Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Nad Rodziną)

Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WSR-NR-1-APW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka wartości jest nierozłącznie związana z wychowaniem. W tradycyjnym ujęciu to wartości stanowią podstawę do formułowania celów wychowania. Tymczasem rozumienie samego pojęcia (wartość) jak i postrzeganie nauki o wartościach (aksjologia) nie jest jednoznaczne – ani w języku potocznym, ani w literaturze fachowej.

W trakcie realizowanych w formie konwersatoryjnej zajęć podjęta zostanie próba zbliżenia definicyjnego pojęcia wartości, dokonany zostanie przegląd stanowisk i perspektyw rozumienia wartości oraz ich znaczenia dla organizowania procesu wychowania. Przedmiotem refleksji staną się zagadnienia znaczenia i możliwości urzeczywistniania wartości w różnych środowiskach wychowawczych.

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-AF1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia filozoficzna, zakorzeniona jest tutaj w metafizycznym ujęciu człowieka jako osoby.

Głównym celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o realności bytu człowieka i sposobów docierania do różnych jego aspektów. Ważna jest więc tu genealogia człowieka, teorie kreacjonizmu i ewolucjonizmu, kwestie duchowości duszy ludzkiej, fenomenu mowy ludzkiej, abstrakcyjnego myślenia oraz przeżywania wartości w sumieniu.

Chodzi nadto o pokazanie sensu i znaczenia aktu istnienia człowieka jako istoty rozumnej, oraz przejawiających go własności transcendentalnych, czyli funkcji etycznych i moralnych, ważnych dla życia w społeczeństwie (wielokulturowym). Ma to do czynienia z zdobywanymi kompetencjami społecznymi studenta.

Strona przedmiotu
WSR-NR-S-BMPRCZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju człowieka w aspekcie wybranych uwarunkowań genetycznych, fizjologicznych oraz środowiskowych z uwzględnieniem biopsychospołecznej koncepcji rozwoju człowieka.

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-PE1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pedagogika ogólna jako przedmiot kształcenia ma przyczyniać się do zwiększenia stopnia ich świadomości odnośnie podstawowej struktury (logiki) myślenia pedagogicznego. Ta struktura (logika) ma charakter uniwersalny i obejmuje wszystkie pola działania profesjonalnego i nieprofesjonalnego. Znajomość i rozumienie struktury (logiki) myślenia pedagogicznego dostarcza fundamentu pod tworzenie kompetencji pedagogicznych, a w szczególności wiązania refleksji pedagogicznej i działalności edukacyjnej w spójną całość.

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-PPP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub/i życia ludzkiego.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-PSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez Microsoft Teams, zgodnie z planem zajęć. Studenci po zarejestrowaniu na przedmiot zostają następnie podpięci, przez prowadzącego zajęcia do zespołu: „Pojęcia i systemy pedagogiczne – wprowadzenie do pedagogiki”.

Przed rozpoczęciem zajęć informacje organizacyjne zostały przesłane studentom na indywidualne adresy e-mail podane w systemie USOS.

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: student po zaliczeniu przedmiotu powinien znać podstawową wiedzę, pojęcia pedagogiczne, główne kierunki i trendy w pedagogice, jak również w sposób krytyczny i obiektywny interpretować zjawiska zachodzące w procesie wychowania.

Wymagania wstępne: brak

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-PSO1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z dziedziny psychologii ogólnej, mają na celu przybliżenie studentom głównych nurtów myśli psychologicznej i podstawowych pojęć psychologii. Zarysowuje także studentom psychologię jako naukę - jej założenia, metody badawcze.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-WP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady dotyczą materiału z zakresu psychologii rozwoju człowieka w okresie prenatalnym, wczesnego dzieciństwa, średniego dzieciństwa, późnego dzieciństwa, dorastania i dorosłości. Materiał uwzględnia podstawowe zagadnienia w psychologii rozwoju człowieka, kluczowe pojęcia i teorie rozwojowe. Na zajęciach omawiana jest charakterystyka poszczególnych okresów życia człowieka wraz z opisem głównych prawidłowości rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następujących sferach: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, rozwój osobowości, rozwój emocjonalny, rozwój moralny oraz rozwój społeczny.

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-SO2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta/tkę podstaw wiedzy z zakresu socjologii ogólnej: poznania podstaw indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej, stabilnych całosci społecznych, dynamiki i kierunków zmiany społecznej oraz powiazań tych zjawisk z życiem rodzinnym.

Zakłada się, że student będzie znał i używał terminów socjologicznych służących opisowi życia społecznego i miejsca jednostki oraz rodziny w społeczeństwie.

Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie, szczególnie socjalizację, tożsamość, kulturę i pamięć zbiorową. Będzie dostrzegał miejsce rodziny w tych procesach.

Student nabędzie umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk społecznych w kontekscie ich powiązań z życiem rodzinnym.

Uczestnik zajęć nabędzie świadomość powiązań pomiędzy zjawiskami społecznymi a rodziną oraz jej rolą w budowie dobrostanu jednostek oraz tożsamością kulturową społeczeństw.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-SK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwój umiejętności autoprezentacji: budowanie poczucia własnej wartości, przyswojenie podstawowej wiedzy związanej z komunikacją interpersonalną, wystąpieniami publicznymi oraz praktyczne ćwiczenia technik i taktyk autoprezentacji.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-TC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Z faktu stworzenia i zbawienia człowieka wynika właściwe rozumienie ciała. Taka perspektywa została rozwinięta przez Karola Wojtyłę - Jana Pawła II w pismach i nauczaniu magisterialnym, zwłaszcza podczas środowych katechez w latach 1979-1984 w Watykanie. Celem wykładu jest przybliżenie treści tak rozumianej "teologii ciała", jak również ukazanie jej aktualności i przydatności we współczesnej dyskusji światopoglądowej na temat seksualności i życia małżeńskiego.

Strona przedmiotu
WSR-NR-S-WprF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wstęp do filozofii ma na celu prezentację stanowisk w sporach ontologicznych, epistemologicznych, etycznych i estetycznych oraz objaśnienie podstawowych pojęć filozoficznych. Nadrzędnym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami (zagadnieniami, pytaniami) filozofii oraz przedstawienie aktualności tej problematyki i wspólnoty doświadczenia egzystencjalnego. Wykład powinien doprowadzić do umiejętności analizowania teorii i poglądów oraz do nabycia zdolności krytycznego argumentowania i myślenia.

W roku akademickim 2021/2021 z powodu pandemii zajęcia prowadzone są w systemie hybrydowym, większość stacjonarnie

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-WP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest poznanie podstawowych zagadnień związanych z nauką prawa, dzięki którym student posiądzie wiedze na temat terminologii prawniczej i zasad prawa.

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-PR5 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)