Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
WF-ZPS-N-ASWPE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o etapach pracy badawczej i przygotowanie ich do pisania tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-PK1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

kształtowanie właściwych postaw wobec osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz praktycznych aspektów przedmiotu umiejętność nawiązywania kontaktu, przeprowadzanie wywiadu i zastosowania właściwych metod diagnozy psychologicznej

Strona przedmiotu
WF-ZPS-PB1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zrozumienie i zdobycie umiejętności zastosowania poznanych teorii osobowości w praktyce psychologicznej. Problematyka ćwiczeń obejmuje zatem analizę przypadków w świetle poznanych na wykładzie schematów interpretacji, poznanie charakterystycznych dla nich sposobów badania osobowości oraz właściwych im narzędzi. Studenci ćwiczą stosowanie różnych metod do diagnozy osobowości i uczą się wykorzystywać je zgodnie ze standardami dotyczącymi postępowania diagnostycznego. Studenci na ćwiczeniach mają również możliwość przedyskutowania szczególnie interesujących, trudnych i/lub kontrowersyjnych zagadnień teoretycznych. Ćwiczenia są ściśle zintegrowane z wykładem i stanowią formę jego uzupełnienia.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-PS1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności interpretowania obserwowanych na co dzień zjawisk społecznych w świetle współczesnych teorii wypracowanych na gruncie psychologii społecznej, a także zapoznanie studentów ze sposobami planowania badań i metodami badawczymi stosowanymi w psychologii społecznej.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PDZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia, psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) i psychologii stresu

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PDZS1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia i psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) oraz psychologii stresu.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-PK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu:

Cele: Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z jedną z najważniejszych dziedzin psychologii stosowanej jaką jest psychologia kliniczna, z jej przedmiotem – zaburzeniami zachowania, specyficznymi metodami diagnozy i terapii, wreszcie z zadaniami, które odnoszą się do profilaktyki, etiologii zaburzeń, diagnozy, terapii i rehabilitacji.

Podstawowe założenie to ukazanie najczęściej występujących zaburzeń zachowania w świetle różnych koncepcji teoretycznh i wskazanie na przydatność sposobów przeciwdziałania zaburzeniom wypracowanym w tych koncepcjach.

Efekt kształcenia: postawa – kształtowanie nastawień do ujmowania problemów związanych z zaburzeniami zachowania w ramach bio – psycho – społecznych współzależności.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza z biologicznych podstaw zachowania, psychologii rozwojowej i różnic indywidualnych.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PMR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie roli małżeństwa i rodziny w życiu człowieka; podstawowych czynników warunkujących wysoką jakość związku małżeńskiego, ukazanie seksualności jako integralnej wartości związanej ze strukturą osobowości człowieka, a także analiza wpływu środowiska rodziny pochodzenia na dalsze życie człowieka oraz przeanalizowanie podstawowych funkcji rodziny.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie słuchaczom ciekawych związków między kulturą a procesami psychicznymi.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie człowieka. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania kulturowej różnorodności, jak również poszukiwania międzykulturowych podobieństw.

Efekt kształcenia:

- nabycie umiejętności definiowania kultury i określenia związków między kulturą a zachowaniem człowieka; -wiedza na temat różnic międzulturowych; - umiejętność pracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i społecznej.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PSO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PSO1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-ZPS-PB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele: Celem wykładów jest zapoznanie ze sposobami interpretacji pojęcia osobowość oraz ze stylami analizy struktury i mechanizmów kształtowania się osobowości. Stąd konieczne zdaje się uwzględnienie podstawowych i kluczowych dla współczesnych analiz teorii psychodynamicznych, organicystycznych, egzystencjalnych, teorii uczenia, aktywistyczno- regulacyjnych, kulturowych i in.

Efekt kształcenia: znajomość schematów interpretacji pojęcia osobowości, mechanizmów rozwoju i zmiany osobowości, możliwości spojrzenia na człowieka z perspektywy jego niepowtarzalnej indywidualności osobowej i interpretacji zachowań w świetle całościowego ujęcia człowieka.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PRD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dziedziną psychologii, jaką jest psychologia religijności i duchowości. Szczególnie z procesami psychicznymi, które pośredniczą w religijności/duchowości człowieka we wszystkich jej odmianach. Podejmowane treści będą dotyczyły spojrzenia od mikro np. procesy mózgowe zaangażowane w doświadczenia, które dana osoba może uznać za religijne, duchowe lub święte do makro np. czynniki psychologiczne zaangażowane w skomplikowane indywidualne i grupowe religijne/duchowe zachowania społeczne.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-PS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest: (1) zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i empirycznej z zakresu społecznego funkcjonowania człowieka, (2) umożliwiającej interpretację zjawisk społecznych, zachodzących w otaczającej człowieka rzeczywistości.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PWY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych mechanizmów wpływu wychowawczego oraz głównych aspektów oddziaływania rodziny i szkoły, a także zapoznanie studentów z metodami diagnozy i opisu właściwości środowiska wychowawczego.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-PW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych mechanizmów wpływu wychowawczego oraz głównych aspektów oddziaływania rodziny i szkoły, a także zapoznanie studentów z metodami diagnozy i opisu właściwości środowiska wychowawczego.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student nabędzie wiedzę z zakresu podstaw rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej zróżnicowanej ze względu na rodzaj i specyfikę zaburzenia psychicznego.

Omówienie zagadnień psychopatologii ogólnej i szczegółowej. Zapoznanie z objawami chorób psychicznych i zaburzeń psychicznych (schizofrenią, chorobami afektywnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, otępieniami). Analiza problemów stygmatyzacji, a także specyfiki kontaktu z chorym psychicznie

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PSP1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PSEK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PKP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów obejmujący wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PPO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z funkcjonowanie zawodowym w różnego typu formach aktywności zawodowej pracownika oraz roli psychologa.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)