Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat wydawcy [WH-FPZ-M-II-2-WaWyd] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztat wydawcy [WH-FPZ-M-II-2-WaWyd]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-08 09:45 : 11:15 sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Piotrowska
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Główną metodą dydaktyczną jest praca indywidualna (bądź w zespole) na przygotowywanym materiale, dyskusja moderowana, burza mózgów, a także elementy wykładu podawczego.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- ocena aktywności studentów na zajęciach;

- ocena prezentacji (jedna lub dwie prezentacje na tematy dotyczące zagadnień związanych z pracą wydawnictwa oraz promocją literatury);

- ocena pracy zaliczeniowej (projekt własnego wydawnictwa).

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu wiedzy:

- ocenianie ustawiczne, w trakcie zajęć;

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu umiejętności:

- ocenianie ustawiczne, przygotowywanie niewielkich prezentacji na tematy związane z omawianym materiałem;

- przygotowanie pracy zaliczeniowej (projekt własnego wydawnictwa i publikacji w nim wydanej);

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

- ocenianie ciągłe, podczas zajęć. Bierze się pod uwagę umiejętność współpracy w grupie lub w mniejszych zespołach;

- umiejętność dyskusji i polemiki w trakcie wypowiedzi ustnych;

- umiejętność prezentacji przygotowanych wcześniej materiałów (autoprezentacja).

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje Student, który nie opanował efektów kształcenia:

- nie bierze czynnego udziału w zajęciach;

- nie zna najważniejszych polskich wydawnictw i zasad ich funkcjonowania;

- nie rozumie problematyki związanej z procesem wydawniczym;

- nie wykazuje chęci rozwijania swoich kompetencji z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- nie wie, jakie są formy promocji książki;

- nie potrafi pracować w grupie lub w zespole;

- otrzymał ocenę niedostateczną z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu) lub nie oddał pracy.

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

- sporadycznie bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna w stopniu dostatecznym najważniejsze polskie wydawnictwa i zasad ich funkcjonowania;

- rozumie problematykę związaną z procesem wydawniczym;

- potrafi z pomocą prowadzącego rozwijać swoje kompetencje z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- wie, jakie są formy promocji książki;

- potrafi pracować w grupie;

- posiada dostateczną wiedzę i umiejętności z zakresu kształtowania procesu wydawniczego konkretnej publikacji;

- otrzymał ocenę dostateczną z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna dobrze najważniejsze polskie wydawnictwa i zasad ich funkcjonowania;

- rozumie problematykę związaną z procesem wydawniczym;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- wie, jakie są formy promocji książki;

- potrafi pracować w grupie i w zespole;

- otrzymał ocenę dostateczną z plusem lub dobrą z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach, wykazuje bardzo duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, samodzielnie poszerza swoją wiedzę;

- zna bardzo dobrze najważniejsze polskie wydawnictwa i zasad ich funkcjonowania;

- bardzo dobrze rozumie problematykę związaną z procesem wydawniczym;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- bardzo dobrze wie, jakie są formy promocji książki;

- potrafi pracować w grupie (w mniejszych i większych zespołach);

- otrzymał ocenę dobrą z plusem lub bardzo dobrą z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

METODY DYDAKTYCZNE:

CAŁOŚCIOWA OCENA WYSTAWIANA JEST NA KONIEC CYKLU ZAJĘĆ. OCENA OBEJMUJE:

- obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w cyklu zajęć);

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (zabieranie głosu w różnych formach dyskusji; przygotowanie do zajęć);

- zaliczenie pierwszego semestru – przygotowanie prezentacji na jeden lub dwa wybrane zagadnienia dotyczące tematów związanych z pracą wydawnictwa oraz promocją literatury (oceniany jest poziom merytoryczny prezentacji, kreatywność i pracochłonność wykonania pracy. Prezentacja może być wykonana z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych);

- praca roczna – przygotowanie prezentacji własnego wydawnictwa i jednej książki, która została przez nie wydana. Projekt powinien zawierać: 1. nazwa wydawnictwa wraz z jej genezą. 2. Profil wydawnictwa - informacje o celach wydawnictwa, jakie książki wydają (opisać 2-3 wydane wcześniej książki), jaka jest strategia wydawnictwa. 3. Logo wydawnictwa – co przedstawia, w jaki sposób wiąże się z charakterem wydawnictwa. 4. Najnowsza pozycja wydawnictwa – projekt okładki, informacje o książce od wydawcy (tył książki, informacje na stronie wydawnictwa i księgarń), sposoby finansowania i promocji publikacji, arkusz kalkulacyjny z kosztami wydania tej publikacji i potencjalnymi zyskami ze sprzedaży.

Powyższe kryteria wyznaczają cząstkowe oceny, które łącznie składają się na ocenę całościową (żadna z ocen cząstkowych nie może być negatywna).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)