Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3 [WNP-PPW-MEPPC] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3 [WNP-PPW-MEPPC]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kinga Krawiecka
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buszkowski I.: "Zabawy plastyczne krok po kroku", Harmonia, Gdańsk 2013.

2. Buszkowski I.: "Plastyczny świat dla małych i dużych przedszkolaków", Harmonia, Gdańsk 2016.

3. Gloton R., Clero C.: "Twórcza aktywność dziecka", WSiP, Warszawa 1976.

4. Szuman S.: "O sztuce i wychowaniu estetycznym", PZWS, Warszawa 1969.

5. Wojnar I.: "Wychowanie przez sztukę", PZWS, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca:

1. Dorance S.: "Zajęcia twórcze w przedszkolu: przedmioty i obrazy", Cyklady, Warszawa 1997.

2. Ostrowski S.: "Malowanie pastelami i kredkami", WSiP, Warszawa 1995.

3. Szuścik U.: "Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka", Katowice 2006.

Zakres tematów:

1. Twórcza aktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

2. Rozwój rysunkowy dziecka.

3. Rozwój dziecka na przykładzie pracy w masach plastycznych.

4. Ćwiczenia plastyczne rozwijające wyobraźnię dziecka.

5. Warstwa przedstawieniowa w wytworach plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

6. Warstwa formalna w wytworach plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

7. Warstwa aksjologiczna w wytworach plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

8. Plama barwna w aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

9. Punkt w aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

10. Linia w aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

11. Barwa w aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym..

12. Kształt w aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

13. Kompozycja w aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

14. Faktura w aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

15. Techniki rysunkowe w działalności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III.

16. Techniki malarskie w działalności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III.

17. Techniki graficzne w działalności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III.

18. Techniki rzeźbiarsko-modelarskie w działalności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III.

19. Techniki papierowe płaskie i przestrzenne w działalności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III.

20. Techniki mieszane w działalności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III.

21. Rodzaje materiałów, narzędzi i podłoży używanych w działalności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

22. Metodyczne projektowanie zajęć w zakresie działalności plastycznej w przedszkolu i klasach I-III - twórcze propozycje.

23. Przykładowe scenariusze zajęć plastycznych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy;

- wykład konwersatoryjny;

- pokaz wytworów plastycznych z prezentacją plastycznych technik płaskich i przestrzennych oraz środków formalnych.

Efekty umiejętności;

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa.

- demonstracja posługiwania się technika plastyczną;

- pokaz wytworów plastycznych.

Efekty kompetencji społecznych;

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa;

- demonstracja posługiwania się technika plastyczną;

- pokaz wytworów plastycznych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- efekty wiedzy - test sprawdzający wiedzę; merytoryczne opracowanie projektu narzędzia dydaktycznego do twórczej pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym oraz merytoryczne opracowanie koncepcji zajęć plastycznych inspirowanej owym narzędziem;

- efekty umiejętności - zaprojektowanie i wykonanie narzędzia dydaktycznego do prowadzenia twórczych zajęć plastycznych; opracowanie koncepcji zajęć plastycznych; ćwiczenia metodyczne i praktyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

- efekty kompetencji społecznych - opracowanie i prezentacja autorskiego narzędzia dydaktycznego do twórczej pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym wraz z koncepcją zajęć plastycznych; ćwiczenia w warstwie formalnej w zakresie edukacji plastycznej - posługiwanie się określoną techniką plastyczną, z użyciem właściwych materiałów, narzędzi i podłoży.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 3 nieobecności; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje odpracowaniem przez Studenta godzin dydaktycznych, tj. zaliczeniem wskazanego przez prowadzącego materiału dydaktycznego w formie kolokwium ustnego;

2. opracowanie i zaprezentowanie twórczego (plastycznego) narzędzia dydaktycznego do pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym wraz z koncepcją zajęć plastycznych inspirowaną owym narzędziem dydaktycznym;

3. napisanie testu sprawdzającego wiedzę;

4. przygotowanie do poszczególnych zajęć (szczególny nacisk kładzie się na posiadanie przez studenta pomocy i przyborów plastycznych) oraz aktywność podczas zajęć i postawa zaangażowania.

Szczegółowe kryteria oceny:

1. opracowanie i zaprezentowanie twórczego (plastycznego) narzędzia dydaktycznego do pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym wraz z koncepcją zajęć plastycznych inspirowaną owym narzędziem dydaktycznym:

10-9 pkt bardzo dobry

8,5-8 pkt dobry plus

7,5-7 pkt dobry

6,5-6 pkt dostateczny plus

5,5-5 pkt dostateczny

4,5-4 pkt niedostateczny plus

3,5 i mniej niedostateczny

2. test końcowosemestralny sprawdzający wiedzę:

10-9 pkt bardzo dobry

8 pkt dobru plus

7 pkt dobry

6 pkt dostateczny plus

5 pkt dostateczny

4 pkt niedostateczny plus

3 pkt niedostateczny

Ostateczny wynik z przedmiotu to średnia dwóch ocen z dwóch powyższych szczegółowych kryteriów:

4,70 i powyżej bardzo dobry

4,69 - 4,30 dobry plus

4,29 - 3,70 dobry

3,69 - 3,30 dostateczny plus

3,29 - 2,70 dostateczny

2,69 i poniżej niedostateczny (niezaliczenie przedmiotu).

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok III

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)