Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium lic - Wybrane zagadnienia z historii sztuki od XIX do I poł. XX wieku – mniejszości narodowe (Żydzi, Ormianie), ikonografia narodowa, sztuka Holocaustu, muzealnictwo, badania proweniencyjne WS-HS-ODKS-SL-ZHM
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
6
(2018/19_Z - 2018/19_Z)
8
(2018/19_L - 2018/19_L)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)