek-Kłosińska, Metafora w tekście użytkowym - charakterystyka zjawiska, próba oceny normatywnej, Poradnik Językowy 1997, z. 10.

P. Mueldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa 2003.

K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001.

J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego. Warszawa 2004.

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców. Warszawa 1999.

J. Podracki (red.), Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny. Warszawa 2001.

Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, Warszawa 2007.

J. Puzynina, Kultura słowa. Ważny element kultury narodowej, Łask 2011.

Słownik błędów językowych, pod red. E. Rudnickiej, Warszawa 2020.

E. Sobol, J. Bralczyk, Słownik frazeologiczny PWN, Warszawa 2021 (lub wydania wcześniejsze).

A. Świątek, Czy szybszy samochód zawsze jest szybki? Kilka uwag na temat stopniowania przymiotników, w: Szybkość w kulturze, red. A. Smaga, Warszawa 2016, s. 21-32.

E. Wolańska (red.), Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, Warszawa 2007.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia kultury języka (język, uzus, norma, dwupoziomowość normy, innowacja językowa, błąd językowy), kryteria oceny innowacji językowych, typologia błędów językowych, postawy wobec języka, tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

2. Podstawowe źródła i poradniki normatywne - przegląd, podstawy polityki językowej.

3. Wybrane problemy poprawności fleksyjnej (odmiana imion i nazwisk rodzimych i obcych), a także związane z nimi zagadnienia słowotwórcze (tworzenie żeńskich form nazwisk) i ortograficzne.

4. Fleksja i składnia liczebników.

5. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. I (związek zgody).

6. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. II (związek rządu).

7. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. III (szyk wyrazów w zdaniu).

8. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. IV (imiesłowowy równoważnik zdania).

9. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. V (wyrazy funkcyjne, struktura zdania złożonego).

10. Wybrane problemy poprawności ortograficznej.

11. Wybrane problemy poprawności interpunkcyjnej.

12. Zagadnienia poprawnościowe związane ze znaczeniem wyrazów. Dobór paradygmatyczny i syntagmatyczny wyrazów, typowe błędy leksykalne

13. Poprawność frazeologiczna.

14. Moda w języku, szablon językowy, poprawność stylistyczna.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: ćwiczeniowa i problemowa, z elementami wykładu.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy: sprawdziany pisemne oraz dyktanda, a także kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności: kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: ocenianie ciągłe

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

średnia ocen z kolokwiów cząstkowych i dyktand (80%) oraz obecność na zajęciach i aktywność (20%).

Na ocenę dostateczną student:

- w stopniu podstawowym rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka,

- zna tylko niektóre metody normatywnej analizy wypowiedzi,

- zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej,

- potrafi posługiwać się tylko niektórymi podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego i w ograniczonym zakresie potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych pod kątem normatywnym

- w ograniczonym zakresie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu językoznawstwa normatywnego i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Na ocenę dobrą student:

- dobrze rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka,

- zna większość metod normatywnej analizy wypowiedzi,

- zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej,

- potrafi posługiwać się większością podstawowych terminów i narzędzi badawczych z zakresu językoznawstwa normatywnego i z niewielką pomocą samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych pod kątem normatywnym

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu językoznawstwa normatywnego i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Na ocenę bardzo dobrą student:

- bardzo dobrze rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka,

- bardzo dobrze zna metody normatywnej analizy wypowiedzi,

- bardzo dobrze zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej,

- swobodnie potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego i w pełni samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych pod kątem normatywnym

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu językoznawstwa normatywnego i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)