Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WP-PRZ-HU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele

(ogólne):

Ukazanie studentom źródeł i genezy współczesnych instytucji ustrojowych i prawnych; pozyskanie przez nich umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii ustroju i prawa polskiego; wyrobienie zdolności analizy oraz rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z ustrojem sądownictwa oraz prawem sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza oraz okresu staropolskiego. Podstawowym celem zajęć jest także przedstawienie ewolucji ustroju państwa (zwłaszcza źródeł i rozwoju polskiego parlamentaryzmu). Pośrednim zaś wdrożenie umiejętności krytycznego spojrzenia na obecne systemy władzy oraz rozwiązania prawne przez pryzmat wiedzy historycznej. Analiza źródeł prawa i źródeł poznania prawa jest z kolei okazją do zapoznania studentów z elementami wykładni prawa, jak i prawideł rozumowania prawniczego.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-HU-ćw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele

(ogólne):

Doniosłe znaczenie dziejów ojczystych dla ogólnego wykształcenia prawniczego. Znajomość genezy i ewolucji instytucji ustrojowych i prawnosądowych warunkuje prawidłową analizę i zrozumienie współczesnego prawa.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Przedstawienie ewolucji ustroju państwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem parlamentaryzmu, konstytucjonalizmu, organizacji administracji publicznej oraz genezy i funkcjonowania samorządu. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Omówienie prawa polskiego (materialnego i procesowego) w poszczególnych epokach.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-kits brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PRZ-LP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele (ogólne)

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami logicznymi dotyczącymi słownego formułowania myśli i uzasadniania twierdzeń. Wyrabianie umiejętności analizy logicznej tekstów oraz umiejętności definiowania terminów i stosowania definicji w wykładni prawa. Ćwiczenie umiejętności argumentacji i rozpoznawania błędów w argumentacjach.

Założenia i cele (szczegółowe):

Zrozumienie podstawowych terminów z zakresu logiki prawniczej i ćwiczenie zdolności posługiwania się nimi w praktyce. Rozpoznawanie poziomów języka: język prawny i prawniczy. Zainteresować studentów potrzebą posługiwania się terminami ostrymi i o wyraźnej treści językowej. Zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami błędów logicznych. Wypowiedzi oceniające i normatywne. Wynajdywanie niezgodności norm i korzystanie z reguł kolizyjnych.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-LP-ćw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

Wyrabianie umiejętności analizy logicznej tekstów oraz umiejętności definiowania terminów i stosowania definicji w wykładni prawa. Ćwiczenie umiejętności argumentacji i rozpoznawania błędów w argumentacjach.

Ćwiczenie zdolności posługiwania się terminami z zakresu logiki prawniczej nimi w praktyce. Rozpoznawanie poziomów języka: język prawny i prawniczy. Rozpoznawanie podstawowych rodzajów błędów logicznych. Opis

Strona przedmiotu
WP-PRZ-ŁTP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie stosowanej w nauce prawa terminologii łacińskiej.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-OOP brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za cel przedstawić rodzaje i cel ochrony prawnej, a także strukturę i zasady organizacji i funkcjonowania organów ochrony prawnej według następującej struktury klasyfikacyjnej:

I.ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

II.ORGANY WŁADZY SĄDOWNICZEJ

III.NIESĄDOWE ORGANY OCHRONY PRAWNEJ

III.1.Konstytucyjne organy kontroli i ochrony prawnej

III.2.Organy ścigania karnego

III.3.Rzecznicy interesu publicznego

III.4.Korporacyjne organy pomocy prawnej

III.5.Organy zastępstwa procesowego

III.6.Organy policji administracyjnej

III.7.Organy kontroli administracji samorządowej

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student poznaje kluczowe instytucje prawne i ustrojowe wybranych państw europejskich oraz USA w ich historycznym rozwoju oraz uczy się krytycznej analizy tekstów źródłowych oraz wykładni norm prawnych

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PH-ćw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student poznaje kluczowe instytucje prawne i ustrojowe wybranych państw europejskich oraz USA w ich historycznym rozwoju oraz uczy się krytycznej analizy tekstów źródłowych oraz wykładni norm prawnych

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PK brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 32 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 32 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest nauczenie studenta analizy podstawowych instytucji ustrojowych. Student ma poznać sposób kreacji, skład i zasady funkcjonowania organów władzy publicznej. W szczególności powinien nabyć umiejętność analizy przepisów prawnych, tak, by mógł rozwiązywać proste problemy z dziedziny prawa konstytucyjnego. Student ma poznać reguły dotyczące procesu ustawodawczego. Musi umieć napisać prostą skargę konstytucyjną i wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajęcia mają nauczyć studenta analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, aby mógł samodzielnie dokonywać oceny rozstrzygnięć tego Trybunału.

