Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo rodziny jako środowiska wychowawczego [WSR-NR-1-BRŚW] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Bezpieczeństwo rodziny jako środowiska wychowawczego [WSR-NR-1-BRŚW]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-17 13:15 : 14:45 sala 422
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-04-24 13:15 : 14:45 sala 422
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-08 13:15 : 14:45 sala 422
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-15 13:15 : 14:45 sala 422
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-22 13:15 : 14:45 sala 422
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 86
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Zbigniew Mikołajczyk
Literatura:

M i k o ł a j c z y k Zbigniew, Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018.

M i k o ł a j c z y k Zbigniew, Domestic Violence as a Phenomenon which Affects Family Safety. Seminare Poszukiwania Naukowe. R. 2022 nr 4(43).

Mikołajczyk Z., Zubańska M, i in. Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2, Zagadnienia praktyki policyjnej. Szczytno 2019.

B a n a s z a k Bogusław, prof. dr hab. Prawo konstytucyjne. Warszawa 1999; (Uzupełniająca).

B a n k o w i c z Marek Andrzej, prof. dr hab. Fenomen demokracji. Kraków 1999;

B a r c z Jan, prof. dr hab., Akt integracyjny Polski z Unią Europejską w świetle Konstytucji RP. „Państwo i Prawo”. R: 1998, nr 4; (Uzupełniająca)

F a l a n d y s z Lech, prof. dr hab., Pojęcie porządku publicznego e prawie karnym i karno-administracyjnym. „Palestra”. R:1969, nr 2; (Uzupełniająca)

F a l e c k i Janusz, płk dr, Udział Sił Zbrojnych RP w kryzysach pozamilitarnych na terenie RP. W: Materiały z I Konferencji „Zarządzanie kryzysowe” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie;

H o ł y s t B., Kryminalistyka. Warszawa 2019;

H o ł y s t B., Kryminologia. Warszawa 2009;

H o ł y s t B., Policja na świecie. Warszawa 2011;

H o ł y s t B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2004;

H o ł y s t B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007;

H o ł y s t B., Terroryzm. T. 1 i 2, Warszawa 2009;

K i t l e r Waldemar, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System.

Rozprawa habilitacyjna, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002;

K i t l e r W., Problemy zarządzania kryzysowego w państwie. Warszawa 2000;

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU. z 1997 r. nr 78, poz. 483);

K o n i e c z n y J., Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska. Poznań 1995; (Uzupełniająca).

K o n i e c z n y J., W a w r z y n o w i c z A., P a t a l a s E., Ratownictwo

w systemie bezpieczeństwa publicznego. Wybór źródeł. Warszawa - Poznań 2003;

L i s i e c k i M., K w i a t k o w s k a – B a s a j B., Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny model jego zapewnienia. W: Zarządzanie bezpieczeństwem. Red. P. T y r a ł a, Międzynarodowa konferencja naukowa w Profesjonalnej Szkole Biznesu w dniach 11-13 maja 2000 r. Kraków 2000;

M a r k o w s k i A., Bezpieczeństwo i zapobieganie stratom.

W: Bezpieczeństwo procesów przemysłowych. Łódź 1993; (Uzupełniająca)

M i s i u k A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa 2008;

P a w ł o w s k i J., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. AON, Warszawa 1996;

P i k u l s k i St., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1996; (Uzupełniająca)

P i k u l s k i S., Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. W: Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu. Materiały poseminaryjne. Red. J. F i b i g a, M. R o g a, A. T y b u r s k a, Szczytno 2002;

P o k r u s z y ń s k i W., S t r a s z e w s k i K., T e r l i k o w s k i T., System bezpieczeństwa publicznego Polski. AON, Warszawa 1996;

P r o ń k o J., System kierowania reagowaniem kryzysowym w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska. Rozprawa doktorska AON, Warszawa 2001;

P r o ń k o J., W i ś n i e w s k i B., W o j t a s z e k T., Zarządzanie i kryzys. Bielsko-Biała 2006;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (DzU. z 1999 r. nr 111, poz. 1311);

S i e n k i e w i c z – M a ł y j u r e k Katarzyna, N i c z y p o r u k Zygmunt, Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki. Gliwice 2011;

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. (DzU. z 2007 r. nr 65, poz. 437);

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592);

