Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na semestr zimowy 2016/17 - Instytut Filozofii WF-FI-2016/17_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
WF-FI-12-ETYK1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kierunkami etycznymi, a także z podstawowymi kategoriami etycznymi, takimi jak: wartości, cnoty czy sumienie. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności analizy tekstów filozoficznych, rozpoznawania założeń poszczególnych teorii etycznych oraz ich uzasadnień. Student podejmuje refleksję nad zagadnieniami etycznymi, uczy się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w zakresie oceny moralnej działań człowieka.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-ERS1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę etyki społeczniej rozumianej jako nauka filozoficzna zmierzająca do sformułowania podstawowych zasad i opartych na nich norm i ocen moralnych obowiązujacych w sferze stosunków miedzy podmiotami społecznymi (osobami pełniącymi różnorodne role społeczne).

Strona przedmiotu
WF-FI-11-FP1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami filozoficznymi dotyczącymi przyrody, jak: zmienność, czasowość i przestrzenność bytów, ewolucja wszechświata i życia, zdeterminowanie przyrody.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-HFILN
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie nowożytności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-HFST
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-LAC1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Strona przedmiotu
WF-FI-21-FKC1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z głównymi koncepcjami człowieka w historii filozofii. Zajęcia zaczynają się od zapoznania się z dyskusją (H. Plessner i M. Scheler), w wyniku której opracowano termin "antropologia filozoficzna" , a następnie omówione są rozmaite koncepcje człowieka, akcentujące różne jego cechy jako istoty ludzkiej: godność, duchowość, cielesność, świadomość, wolność itd.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-KONSKU
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie filozoficznych zagadnień związanych z istnieniem Boga.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-LOG1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu prezentuje się podstawowe informacje dotyczące budowy logiki klasycznej: klasycznego rachunku zdań i klasycznego rachunku predykatów z identycznością oraz elementy jej zastosowań do filozofii. Kurs obejmuje także wiadomości z zakresu semiotyki logicznej w tym zakresie, w jakim jest to potrzebne do zrealizowania podstawowego zadania: prezentacji teorii wynikania logicznego opartej na logice klasycznej. Zajęcia są częścią kursu rocznego - w semestrze letnim kontynuowany jest wykład z ćwiczeniami z logiki dla filozofów pod nazwą: Logika 2.

Strona przedmiotu
WF-FI-PCECE-MCDE1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest przełomowym dziełom XX wiecznej filozofii teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki poznania i racjonalności. Centralnymi pojęciami rozważanymi na seminarium będą pojęcia prawdy, racjonalności, uzasadnienia, doświadczenia, przekonania i wiedzy. Seminarium ma dwa równoległe nurty. Pierwszy polega na dyskutowaniu wspólnych lektur - kamieni milowych XX wiecznej filozofii teoretycznej - drugi na systematycznym omawianiu postępów własnych projektów magisterskich uczestników.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-METAF1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiadomo, że błędy w poznaniu otaczającego świata prowadzą do błędów w postępowaniu. W myśl zasady arystotelesowsko-tomistycznej: "Agere sequitur esse" (działanie wypływa z istnienia), tzn.: jakie istnienie człowieka (jego esse) takie i działanie (agere). Dlatego troska o prawidłowe rozumienie świata i prawidłowe działanie powinna należeć do podstawowych trosk w życiu człowieka. Niestety, w dzisiejszym zabieganym świecie, troska ta wydaje się co raz bardziej zanikać.

Metafizyka jako podstawowy dział filozofii, ułatwia ukształtowanie ogólnej teorii świata realnie istniejącego, a przez to prawidłowe działanie.

Znajomość metafizyki daje również dobre podstawy do prowadzenia dialogu z różnymi stanowiskami na temat rozumienia rzeczywistości, a szczególnie natury człowieka oraz istnienia i natury Absolutu.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-NIF
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z narzędziami informatycznymi potrzebnymi do studiowania filozofii, a następnie pracy naukowej filozofa.

