Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna [WH-FP-I-1-TradycBibl] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Tradycja biblijna [WH-FP-I-1-TradycBibl]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 214
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Burta
Literatura:

lektura obowiązkowa

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu:

Księga Rodzaju; Księga Wyjścia 1-16; Księga

Psalmów (psalmy 1–15, 51, 55, 71, 110, 123, 136); Księga Koheleta; Pieśń nad Pieśniami; Księga Hioba; Księga Jeremiasza; Księga Izajasza 6-12, 40-55; Ewangelia według św. Mateusza; Ewangelia według św. Jana; Dzieje Apostolskie 1–9; Pierwszy list św. Pawła do Koryntian; Pierwszy list św. Jana; List św. Jakuba; Apokalipsa św. Jana

Tekst należy czytać w jakimkolwiek z nowszych przekładów, przy czym zaleca się lekturę Biblii Tysiąclecia, w której przekłady poprzedzono syntetycznymi wprowadzeniami. Dwie wybrane księgi z podanych wyżej należy przeczytać z dowolnego wydania w przekładzie Jakuba Wujka.

Obowiązuje również lektura omówień wskazanych wyżej ksiąg z publikacji: W.J. Harrington, Klucz do Biblii, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 1984 i wyd. nast.

Biblia – lektury zalecane

Apokryfy Starego Testamentu, oprac. R. Rubinkiewicz, wyd. dowolne – I Księga Henocha.

Apokryfy Nowego Testamentu, cz. 1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003 – Protoewangelia Jakuba, Ewangelia Nikodema.

Biblia – opracowania obowiązkowe

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 1995 i wyd. nast.

Świderkówna A., Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002.

Biblia – kompendia pomocnicze

Bocian M., Leksykon postaci biblijnych: ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz literaturze, muzyce i sztukach plastycznych, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1995 lub wyd. nast.

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1989.

Starowieyski M., Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej, Kraków 2011.

Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, przeł. i oprac. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1995.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań 1986

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia z obszaru wiedzy są osiągane poprzez wykład informacyjny, dyskusję, referowanie, lekturę własną, a weryfikowane są podczas kolokwium końcowego oraz prezentacji na zajęciach.

Efekty kształcenia z obszaru nabytych umiejętności osiągane są przez metodę referowania, dyskusji, lekturę własną, wyszukiwanie niezbędnych informacji, a weryfikowane są przez ocenę prezentacji wyników pracy podczas zajęć.

Efekty kształcenia z obszaru kompetencji społecznych osiągane są przez pracę zespołową z wykorzystaniem metody problemowej i giełdy pomysłów, a weryfikowane są przez ocenę wyników pracy zespołowej wyrażonej w prezentacji i animowaniu dyskusji na wyznaczony temat podczas zajęć.

Integralną częścią weryfikacji efektów kształcenia jest:

1) ocena pracy indywidualnej studenta - kolokwium weryfikuje opanowanie przez studenta materiału introdukcyjnego z zajęć oraz przyswojenie treści tekstu źródłowego wyznaczonych ksiąg i fragmentów ksiąg biblijnych.

2) ocena pracy zespołowej studenta. Student jest zobowiązany przygotować w wyznaczonym zespole i zaprezentować we wskazanym terminie na zajęciach określone wcześniej zagadnienie. Prezentacje dotyczą zapożyczeń, inspiracji, odniesień i polemik z Biblią w wybranych utworach literackich. W tym zadaniu ocenie podlega przede wszystkim zdolność rozpoznania związków literatury z Biblią oraz umiejętność analizy i oceny natury tychże związków, a także wykazanie się kreatywnością i odpowiedzialnością za pracę zespołu - weryfikowane są zarówno umiejętności, jak i kompetencje społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu studenta obowiązuje:

1. Kolokwium z materiału introdukcyjnego oraz ze znajomości treści wyznaczonych ksiąg biblijnych

2. Przygotowanie wyznaczonego tematu i zaprezentowanie go na zajęciach w określonym terminie (tematy podawane podczas zajęć) - praca w małym zespole.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach, wspólna dyskusja nad omawianymi zagadnieniami, z uwzględnieniem uprzedniego przygotowania materiałów do dyskusji.

Efekty kształcenia z obszaru wiedzy są osiągane poprzez wykład informacyjny, dyskusję, referowanie, lekturę własną, a weryfikowane są podczas kolokwium końcowego oraz prezentacji na zajęciach.

Efekty kształcenia z obszaru nabytych umiejętności osiągane są przez metodę referowania, dyskusji, lekturę własną, wyszukiwanie niezbędnych informacji, a weryfikowane są przez ocenę prezentacji wyników pracy podczas zajęć.

Efekty kształcenia z obszaru kompetencji społecznych osiągane są przez pracę zespołową z wykorzystaniem metody problemowej i giełdy pomysłów, a weryfikowane są przez ocenę wyników pracy zespołowej wyrażonej w prezentacji i animowaniu dyskusji na wyznaczony temat podczas zajęć.

Integralną częścią weryfikacji efektów kształcenia jest:

1) ocena pracy indywidualnej studenta - kolokwium weryfikuje opanowanie przez studenta materiału introdukcyjnego z zajęć oraz przyswojenie treści tekstu źródłowego wyznaczonych ksiąg i fragmentów ksiąg biblijnych.

2) ocena pracy zespołowej studenta. Student jest zobowiązany przygotować w wyznaczonym zespole i zaprezentować we wskazanym terminie na zajęciach określone wcześniej zagadnienie. Prezentacje dotyczą zapożyczeń, inspiracji, odniesień i polemik z Biblią w wybranych utworach literackich. W tym zadaniu ocenie podlega przede wszystkim zdolność rozpoznania związków literatury z Biblią oraz umiejętność analizy i oceny natury tychże związków, a także wykazanie się kreatywnością i odpowiedzialnością za pracę zespołu - weryfikowane są zarówno umiejętności, jak i kompetencje społeczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)