Wymagania wstępne: wstęp do prawoznawstwa

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PK-ćw brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość podstawowych instytucji i pojęć z zakresu prawoznawstwa, znajomość podstawowych informacji dotyczących historii ustroju i prawa w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PR1-ćw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest omówienie wstępnych zagadnień z zakresu prawa rzymskiego, w tym podstawowej terminologii i jego źródeł, oraz rzymskiego prawa osobowego i rodzinnego. Celem zajęć jest szczegółowe objaśnienie instytucji wymienionych gałęzi prawa rzymskiego oraz studium przypadku, co oznacza rozwiązywanie kazusów w grupie oraz indywidualnie przez studentów.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PR1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wskazanie źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PR2-ćw brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień z zakresu prawa rzymskiego rzeczowego, spadkowego, zobowiązań oraz elementy procesu rzymskiego z uwzględnieniem zmian, jakim był poddawany na przestrzeni czasu. Celem zajęć jest szczegółowe objaśnienie instytucji wymienionych gałęzi prawa rzymskiego oraz studium przypadku, co oznacza rozwiązywanie kazusów w grupie oraz indywidualnie przez studentów. Celem zajęć jest wskazanie źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju oraz ćwiczenie umiejętności praktycznych – kazusy; ćwiczenie umiejętności analizowania źródeł.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PR2 brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładów jest omówienie zagadnień z zakresu prawa rzymskiego rzeczowego, spadkowego, zobowiązań oraz elementy procesu rzymskiego z uwzględnieniem zmian, jakim był poddawany na przestrzeni czasu. Celem zajęć jest szczegółowe objaśnienie instytucji wymienionych gałęzi prawa rzymskiego oraz studium przypadku, co oznacza rozwiązywanie kazusów w grupie oraz indywidualnie przez studentów. Celem wykładów jest także wskazanie źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-TIiPSW brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Warsztaty - 16 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Warsztaty - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami infrastruktury informacyjnej i komunikacji elektronicznej

Zagadnienia:

1. Informacja i informatyka

2. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

3. Zasady przetwarzania danych

4. Kodowanie i agregacja danych

5. Infrastruktura informacyjna

5. Komunikacja elektroniczna

6. Prawnokarna regulacja zachowań w sieci

7. Zadania publiczne w zakresie informatyzacji

8. Wprowadzenie do informatyki prawniczej

Ćwiczenia:

Celem ćwiczeń jest prezentacja praktycznych zastosowań narzędzi informatycznych w przetwarzaniu informacji oraz komunikowaniu się na odległość. Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności z zakresu obsługi systemów wyszukiwawczych: Eur-lex, Internetowego Systemu Aktów Prawnych (www.sejm.gov.pl), Lex Omega oraz zastosowań pakietów biurowych w przetwarzaniu i prezentacji informacji.

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

brak

Strona przedmiotu
WP-PRZ-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej na dalszych etapach kształcenia prawniczego. W ramach wykładu studenci poznają podstawową terminologię prawniczą, główne kategorii nauki o państwie i prawie, filozofii prawa oraz prawa prywatnego i publicznego.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-W-ćw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem ćwiczeń jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiającej stosowanie podstawowych pojęć obecnych w nauce prawa, stosowanie różnych sposobów definiowania prawa zależnie od wybranego kierunku prawniczego. Osiągnięcie znajomości przez nich podstawowych funkcji prawa, jego relacji do innych systemów normatywnych, umiejętność identyfikowania norm obowiązujących w systemie prawnym, znajomość zasad oraz praktyki tworzenia i interpretacji norm prawnych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)