Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na semestr zimowy 2019/20 - Instytut Filozofii WF-FI-2019/20_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
WF-FI-12-ETYK1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kierunkami etycznymi, a także z podstawowymi kategoriami etycznymi, takimi jak: wartości, cnoty czy sumienie. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności analizy tekstów filozoficznych, rozpoznawania założeń poszczególnych teorii etycznych oraz ich uzasadnień. Student podejmuje refleksję nad zagadnieniami etycznymi, uczy się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w zakresie oceny moralnej działań człowieka.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-FP1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami filozoficznymi dotyczącymi przyrody, jak: zmienność, czasowość i przestrzenność bytów, ewolucja wszechświata i życia, zdeterminowanie przyrody.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-HFILN
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie nowożytności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-HFST
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki.

Strona przedmiotu
WF-FI-13-GRE1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają umożliwić czytanie w oryginale krótkich cytatów z pism greckich filozofów. Celem zajęć nie jest systematyczny wykład gramatyki języka starogreckiego lecz pokazanie istotnych zachodzących w nim zjawisk, nauczenie studentów korzystania z gramatyk i słowników.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-LAC1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Strona przedmiotu
WF-FI-13-LAC3
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dalsza nauka języka łacińskiego. Po II roku nauki student powinien:

- tłumaczyć i rozumieć dłuższe teksty

- zwracać uwagę na poprawność językową przekładu

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Strona przedmiotu
WF-FI-21-FKC1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z głównymi koncepcjami człowieka w historii filozofii. Zajęcia zaczynają się od zapoznania się z dyskusją (H. Plessner i M. Scheler), w wyniku której opracowano termin "antropologia filozoficzna" , a następnie omówione są rozmaite koncepcje człowieka, akcentujące różne jego cechy jako istoty ludzkiej: godność, duchowość, cielesność, świadomość, wolność itd.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-KONBUG2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-KONBUG191
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-KONBUG
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-KONBUG193
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-LOG1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu prezentuje się podstawowe informacje dotyczące budowy logiki klasycznej: klasycznego rachunku zdań i klasycznego rachunku predykatów z identycznością oraz elementy jej zastosowań do filozofii. Kurs obejmuje także wiadomości z zakresu semiotyki logicznej w tym zakresie, w jakim jest to potrzebne do zrealizowania podstawowego zadania: prezentacji teorii wynikania logicznego opartej na logice klasycznej. Zajęcia są częścią kursu rocznego - w semestrze letnim kontynuowany jest wykład z ćwiczeniami z logiki dla filozofów pod nazwą: Logika 2.

Strona przedmiotu
WF-FI-PCECE-MCDE1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest przełomowym dziełom XX wiecznej filozofii teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki poznania i racjonalności. Centralnymi pojęciami rozważanymi na seminarium będą pojęcia prawdy, racjonalności, uzasadnienia, doświadczenia, przekonania i wiedzy. Seminarium ma dwa równoległe nurty. Pierwszy polega na dyskutowaniu wspólnych lektur - kamieni milowych XX wiecznej filozofii teoretycznej - drugi na systematycznym omawianiu postępów własnych projektów magisterskich uczestników.

Strona przedmiotu
WF-FI-PCECE-MCDE3
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ukierunkowane jest na realizację dwu celów. Celem pierwszym jest umówienie podstawowej problematyki badawczej podejmowanej w ramach filozofii moralnej. Celem drugim jest wspomaganie realizacji indywidualnych projektów studentów zmierzających do przygotowania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-METAF1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiadomo, że błędy w poznaniu otaczającego świata prowadzą do błędów w postępowaniu. W myśl zasady arystotelesowsko-tomistycznej: "Agere sequitur esse" (działanie wypływa z istnienia), tzn.: jakie istnienie człowieka (jego esse) takie i działanie (agere). Dlatego troska o prawidłowe rozumienie świata i prawidłowe działanie powinna należeć do podstawowych trosk w życiu człowieka. Niestety, w dzisiejszym zabieganym świecie, troska ta wydaje się co raz bardziej zanikać.

Metafizyka jako podstawowy dział filozofii, ułatwia ukształtowanie ogólnej teorii świata realnie istniejącego, a przez to prawidłowe działanie.

Znajomość metafizyki daje również dobre podstawy do prowadzenia dialogu z różnymi stanowiskami na temat rozumienia rzeczywistości, a szczególnie natury człowieka oraz istnienia i natury Absolutu.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-NIF
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z narzędziami informatycznymi potrzebnymi do studiowania filozofii, a następnie pracy naukowej filozofa.

