Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na semestr letni 2019/20 - Instytut Psychologii WF-PS-2019/20_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_L - Semestr letni 2019/20
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_L
WF-PS-N-APZP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi aspektami Ustawy o zawodzie psychologa, z możliwościami dalszego kształcenia podyplomowego

Zapoznanie słuchaczy z historia odbywania szkoleń specjalizacyjnych a współczesnymi zasadami realizacji szkolenia specjalizacyjnego w psychologii klinicznej .

Zapoznanie słuchaczy z zasadami tajemnicy zawodowej psychologa i zasadami jej uchylania, zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego i jej konsekwencjami dla praktyki psychologa klinicznego.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EUR2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie biologicznych podstaw ludzkiego zachowania w świetle aktualnych badań z zakresu etologii, socjobiologii, psychofizjologii i psychologii ewolucyjnej, a także genetyki behawioralnej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PERC2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Uczestnictwo w programie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych psychicznie.

Hospitacja zajęć w wybranych placówkach zajmujących się osobami z problemami integracji sensorycznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-CPT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu psychoterapii (kontakt, wgląd, zmiana, utrwalanie zmiany). Praktyczne poznanie niektórych metod i technik stosowanych w podstawowych kierunkach psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-ETY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kierunkami etycznymi, a także z podstawowymi kategoriami etycznymi, takimi jak: wartości, cnoty, wolność, sumienie, odpowiedzialność. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności analizy tekstów filozoficznych, rozpoznawania założeń poszczególnych teorii etycznych oraz ich uzasadnień. Student podejmuje refleksję nad zagadnieniami etycznymi, uczy się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w zakresie oceny moralnej działań człowieka.

Strona przedmiotu
WF-PS-EVOP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-FCZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem niniejszych ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką filozofii człowieka w perspektywie historyczno-problemowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-HMP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KTDPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia opierają się na dyskusji pomiędzy studentami oraz studentami a prowadzącym w oparciu o prezentacje wybranych zagadnień z teologii duchowości i psychologii religii.

Strona przedmiotu
WF-PS-KPWT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium służy zapoznaniu i pogłębieniu tych tematów teologicznych, które mogą być inspirowane współczesną wiedzą psychologiczną. Podczas zajęć będzie miało miejsce:

1. Wprowadzenie - wykład z prezentacją w Power Point

2. Studenci będą przygotowywać w postaci prezentacji materiał, który będzie podstawą dyskusji i penetracji problemu z perspektywy psychologicznej i teologicznej

3. Studenci przygotują esej na wybrany i zatwierdzony przez prowadzącego temat.

3. Podsumowanie

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie z metodami zaliczanymi do grupy narracyjnych i ich podstawami teoretycznymi. Student powinien posiąść wiedzę na temat podstaw teoretycznych tych metod, ich wartości, zalet i wad. Powinien też zdobyć stosowne umiejętności i kompetencje w zakresie posługiwania się wybranymi metodami narracyjnymi, interpretacji wyników i ich wykorzystania w diagnozie, poradnictwie, psychoterapii i wspieraniu rozwoju osobowości, a także w badaniach naukowych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele: Celem konwersatorium jest zapoznanie z podstawami teoretycznymi oraz metodami zaliczanymi do grupy projekcyjnych. Większość zajęć poświęcona będzie zapoznaniu się z praktycznym stosowaniem w diagnozie psychologicznej Testu Niedokończonych Zdań Rottera, Testu Apercepcji Tematycznej oraz Testu Rorschacha (interpretacja w systemach Exnera i Piotrowskiego).

Efekt kształcenia: ukształtowanie krytycznej postawy w stosunku do metod projekcyjnych, wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się w praktyce Testem Zdań Niedokończonych Rottera, TAT i Testem Rorschacha.

Wymagania wstępne: wiedza z psychologii osobowości

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KMBJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach standardowego programu studiów Studenci poznają metody jakościowe głównie od strony diagnostyki klinicznej. Celem niniejszych warsztatów jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności Studentów w zakresie wykorzystania technik jakościowych (wywiad, grupy fokusowe, obserwacja) w badaniach społecznych. W ramach zajęć Studenci poznają również podstawy metod analizy danych jakościowych oraz zostaną zapoznani z programami wspierającymi tę analizę (np. NVivo).

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KMPW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami psychologicznymi wykorzystywanymi podczas działań rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

Przedstawione zostaną wybrane terapie i metody adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Strona przedmiotu
WF-PS-N-NMPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą polegały na dyskusji przeprowadzanej w oparciu o prezentacje prowadzącego i artykuły anglojęzyczne ukazujące aktualne badania z zakresu psychologii stresu, osobowości i regulacji emocji.

