Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Nad Rodziną)

Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WSR-NR-1-EP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie:

- podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii płodności, metod rozpoznawania i obserwacji jej wskaźników

- podstawowych informacji o czynnikach wpływających na płodność człowieka.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-MBI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta/tkę podstaw wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych. Zakłada się, że student będzie znał zasady oraz posiadał umiejętności konstruowania projektu badawczego w zakresie nauk socjopedagogicznych o rodzinie, tworzenia kwestionariusza ankiety, klucza kodowego, zasad doboru próby badawczej oraz elementarne zasady statystyki komputerowej. Będzie potrafił również zaprezentować uzyskane w ramach badań pilotażowanych dane empiryczne oraz omówić je w sposób krytyczny.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-MPPD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pisania pracy dyplomowej, poprzez zaplanowanie, przegląd literatury, krytyczną analizę materiału teoretycznego i opis badania.

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-PER1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie konwersatorium prezentują i porządkują podstawowe zagadnienia związane z pedagogiką rodziny. Prezentowane i dyskutowane zostają pedagogiczne perspektywy rozumienia, charakteryzowania, opisywania i badania rodziny, wskazywane i omawiane zostają główne obszary dociekań i refleksji, podstawowe pojęcia i terminy, kierunki działań praktycznych.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-PeS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSR-NR-1-Lic brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uświadomienie studentowi, że: twierdzenia naukowe mogą być udowodnione, potwierdzone i uznane za prawdziwe - tylko za sprawą wyników badań naukowych.

Że dlatego właśnie, po skończonym przeglądzie literatury, należy przejść do pisania rozdziału teoretycznego, zabrać się za pisanie części metodologicznej, za nakreślenie problemów badawczych, a także za budowanie na ich podstawie narzędzi badawczych.

W związku z powyższym - student na seminarium licencjackim nabiera świadomości, że: problemy badawcze wyłaniają się w trakcie analizowania literatury naukowej, a celem jego pracy badawczej będzie uzupełnienie lub poprawa teorii oraz przedstawienie wszelkich możliwych zastosowań praktycznych - dla nowo zdobytej przez niego wiedzy.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-Lice brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student/ka - planuje projekt badawczy z zakresu nauk o rodzinie, realizuje go oraz sporządza raport w formie pracy dyplomowej. Wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie wiedzy o rodzinie na gruncie dyscyplin społecznych, umiejętności prowadzenia badań i wypowiadania się w formie naukowej - z zachowaniem zasad podziału treści, porzadkowania materiału empirycznego, zasad cytowania i doboru literatury (na poziomie pracy licencjackiej).

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-D-UKR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studenta w problematykę umiejętności i kompetencji rodzicielskich, porządkują i organizują wiedzę z tego zakresu, wprowadzają w problematykę oddziaływań rodzicielskich w rodzinie oraz typologie postaw i stylów wychowania, współpracy rodziców z innymi środowiskami wychowawczymi. Ukazują możliwości badania i oceny oddziaływań rodzicielskich w kontekście wspieranie wybranych kompetencji oraz ukazują ważniejsze mechanizmy wpływu rodziców w odniesieniu do wybranych obszarów oddziaływań wychowawczych.

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-PKA brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-PR4 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje kwestie najbardziej podstawowe spośród ogółu regulacji prawnych dotyczących prawa rodzinnego.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-ZR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przybliża wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa współczesnej rodziny oraz stanu badań naukowych nad zagrożeniami rodziny prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne zagrożenia współczesnego świata z ukierunkowaniem na obszar bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)