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

60. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (DzU. z 2011 r. Nr 278, poz.1687; nr 217, poz. 1280, nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (DzU. z 2012 r. poz. 567 z późn. zm.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU. z 2006 r., nr 191, poz. 1410 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (DzU. z 2011 r. nr 116, poz. 675 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (DzU. z 2002 r. nr 62, poz. 558 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych(DzU. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (DzU. z 2010 r. Nr 29, poz.154, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677, Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, poz. 908 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (DzU. z 2002 r. nr 113, poz. 958 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (DzU. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU. z 2009 r. nr 12, poz. 68 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym(DzU. z 2007 r. nr 89, poz. 509 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. (DzU. z 2011 r. nr 187, poz. 1109 z późn. zm.);

W a r m i ń s k i Andrzej, Instytucjonalizacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie transformacji ustrojowej. Siedlce 2011;

W a s i l k o w s k i Andrzej, Uczestnictwo w strukturach europejskich a suwerenność państwa. „Państwo i Prawo”. R: 1996, nr 4-5;

W a w r z y k Piotr, dr UW, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. Warszawa 2009;

W i ś n i e w s k i Bernard, Ż a l e w s k i Sławomir, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej. Bielsko-Biała 2006;

W i ś n i e w s k i B., Ogólna charakterystyka zasadniczych sił resortu spraw wewnętrznych i administracji w świetle obowiązujących aktów prawnych. MSWiA – Biuro Spraw Obronnych. „Informator”. Warszawa R: 2000, nr 2(4); (Uzupełniająca).

Zakres tematów:

1. Pojęcie bezpieczeństwa i typologia bezpieczeństwa.

2. System bezpieczeństwa państwa.

3. Instytucje bezpieczeństwa państwa (RBN, Rada Ministrów, Działy Administracji).

4. Siły Zbrojne RP, relacja z rodziną.

5. Służby specjalne (AW, ABW, SWW, SKW, CBA).

6. Służby porządkowe a bezpieczeństwo rodziny (Policja, ŻW, SG, KAS).

7. System zarządzania kryzysowego w Polsce (RCB, PSP i OSP).

8. Ratownictwo medyczne.

9. WOPR i GOPR.

10. Straże i inspekcje.

11. Sądy i prokuratura wobec rodziny.

12. Rola policji w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny.

13. Władze samorządowe dla rodziny.

14. System opieki społecznej.

15. System ochrony zdrowia rodziny.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład z elementami dyskusji i pracy grupowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Obszary:

Znajomość literatury przedmiotu.

Znajomość unormowań prawnych.

Poziom wiedzy nt. poszczególnych instytucji związanych z bezpieczeństwem rodziny.

Aktywność i prezentacja treści.

Zakres wiedzy i umiejętności na poziomie bardzo dobrym - 5, na poziomie dobrym - 4, na poziomie dostatecznym - 3.

1. Bardzo dobra, dobra i dostateczna znajomość pojęć dotyczących rodziny i bezpieczeństwa.

2. Bardzo dobra, dobra, dostateczna znajomość systemu bezpieczeństwa państwa i zadań podmiotów systemu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie.

3. Bardzo dobra, dobra, dostateczna umiejętność diagnozowania problemów bezpieczeństwa i określenia właściwości poszczególnych instytucji bezpieczeństwa do ich rozwiązania i prowadzenia działań.

4. Bardzo dobra, dobra, dostateczna znajomość podstaw prawnych i instytucji angażowanych w sytuacjach kryzysu i zagrożeń i umiejętność ich zastosowania oraz oceny efektów i planowania działań zaradczych i zapobiegawczych.

Uwagi:

Nauki o rodzinie I rok I stopień st

Link do zespołu na MsTimes:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2P1DjnF5JFC24IzcY9dm6jF8WUrKxvvb5aJVsz8qc7A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=45501f97-9722-4103-95a1-1e95a83bd5a5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Prowadzący:

dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.

e-mail: z.mikolajczyk@uksw.edu.pl

tel. 780073292

Dyżur: każda środa w godz. 8:00 - 9:30, s. 208, bud. 23/WOY

W przypadku dyżuru online link do zespołu na platformie MsTimes:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae5919ba4ae8e4551962842adaeb3d493%40thread.tacv2/conversations?groupId=3885115d-1520-4d83-9073-6750c3a34a0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)