Wymagania wstępne: zainteresowanie tematem i znajomość angielskiego umożliwiająca lekturę tekstów.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KPWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-KOSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy na temat praktycznych aspektów pracy biegłego sądowego z zakresu psychiatrii i psychologii. Zapoznanie się ze szczególnie trudnymi i kontrowersyjnymi sytuacjami klinicznymi. Przedstawianie problemów, z którymi można spotkać się w czasie pracy w placówkach medycznych wyspecjalizowanych w psychiatrii sądowej. Omówienie podstawowych zasad etycznych w pracy biegłego.

Strona przedmiotu
WF-PS-KPPD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie uwarunkowań prawnych i merytorycznych działalności psychologicznej świadczonej w różnych formach i obszarach aktywności zawodowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KPDB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy teorii i praktyki, zasad, metod i dobrych zwyczajów wykorzystywanych na każdym etapie procesu badawczego w psychologii. W szczególności zajęcia skupiają się na prowadzeniu badań naukowych i pisaniu tekstów naukowych. Poruszane na kursie tematy obejmują zagadnienia związane z wszystkimi etapami procesu badawczego, począwszy od obserwacji zjawiska w świecie, skończywszy na opowiedzeniu światu o swoich działaniach zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami obecnie dostępnych narzędzi upowszechniania wyników badań. Zajęcia będą mieć formę konwersacyjną i ćwiczeniową, oczekuje się, że na koniec zajęć studenci będą potrafili przedstawić wykorzystanie w praktyce wykładanych treści.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KPMZP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-KPCHP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-KWPSK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skupiają się na podstawowych elementach pracy klinicznej z dysfunkcjami i zaburzeniami seksualnymi.Jednocześnie poruszają podstawy zaburzeń seksualnych w przebiegu zaburzeń psychicznych oraz chorób somatycznych z uwzględnieniem kwestii etycznych, społecznych oraz moralnych.

Strona przedmiotu
WF-PS-NIEZNMemo-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat kluczowych pojęć stosowanych w psychologicznych i neurokognitywnych badaniach pamięci. Oczekuje się, iż studenci wzbogacą swoje rozumienie natury badań eksperymentalnych, zasad ich prowadzenia i interpretacji. Dodatkowym celem zajęć jest wzbogacenie słownictwa studentów o angielską terminologię dotyczącą pamięci.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MBP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu przybliżone zostają aspekty metodologiczne prowadzenia badań nad procesem psychoterapeutycznym. Omówione zostają aspekty etyczne badań, dobór próby do badań oraz wybrane narzędzia badające najważniejsze aspekty procesu psychoterapii, zwłaszcza procedury użyteczne do analizy danych odnoszących się do procesu psychoterapii: (1) jakościowych - w tym metoda narracji oraz algorytm sztucznej inteligencji - Text mining, a także (2) ilościowych - model analizy korespondencji, układ równań strukturalnych. Omawiane zagadnienia ilustrowane są m.in. przykładami z projektu pod kierunkiem prof. dr hab. Lidii Grzesiuk, który opisuje relacje między efektywnością psychoterapii a czynnikami ją determinującymi.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-NEUR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-NEURC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone będą diagnozie neuropsychologicznej. Studenci poznają metody pracy neuropsychologa, proces diagnozy neuropsychologicznej oraz wybrane narzędzia diagnostyczne. Omówione zostaną zaburzenia wyższych funkcji poznawczych i rodzaje objawów klinicznych na skutek uszkodzenia różnych obszarów mózgu.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PRIM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty mają za zadanie nauczyć uczestników metod prowadzenia badań eksperymentalnych z wykorzystaniem renomowanego oprogramowania E-prime. W ramach warsztatów omówiony zostanie sposób działania programu, ćwiczone będzie projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów, a w ramach zaliczeniaprzygotować należało będzie działający eksperyment.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PT2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i psychoterapię.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-POM2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą przeglądowi najważniejszych podejść psychoterapeutycznych oraz szczególnym technikom stosowanym w psychoterapii.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PZGCP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć warsztatowych z grupą. Studenci zapoznają się z różnymi formami pracy z grupą oraz zadaniami, jakie stoją przed trenerem prowadzącym zajęcia. Ponadto studenci dowiedzą się, jak konstruować scenariusze zajęć warsztatowych oraz otrzymają wiedzę z zakresu poszczególnych technik i metod pracy z grupą. Zadaniem studentów będzie opracowanie scenariusza warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów (w wymiarze 5 godz. lekcyjnych) oraz przeprowadzenie go w wybranej placówce.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)