Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejstracja na semestr zimowy 2023/24 - Filozofia I stopnia WF-FI-I-ST-2023/24_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_Z
WF-FI-N11-HF3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie nowożytności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz ontologii i epistemologii.

Strona przedmiotu
WF-FI-N11-HF1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki.

Strona przedmiotu
WF-FI-13-GRE1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają umożliwić czytanie w oryginale krótkich cytatów z pism greckich filozofów. Celem zajęć nie jest systematyczny wykład gramatyki języka starogreckiego lecz pokazanie istotnych zachodzących w nim zjawisk, nauczenie studentów korzystania z gramatyk i słowników.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-LAC1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Strona przedmiotu
WF-FI-13-LAC3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dalsza nauka języka łacińskiego. Po II roku nauki student powinien:

- tłumaczyć i rozumieć dłuższe teksty

- zwracać uwagę na poprawność językową przekładu

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Strona przedmiotu
WF-FI-123-KFPIL23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu będziemy badać możliwość zastosowania narzędzia ChatGPT do analizowania pojęć, rozumowań i konwersacji, co z kolei może się okazać przydatne do rozwiązywania problemów filozoficznych.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-KFHF-ZE22
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się z tekstem Liber de Causis Tomasza z Akwinu. Podstawą lektury będzie nowe tłumaczenie tego tekstu Akwinaty.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-KFFIL23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-N11-L1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu prezentuje się podstawowe informacje dotyczące budowy logiki klasycznej: klasycznego rachunku zdań i klasycznego rachunku predykatów z identycznością oraz elementy jej zastosowań do filozofii. Kurs obejmuje także wiadomości z zakresu semiotyki logicznej w tym zakresie, w jakim jest to potrzebne do zrealizowania podstawowego zadania: prezentacji teorii wynikania logicznego opartej na logice klasycznej. Zajęcia są częścią kursu rocznego - w semestrze letnim kontynuowany jest wykład z ćwiczeniami z logiki dla filozofów pod nazwą: Logika 2.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-MEN2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie. Zajęcia mają charakter indywidualny (tutoring). Lektury dobierane są wspólnie z uczestnikami ,odrębnie dla każdego.

Strona przedmiotu
WF-FI-N112-ON
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu ukazanie naczelnych problemów filozofii bytu (jak można również nazywać ontologię) wraz z przedstawieniem najważniejszych rozwiązań tych problemów. Zostaną zatem zaprezentowane poglądy przedstawicieli różnych nurtów ontologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu metodologicznego, a więc omówieniem sposobów dochodzenia do twierdzeń i ich uzasadniania.

Strona przedmiotu
WF-FI-1-PRAFIL-II
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-N11-PFiLT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom podstawowych definicji, pojęć i zagadnień z zakresu filozofii. Każdy student na wyznaczone zajęcia przygotowuje referat na podany wcześniej temat z podanych lektur i przedstawia go na zajęciach.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-SL2-PI21
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nauka warsztatu pracy filozofa, przygotowanie pracy licencjackiej na temat problematyki ontologicznej oraz przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego.

Strona przedmiotu
WF-FI-13-SL2-B21
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma dwa podstawowe cele. Pierwszym celem jest przygotowanie pracy licencjackiej z dziedziny filozofii z zakresu zagadnień teorii poznania i filozofii języka rozpoczętej w poprzednim semestrze. Drugim celem jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii poznania i filozofii języka. Rezultatem realizacji pierwszego celu jest przygotowana i złożona przez studenta pracy licencjackiej do oceny. Drugi cel jest realizowany w formie dyskusji i analizy określonych zagadnień na podstawie wskazanych lektur z dziedziny współczesnej teorii poznania i języka.

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-TRAKU23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-123-TRAFIL23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-11-WCH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z narzędziami informatycznymi potrzebnymi do studiowania filozofii, a następnie pracy naukowej filozofa.

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-WMPIL23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem kursu jest wprowadzenie do współczesnej filozofii języka. Przedyskutowane zostaną między innymi pytania: 1) Czy natura kompetencji gramatycznej jest wrodzona czy nabyta? 2) Jaki typ i zakres poznania świata trzeba założyć, by wyjaśnić zdolność posługiwania się językiem?; 3) Czy badając język można przyczynić się do rozwiązywania problemów filozoficznych? 4) Jaka jest różnica pomiędzy znaczeniami językowymi i pojęciami? 5) Czy ewentualne odkrycie uniwersaliów językowych będzie argumentem na rzecz ogólnoludzkich intuicji normatywnych? 6) Czy składnik metaforyczny języka zachowuje się w racjonalnych modelach świata i czy należy dążyć do jego eliminacji na rzecz ścisłych rzeczowych odniesień?

W sensie historycznym obecny kurs zasadniczo drugą połowę XX wieku, z jednym wprowadzającym wykładem o semantyce Fregego, na której, lub w kontraście do której wyrosło wiele późniejszych koncepcji.

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-WMSKU23B
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Husserl

2. Heidegger

3. Zwrot teologiczny

4. Wczesna Levinasowskiego interpretacje Husserla

5. Sartre i jego „ja” transcendentalne

6. V Medytacja Kartezjańska we Francji

7. M. Henry i zasady fenomenologii

8. Nowa fenomenologia francuska

9. Francuska recepcja Heidegger według J. Baufret

10. Fenomen paradoksalny

11. Heidegger w interpretacji Lacoste’a

12. Nowe rozumienie redukcji w fenomenologii francuskiej

13. Problem donacji

14. Derrida i fenomenologia

15. Francuska interpretacje "es gibt"

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-WMGR23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ukazuje życie, twórczość i społeczne konsekwencje działalności dwu średniowiecznych myślicieli - Joachima z Fiore i Rajmunda Lulla - postaci bardzo kontrowersyjnych już za życia, którzy znacząco wpłynęli na umysłowość średniowiecza.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)