Strona przedmiotu
WF-FI-PCECE-PCT1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to give students an overview of the history of Poland as reflected in Warsaw’s monuments as well as art and history museums. The visits to places of interest will be intertwined with class discussions and presentations of video material (documentaries and fiction) related to particular topics. An attempt will be made to demonstrate the specificity of Poland’s historical experience as well as to facilitate the recognition of Polish unique contribution to the universal legacy of European culture. Confronted with the essential turning points shaping Poland’s contemporary cultural identity, the students will be encouraged to perceive and adequately interpret social, political and cultural developments in Poland against the general background of its history and cultural heritage.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-PF1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom podstawowych definicji, pojęć i zagadnień z zakresu filozofii. Każdy student na wyznaczone zajęcia przygotowuje referat na podany wcześniej temat z podanych lektur i przedstawia go na zajęciach.

Strona przedmiotu
WF-FI-13-SEMLET2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu etyka.

Strona przedmiotu
WF-FI-13-SEMLHF2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu historyka filozofii.

Strona przedmiotu
WF-FI-13-SEMLM2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nauka warsztatu pracy filozofa, przygotowanie pracy licencjackiej z metafizyki oraz przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego.

Strona przedmiotu
WF-FI-13-SEMLTPFJ2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma dwa podstawowe cele. Pierwszym celem jest przygotowanie pracy licencjackiej z dziedziny filozofii z zakresu zagadnień teorii poznania i filozofii języka rozpoczętej w poprzednim semestrze. Drugim celem jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii poznania i filozofii języka. Rezultatem realizacji pierwszego celu jest przygotowana i złożona przez studenta pracy licencjackiej do oceny. Drugi cel jest realizowany w formie dyskusji i analizy określonych zagadnień na podstawie wskazanych lektur z dziedziny współczesnej teorii poznania i języka.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SEMKOB1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem seminarium jest analiza inspiracji chrześcijańskich we współczesnej refleksji etycznej i bioetycznej. Tego rodzaju inspiracje odnoszą się najczęściej do stosowania w interpretacji fenomenu moralności takich kategorii poznawczych, jak chrześcijańska wizja sumienia, prawa naturalnego, wolności czy godności osoby ludzkiej.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SEMKOB3
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem seminarium jest analiza inspiracji chrześcijańskich we współczesnej refleksji etycznej i bioetycznej. Tego rodzaju inspiracje odnoszą się najczęściej do stosowania w interpretacji fenomenu moralności takich kategorii poznawczych, jak chrześcijańska wizja sumienia, prawa naturalnego, wolności czy godności osoby ludzkiej.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SEMSOC-1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka prowadzonego przeze mnie seminarium uzależniona jest od obszaru badań, podejmowanego przez poszczególnych studentów. Powinna jednakowoż dotyczyć problematyki wiążącej się z treściami składającymi się na dziedzinę filozofii zwaną filozofią kultury. Dodatkowo, jeżeli czas na to pozwala, wspólnie analizujemy wybraną lekturę, z naszej dyscypliny.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SEMSOC-3
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka, jaką zajmujemy się podczas seminarium magisterskiego wiąże się corocznie z zainteresowaniami naukowymi poszczególnych uczestników tego cotygodniowego spotkania.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SEMAND1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie z historii filozofii poświęcone jest zasadniczo przygotowaniu przez uczestników prac magisterskich oraz nabyciu umiejętności lektur i analizy tekstu filozoficznego na przykładzie opuskulów Tomasza z Akwinu.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SEMAND3
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie z historii filozofii poświęcone jest zasadniczo przygotowaniu przez uczestników prac magisterskich oraz nabyciu umiejętności lektur i analizy tekstu filozoficznego na przykładzie opuskulów Tomasza z Akwinu.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-SPEC1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Etyka cnót jest związana z trzema zagadnieniami: 1. pytaniem o jej cele i strukturę w nawiązaniu do jej historycznych i współczesnych wersji, 2. pytanie o to, czy etyka cnót może stać się etyką fundamentalną, oraz 3. pytanie o teoretyczny i praktyczny wymiar etyki cnót. Obok tych zasadniczych kwestii pojawia się trzecia, która dotyczy współczesnej walorów etyki cnót, traktowanej jako najbardziej dzisiaj adekwatny sposób uprawiania etyki w jej związkach z innymi dziedzinami ludzkiej aktywności, czy szerzej ze zmianami cywilizacyjnymi, których jesteśmy świadkami. I z tego punktu widzenia, warto zastanowić się nad specyfiką etyki cnót i nad jej możliwościami teoretycznymi i praktycznymi; w obrębie "odwiecznych" sporów o obiektywność i subiektywność, uniwersalizm i absolutyzm, fundamentalizm a empiryzm a obecnie o status podmiotu: silny podmiot czy płynny konstrukt?

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)