Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywna ochrona gatunkowa [WF-OB-AKOG] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Aktywna ochrona gatunkowa [WF-OB-AKOG]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15
sala ZT
Zajęcia terenowe jaki jest adres?
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15
sala ZT
Zajęcia terenowe jaki jest adres?
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15
sala ZT
Zajęcia terenowe jaki jest adres?
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15
sala ZT
Zajęcia terenowe jaki jest adres?
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15
sala ZT
Zajęcia terenowe jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Arkadiusz Buczyński, Dariusz Bukaciński
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40292
Literatura:

1 Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

2. Perrins C.M., Lebreton J.D., Hirons G.J.M. 1991. Bird Population Studies. Relevance to Conservation and management. Oxford University Press.

3. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w języku angielskim dotyczące czynnej ochrony gatunkowej, w tym stosowanych metod, efektywności i uwarunkowań prowadzonych działań

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Co to jest aktywna ochrona gatunku? Dlaczego chronimy w Polsce gatunki ptaków gnieżdżących się na ziemi?

2. Techniki pracy w terenie – zagadnienia etyczne i prawne

3. Techniki badań terenowych – bezpieczeństwo pracy w terenie

4. W jaki sposób planujemy aktywne działania ochronne

5. Przykłady aktywnych działań ochronnych na różnych gatunkach

6. Sposoby finansowania działań aktywnej ochrony gatunku – skąd wziąć fundusze

7. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – zagrożenia środowiskowe, populacyjne i związane z działalnością człowieka

8. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – metody redukcji liczebności i aktywności norki amerykańskiej i lisa

9. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – neutralizacja ssaków drapieżnych jako forma ochrony lęgowisk

10. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – po co stosujemy inkubatory i drewniane atrapy jaj

11. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – zwiększanie różnorodności genetycznej w koloniach

12. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – jak poprawić siedlisko gniazdowania – wypas kontrolowany i selektywna wycinka podrostu na wyspach

13. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – metody neutralizowania masowego wyroju meszek

14. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – na czym polega ocena bieżących efektów ekologicznych działań

15. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (EK 1-3)

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, wykłady konwersatoryjne, pokaz metod w terenie, dyskusja, indywidualna lektura tekstów naukowych, analiza treści materiału, prezentacje multimedialne

weryfikacja – aktywność na zajęciach

Efekty umiejętności (EK 4-6)

metoda dydaktyczna – pokaz metod w terenie, indywidualne obserwacje terenowe, pisanie raportu, prezentacje multimedialne, dyskusja nt. prezentacji i problemu

weryfikacja – raport z obserwacji, referat tematyczny

Efekt kompetencji (EK 7-8)

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, lektura tekstów z zakresu etyki, , dyskusja w czasie zajęć

weryfikacja – raport, ocena pracy w terenie, prezentacja multimedialna, aktywność i sumienność na zajęciach

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do raportu. Wyjaśnienie zasad nt. planowania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej, Omówienie terminu wyjazdu oraz warunków w bazie terenowej

Wykład konwersatoryjne – uzupełnianie, wyjaśnianie, ewentualne również uściślenie treści tematycznych dot. przedstawianej na danych zajęciach prezentacji

Badania (obserwacje) terenowe – pokaz metod i pracy w terenie, indywidualne badania (obserwacje) w terenie, przygotowanie raportu z prac terenowych

Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych angielskojęzycznych (książka, czasopismo, Internet), niezbędnych do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat

Analiza treści materiału – omówienie, wspólnie z studentami na zajęciach, treści przedstawianego referatu w celu wyjaśnienia treści niezrozumiałych i ewentualnej ich weryfikacji

Dyskusja – omawianie prezentacji (forma, zakres tematyczny i sposób przedstawienia), jak również treści w niej zawartych. Omawianie pracy w terenie, związanych z nią zagadnień etycznych i zagrożeń.

Prezentacja multimedialna – prezentacja w programie PowerPoint lub równoważnym na wylosowany temat. W przypadku prezentacji indywidualnych powinny one trwać nie mniej niż 25 min i nie więcej niż 30 min, w przypadku prezentacji zespołowych nie powinny trwać krócej niż 45 min i nie dłużej niż 60 min.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Referat tematyczny/prezentacja multimedialna na wylosowany temat – sposobem weryfikacji efektów kształcenia będzie ocena jakości pracy wykonanej przy przygotowaniu i wygłoszeniu referatu/prezentacji. Oceniana będzie treść tj. poziom merytoryczny, sposób przedstawienia tj. zaprezentowanie się studenta w czasie prezentacji oraz forma tj. sposób przygotowania prezentacji w PowerPoint

Raport z badań (obserwacji) – weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się także przez ocenę wykonania indywidualnego raportu z badań lub obserwacji

Indywidualna ocena przygotowania, aktywności i sumienności podczas zajęć, zgodnie z przedstawionymi wcześniej (przed wyjazdem w teren)regułami.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocena raportu z badań terenowych. Oceniana będzie praca indywidualna w terenie, oraz sposób prezentacji wyników (umiejętność opisania metody oraz przebiegu obserwacji, wnioski z obserwacji)

Ocena z prezentacji multimedialnej, streszczającej kilka artykułów lub zagadnień związanych z tematem zajęć. Oceniana będzie (a) umiejętność pracy w grupie, (b) forma, treść i sposób przedstawienia prezentacji oraz (c) umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji

Ocena aktywności podczas zajęć (uczestniczenie w dyskusji)

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z raportu i oceny z prezentacji. Znacząca aktywność na zajęciach, zarówno w terenie, jak i w części audytoryjnej podwyższa końcową ocenę. Nieobecność na zajęciach wyjazdowych jest równoznaczna z niezaliczeniem zajęć.

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Uwagi:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4zeZPAR2bLOm8YNogxgcg-HSRM2JPBM3YxKjvk8-u1Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5d7d561d-1de9-42a1-9ab7-02cd2a642775&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)