Strona przedmiotu
WF-FI-PCECE-PCT1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to give students an overview of the history of Poland as reflected in Warsaw’s monuments as well as art and history museums. The visits to places of interest will be intertwined with class discussions and presentations of video material (documentaries and fiction) related to particular topics. An attempt will be made to demonstrate the specificity of Poland’s historical experience as well as to facilitate the recognition of Polish unique contribution to the universal legacy of European culture. Confronted with the essential turning points shaping Poland’s contemporary cultural identity, the students will be encouraged to perceive and adequately interpret social, political and cultural developments in Poland against the general background of its history and cultural heritage.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-PF1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom podstawowych definicji, pojęć i zagadnień z zakresu filozofii. Każdy student na wyznaczone zajęcia przygotowuje referat na podany wcześniej temat z podanych lektur i przedstawia go na zajęciach.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-PUZON
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-PTN
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-SEMPOD1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zajęcia na seminarium prowadzę do pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu etyki oraz służą pomocą do napisania pracy magisterskiej oraz przygotowania pierwszych publikacji ( recenzja, artykuł). Prace te dotyczą magisteriów z zakresu etyki i jej związków z życiem jednostki i społeczeństwa.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SEMMAZ1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia na seminarium prowadzą do pogłębiania zagadnień metafizycznych oraz służą pomocą w pisaniu prac magisterskich i seminaryjnych. Prace te dotyczą zagadnień metafizycznych: zarówno z metafizyki ogólnej jak i szczegółowej.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SEMSOC-1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka prowadzonego przeze mnie seminarium uzależniona jest od obszaru badań, podejmowanego przez poszczególnych studentów. Powinna jednakowoż dotyczyć problematyki wiążącej się z treściami składającymi się na dziedzinę filozofii zwaną filozofią kultury. Dodatkowo, jeżeli czas na to pozwala, wspólnie analizujemy wybraną lekturę, z naszej dyscypliny.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SEMAND1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie z historii filozofii poświęcone jest zasadniczo przygotowaniu przez uczestników prac magisterskich oraz nabyciu umiejętności lektur i analizy tekstu filozoficznego na przykładzie opuskulów Tomasza z Akwinu.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SEMKRO1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: opanowanie narzędzi pracy naukowej, sfinalizowanie pracy magisterskie, zapoznanie się i pogłębienie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień.

Wymagania wstępne: umiejętność pisania prac naukowych, zbierania materiałów.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-SEMPKOBY1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne problemy bioetyczne wymagają podejścia interdyscyplinarnego. Podstawą rzetelnych analiz bioetycznych powinien być zawsze fundament filozoficzny. Dzięki filozofii poznajemy, czym są takie kategorie jak osoba ludzka, prawo naturalne, sumienie, godność człowieka, wolność czy neutralność światopoglądowa państwa.

Głównym celem seminarium jest zwrócenie uwagi na to, że argumentacja filozoficzna powinna odgrywać kluczową rolę we współczesnych sporach bioetycznych.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-SPEC1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Etyka cnót jest związana z trzema zagadnieniami: 1. pytaniem o jej cele i strukturę w nawiązaniu do jej historycznych i współczesnych wersji, 2. pytanie o to, czy etyka cnót może stać się etyką fundamentalną, oraz 3. pytanie o teoretyczny i praktyczny wymiar etyki cnót. Obok tych zasadniczych kwestii pojawia się trzecia, która dotyczy współczesnej walorów etyki cnót, traktowanej jako najbardziej dzisiaj adekwatny sposób uprawiania etyki w jej związkach z innymi dziedzinami ludzkiej aktywności, czy szerzej ze zmianami cywilizacyjnymi, których jesteśmy świadkami. I z tego punktu widzenia, warto zastanowić się nad specyfiką etyki cnót i nad jej możliwościami teoretycznymi i praktycznymi; w obrębie "odwiecznych" sporów o obiektywność i subiektywność, uniwersalizm i absolutyzm, fundamentalizm a empiryzm a obecnie o status podmiotu: silny podmiot czy płynny konstrukt?

Strona przedmiotu
WF-FI-21-SEMPHGI1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników zajęć z rozwojem problematyki poznania intelektualnego w filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-TPOZ1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi problemami teorii poznania i ich rozumienie, umiejętność podstawowej analizy poznania

Wymagania wstępne: nie ma

Strona przedmiotu
WF-FI-12-KOMM
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły podstawowy kurs logiki na pierwszym roku (lub jego ekwiwalent). W ramach zajęć przedstawia się podstawowe działy logiki: teorię dowodu i teorię modeli oraz ich podstawowe pojęcia. Precyzuje się metalogiczne pojęcie dowodu, odróżnia się reguły ważne, dopuszczalne, wyprowadzalne, prezentuje się ogólną teorię konsekwencji oraz konsekwencję dla klasycznej logiki zdaniowej. Centralnymi pojęciami teoriomodelowymi są pojęcie prawdziwości i wynikania semantycznego - te pojęcia precyzujemy w ramach zajęć. Prezentujemy także metalogiczne pojęcia: niesprzeczności i pełności. Pokazujemy dowód niesprzeczności klasycznej logiki zdaniowej i szkicujemy dowód jej niesprzeczności.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-FPO1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Filozofia polityki - szerokie i komplementarne zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami jakie wynikają z filozofii politycznej – przedmiotu opartego o filozoficzną refleksję nad historią myśli polityczno-społecznej jaka dokonała się w kulturze europejskiej. Słuchacze poprzez zajęcia, czytanie i analizę tekstów źródłowych winni, z jednej strony dobrze zaznajomić się z myślą polityczną starożytności, z drugiej zrozumieć, iż polityka jest jedną z dziedzin ściśle związanych z praktycznym wymiarem filozofii. Relacje społeczne, ich odniesienia i funkcje domagają się zrozumienia i ujęcia w formuły praw i zasad, u fundamentu których zawsze znajduje się określona wizja człowieka, państwa, świata i wartości.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)