Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępczość nieletnich [WSR-NR-2-PNx] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Przestępczość nieletnich [WSR-NR-2-PNx]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-08 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-15 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-22 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-06-05 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Zbigniew Mikołajczyk
Literatura:

• Gulla Bożena, Wysocka-Pleczyk Małgorzata, Przestępczośc nieletnich. Kraków 2009.

• Hołyst Brunon, Kryminologia. Warszawa 2009.

• Hołyst Brunon, Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2009.

• Hołyst Brunon, Socjologia kryminalistyczna. Warszawa 2007.

• Kołakowska-Przełomiec Helena, Przestępczośc i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie przestępczości dorosłych. Wrocław 1977.

• Lipka Marian, Przestępczość nieletnich w Polsce. Warszawa 1971.

• Mikołajczyk Zbigniew, Wolność źle zagospodarowana – zjawiska patologiczne wśród młodzieży. W: Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Warszawa 2014, s. 109-152.

• Opora Robert, Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków 2013;

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń. Dz. U. z 2013 r. poz. 482.

• Pawełczyńska Anna, Przestępczość grup nieletnich. Warszawa 1964;

• Pytka Lesław, Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2011;

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Dz. U. nr 178, poz. 1833, ze zmianami w 2011 r. nr 9, poz. 41 z dn. 12.01.2011 r.

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz.

U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 z późn. zm.

• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Dz. U. z 2013 r. poz. 628, 1165, z 2014 r. poz. 24, 1199.

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 1999 nr 52 poz. 532 z późn. zm.

• Wieczorek Leszek, Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Katowice 2006.

• Zarządzenie Komendanta Głównego Policji Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. Dz. U. KGP z 12 listopada 2010 r. nr 11, poz. 64.

Zakres tematów:

1. Akty prawne i publikacje dotyczące problematyki nieletnich.

2. Pojęcia związane z przestępczością, małoletnimi i nieletnimi.

3. Definicja przestępstwa i przestępczości. Charakterystyka, struktura i dynamika przestępczości.

4. Rodzaje statystyk przestępczości w Polsce (sądowa, prokuratorska, policyjna - ujawniona, stwierdzona i osądzona).

5. Postępowanie w sprawach nieletnich. Środki zapobiegawcze stosowane wobec nieletnich. Zatrzymanie a ujęcie nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz stosowanie środków przymusu bezpośredniego.

6. Mediacja w sprawach nieletnich.

7. Odpowiedzialność karna nieletnich.

8. Odpowiedzialność za wykroczenia nieletnich.

9. Odpowiedzialność za demoralizację (Zjawiska patologiczne śród nieletnich: wagary, nikotynizm, alkoholizm, narkomania, prostytucja, subkultury młodzieżowe, nienawiść i agresja, cyberuzależnienia).

10. Dane statystyczne na temat przestępczości nieletnich w Polsce.

14. Nieletni sprawcy i ofiary przemocy w rodzinie, procedura NK.

15. Wykorzystanie nieletnich przez grupy przestępcze o charakterze zorganizowanym.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład z elementami dyskusji i pracy grupowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Kryteria oceniania:

Znajomość literatury przedmiotu.

Znajomość aktów prawnych.

Obecność na zajęciach.

Jakość przygotowywanych materiałów i prezentacji.

Jakość prezentacji treści.

Dla poszczególnych efektów oceny na poziomie: bardzo dobrym - 5, dobrym - 4, dostatecznym - 3.

EK nr 1, 2 i 3.

Bardzo dobry: znajomość i rozumienie wszystkich terminów dotyczących przestępczości, przestępczości nieletnich i rodziny. Znajomość przesłanek przestępczości i zjawisk patologicznych wśród nieletnich. Znajomość zadań, struktury i działań realizowanych przez instytucje zajmujące się przestępczością i patologią nieletnich.

Dobry: znajomość i rozumienie większości terminów dot. przestępczości nieletnich i rodziny. Znajomość przesłanek przestępczości i zjawisk patologicznych wśród nieletnich. Znajomość głównych instytucji działających na rzecz nieletnich.

Dostateczny: znajomość podstawowych terminów dot. przestępczości i rodziny oraz zadań, struktury i działań realizowanych przez główne instytucje zajmujące się przestępczością nieletnich.

EK nr 4 i 5.

Bardzo dobry: Umiejętność zaawansowanej obserwacji i szczegółowej analizy zjawisk społecznych związanych z przestępczością i patologiami nieletnich, a także gromadzenia i przetwarzania danych na ten temat i dobierania kryteriów oceny. Umiejętność projektowania, planowania i wdrażania działań zapobiegawczych i profilaktycznych wobec przestępczości i patologii nieletnich.

Dobry: Umiejętność obserwacji i analizy zjawisk społecznych związanych z przestępczością i patologiami nieletnich, a także gromadzenia i przetwarzania danych na ten temat. Umiejętność planowania i wdrażania działań zapobiegawczych i profilaktycznych wobec przestępczości i patologii nieletnich.

Dostateczny: Umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych na temat przestępczości nieletnich oraz przeprowadzenia podstawowej analizy. Umiejętność planowania działań zapobiegawczych i profilaktycznych wobec przestępczości i patologii nieletnich.

Uwagi:

Nauki o rodzinie I rok II stopień st

W przypadku potrzeby prowadzenia zajęć w formie on-line link do zespołu na platformie MsTimes:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awKrAwuRxEXWedw9s9zxu3NSuTKrZge_g-rEkYwzyf-o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=760ac6ba-eeed-4053-ade5-4949faf91223&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Prowadzący: dr hab. Zbigniew Mikołajczyk

tel. 780073292 e-mail: z.mikolajczyk@uksw.pl

Dyżur: środa, godz. 8:00-9:30 pok. 208, bud. 23

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)