Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr II [C-JO-AB2-II] Semestr letni 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 40

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr II [C-JO-AB2-II]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 40 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 0402
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-23 13:15 : 14:45 sala 0402
Kampus Wóycickiego Bud. 04
2024-06-06 13:15 : 14:45 sala 1242
Kampus Wóycickiego Bud. 12
2024-06-13 13:15 : 14:45 sala 1203
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Zielińska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39516
Literatura:

English File Upper-intermediate Student's Book (fourth edition), Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki, Oxford University Press;

English Grammar in Use (intermediate), Raymond Murphy;

Grammar and Vocabulary for Cambridge First, Luke Prodromou, Pearson Education;

wybrane strony internetowe (m.in. https://learnenglish.britishcouncil.org; https://www.bbc.co.uk/learningenglish; https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/);

https://www.perfect-english-grammar.com/

artykuły angielskojęzyczne w prasie i w Internecie.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie warunków zaliczenia. Czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous. Relacjonowanie wydarzeń.

2. Academic English –jak zaprezentować kierunek studiów?

3. Literatura i czytelnictwo, różne formy tekstów. Przysłówki i wyrażenia przysłówkowe.

4. Ekologia, zachowania proekologiczne (1). Zjawiska pogodowe. Zmiany klimatyczne i ich wpływ na środowisko naturalne.

5. Czasy przyszłe: Future Perfect, Future Perfect Continuous. Przewidywanie przyszłości.

6. Jak napisać raport? Rozwijanie sprawności pisania

7. Mid-term test (test umiejętności). Ekologia(2). Świadomość i postawa ekologiczna, indywidualne działania wspierające ochronę środowiska. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu.

8. Zachowania ryzykowne w różnych obszarach życia. Zerowy i pierwszy tryb warunkowy. Zdania czasowe do wyrażania przyszłości (future time clauses).

9. Sporty ekstremalne. Wyrażenia z „take”.

10. Sytuacje ekstremalne – mówienie o sytuacjach hipotetycznych. Przymiotniki opisujące uczucia i odczucia.

11. Unreal conditionals - drugi i trzeci tryb warunkowy. Mieszane okresy warunkowe. Spekulowanie.

12. Konstrukcja „wish” – wyrażanie żalu. Opisywanie emocji i uczuć.

13. Powtórzenie materiału. Rozwijanie umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu, rozwijanie tekstu czytanego, mówienie).

14. Test leksykalno – gramatyczny.

15. Podsumowanie i omówienie semestru. Powtórzenie.

Kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, ocenianie ustawiczne.

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

Metody dydaktyczne: Czytanie i analiza raportów.

Metody weryfikacji: Praca pisemna: raport.

Metody dydaktyczne: Metoda projektu.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia lektoratu

- obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności)

- przygotowanie do zajęć (posiadanie materiałów / podręcznika)

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

Jako aktywne uczestnictwo studenta na zajęciach stacjonarnych uznaje się: aktywne uczestniczenie w dyskusjach, udzielanie odpowiedzi, wykonywanie ćwiczeń, zadań grupowych, projektów i innych aktywności w klasie oraz współpracę z innymi uczestnikami zajęć

- napisanie testu śródsemestralnego obejmującego rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji

- napisanie wypowiedzi pisemnej

- napisanie testu końcowego (semestralnego)

W semestrze można otrzymać maksymalnie 100 pkt:

- test śródsemestralny (rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu) -10 pkt

- obecność - 15 pkt (1 punkt za każdą obecność na zajęciach)

- aktywność - 30 pkt (2 pkt za każde zajęcia)

- prezentacja– 15 pkt (za niedotrzymanie terminu prezentacji odejmuje się 3 punkty)

- test końcowy - 30 pkt

SESJA POPRAWKOWA: W sesji poprawkowej możliwe jest zaliczanie wyłącznie testu, który trzeba napisać na 60%, aby uzyskać zaliczenie.

Kryteria oceny końcowej

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100.

Punktacja:

-na ocenę 2 0%-59%

-na ocenę 3 60%-67%

-na ocenę 3,5 68%-75%

-na ocenę 4 76%-83%

-na ocenę 4,5 84%-91%

-na ocenę 5 92%-100%

Uwagi:

język angielski B2: semestr II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)