Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole [WNP-PPWZ-EZPSW] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole [WNP-PPWZ-EZPSW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 1523
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Gątarek
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz.

Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki.

Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska.

Nauczyciel jako pedagog i promotor zdrowia / pod red. Józefa Drabika i Małgorzaty Resiak ; [Akademia Wychowania Fizycznegi i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku].

Literatura uzupełniająca

Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z., Edukacja prozdrowotna, Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe Novum.

Jaczewski A., Komosińska K., Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej, Płock 2004, CeDeWu

Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia, Warszawa 2003

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład problemowy - Poświęcony omówieniu wybranych problemów z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i prewencji zdrowotnej.

Wykład konwersatoryjny - Wykład połączony z bezpośrednią aktywnością samych słuchaczy, skierowaną na rozwiązanie wybranych problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

Efekty w obszarze wiedzy i umiejętności są osiągane takimi metodami jak: wykład problemowy i konwersatoryjny, indywidualną lekturą tekstów, a weryfikowane egzaminem końcowym.

Efekty w obszarze kompetencji są osiągane takimi metodami jak: udział w wykładach problemowych i konwersatoryjnych, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane egzaminem końcowym oraz aktywnością studenta na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę dst (3) -Student w zakresie ograniczonym wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną . Charakteryzuje wybrane obszary działania i metody stosowane w promocji zdrowia. W ograniczonym zakresie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Dobiera i wykorzystuje zaledwie kilka dostępnych narzędzi do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-środowiskowych, warunkujących stan zdrowia jednostki i społeczeństwa.

na ocenę dst+ (3+) Student w zakresie niepełnym wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną . Charakteryzuje wybrane obszary działania i metody stosowane w promocji zdrowia. W niepełnym zakresie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Dobiera i wykorzystuje zaledwie kilka dostępnych narzędzi do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-środowiskowych, warunkujących stan zdrowia jednostki i społeczeństwa. Prezentuje postawę wrażliwości na zagadnienia związane z prozdrowotnym budowaniem potencjału człowieka.

na ocenę db (4) Student poprawnie wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną. Poprawnie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Dobiera i wykorzystuje dostępne narzędzia do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-środowiskowych, warunkujących stan zdrowia jednostki i społeczeństwa. Konstruuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w oparciu o właściwie dobrany model promocji zdrowia oraz metody i techniki edukacji zdrowotnej. Prezentuje postawą osobistą wzór zachowań promujących zdrowie.

na ocenę db+ (4+) Student wnikliwie wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną. Charakteryzuje obszary działania i dogłębnie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Dobiera i wykorzystuje dostępne narzędzia do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-środowiskowych, warunkujących stan zdrowia jednostki i społeczeństwa. Kreatywnie konstruuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w oparciu o właściwie dobrany model promocji zdrowia oraz metody i techniki edukacji zdrowotnej. Prezentuje postawą osobistą wzór zachowań promujących zdrowie.

na ocenę bdb (5) Student wnikliwie wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną. Charakteryzuje obszary działania i szczegółowo omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Dobiera i wykorzystuje dostępne narzędzia do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-środowiskowych, dokonuje ich wnikliwej i krytycznej oceny. Kreatywnie konstruuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w oparciu o właściwie dobrany model promocji zdrowia oraz metody i techniki edukacji zdrowotnej. Prezentuje postawą osobistą wzór zachowań promujących zdrowie. Wykazuje otwartość dla współpracy z indywidualnymi osobami, rodzinami, grupami wsparcia i instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia społeczeństwa.

Ocenie podlega postawa studenta oraz wynik egzaminu końcowego, który będzie miał formę testu albo pisemnej pracy zaliczeniowej. Próg zaliczenia wynosi 60%.

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok III

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)