Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na semestr letni 2020/21 - Instytut Psychologii WF-PS-2020/21_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_L
WF-PS-N-RC2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład służy przekazaniu wiedzy z obszaru psychologii rozwoju człowieka dorosłego, z uwzględnieniem perspektywy antropologii kulturowej. Problematyka rozwoju w poszczególnych sferach jest tu łączona z analizą zmian rozwojowych i ukazywaniem specyfiki kolejnych etapów dorosłości.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EUR2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie biologicznych podstaw ludzkiego zachowania w świetle aktualnych badań z zakresu etologii, socjobiologii, psychofizjologii i psychologii ewolucyjnej, a także genetyki behawioralnej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PERC2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Uczestnictwo w programie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych psychicznie.

Hospitacja zajęć w wybranych placówkach zajmujących się osobami z problemami integracji sensorycznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-CPT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu psychoterapii (kontakt, wgląd, zmiana, utrwalanie zmiany). Praktyczne poznanie niektórych metod i technik stosowanych w podstawowych kierunkach psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-ETY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kierunkami etycznymi, a także z podstawowymi kategoriami etycznymi, takimi jak: wartości, cnoty, wolność, sumienie, odpowiedzialność. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności analizy tekstów filozoficznych, rozpoznawania założeń poszczególnych teorii etycznych oraz ich uzasadnień. Student podejmuje refleksję nad zagadnieniami etycznymi, uczy się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w zakresie oceny moralnej działań człowieka.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-FCZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem niniejszych ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką filozofii człowieka w perspektywie historyczno-problemowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-HM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium koncentruje się wokół tzw. historii mówionej (oral history) widzianej z perspektywy psychologicznej wraz z szerokim kontekstem, uwzględniającym m.in. antropologię kulturową i socjologię. Historia mówiona rozumiana jest tu jako interdyscyplinarna metoda badawcza, polegająca na zbieraniu, archiwizacji i analizie relacji słownych dotyczących zarówno wydarzeń historycznych, jak i osobistych doświadczeń ludzi. Część teoretyczna zajęć poświęcona jest takim zagadnieniom jak pamięć autobiograficzna i kulturowa, narracja, trauma oraz filozoficzne założenia oral history. Omawiana jest także rola i znaczenie słowa mówionego w kulturach tradycyjnych. Część praktyczna obejmuje poznanie metod zbierania, transkrypcji i analizy wywiadów autobiograficznych oraz samodzielne przeprowadzenie oraz opracowanie rozmowy ze świadkiem wydarzeń historycznych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-HMP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KTDPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia opierają się na dyskusji pomiędzy studentami oraz studentami a prowadzącym w oparciu o prezentacje wybranych zagadnień z teologii duchowości i psychologii religii.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie z metodami zaliczanymi do grupy narracyjnych i ich podstawami teoretycznymi. Student powinien posiąść wiedzę na temat podstaw teoretycznych tych metod, ich wartości, zalet i wad. Powinien też zdobyć stosowne umiejętności i kompetencje w zakresie posługiwania się wybranymi metodami narracyjnymi, interpretacji wyników i ich wykorzystania w diagnozie, poradnictwie, psychoterapii i wspieraniu rozwoju osobowości, a także w badaniach naukowych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KMPW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami psychologicznymi wykorzystywanymi podczas działań rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

Przedstawione zostaną wybrane terapie i metody adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PJRI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium podejmuje tematykę percepcji Ja w relacjach interpersonalnych zarówno z perspektywy własnej oraz innych. Omawia rolę cech wspólnotowych i sprawczych w percepcji społecznej, zjawisko metapercepcji oraz poczucia transparentności; rozważa problem pożądanej metapercepcji oraz pożądanej transparentności własnej osoby w różnych relacjach społecznych oraz w kontekście różnic indywidualnych w tym zakresie związanych z samooceną, płcią psychologiczną, stylem przywiązania, sposobem konstruowania Ja.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KOSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy na temat praktycznych aspektów pracy biegłego sądowego z zakresu psychiatrii i psychologii. Zapoznanie się ze szczególnie trudnymi i kontrowersyjnymi sytuacjami klinicznymi. Przedstawianie problemów, z którymi można spotkać się w czasie pracy w placówkach medycznych wyspecjalizowanych w psychiatrii sądowej. Omówienie podstawowych zasad etycznych w pracy biegłego.

Strona przedmiotu
WF-PS-KWPSK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skupiają się na podstawowych elementach pracy klinicznej z dysfunkcjami i zaburzeniami seksualnymi.Jednocześnie poruszają podstawy zaburzeń seksualnych w przebiegu zaburzeń psychicznych oraz chorób somatycznych z uwzględnieniem kwestii etycznych, społecznych oraz moralnych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-MJK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów ze specyfiką badań jakościowych i mieszanych, poznanie podstawowych podejść i metod badawczych stosowanych w takich badaniach, jak również sposobów analizy i interpretacji danych jakościowych. Ponadto ćwiczenia mają pomóc w kształtowaniu umiejętności krytycznej oceny, porównania metod oraz doboru metod do problemów badawczych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-NEUR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-NEURC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone będą diagnozie neuropsychologicznej. Studenci poznają metody pracy neuropsychologa, proces diagnozy neuropsychologicznej oraz wybrane narzędzia diagnostyczne. Omówione zostaną zaburzenia wyższych funkcji poznawczych i rodzaje objawów klinicznych na skutek uszkodzenia różnych obszarów mózgu.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-COV
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wykładzie zreferowano aktualny stan wiedzy zależności między poziomem stymulacji i aktywacji a poziomem funkcjonowania człowieka z perspektywy pandemii COVID-19 i przyszłych lotów międzyplanetarnych na Księżyc i Marsa. Weryfikowana będzie klasyczna hipoteza postawiona przez Donalda Hebba książce pt. „The Organization of Behavior”, w której Autor uwypuklił awersyjność, zarówno nadmiaru, jak i niedoboru, stymulacji i dążenie organizmu do zachowania optymalnego jej poziomu. Eksperyment deprywacyjny Hebba uważany jest w literaturze przedmiotu za przełomowy moment, powodujący wzrost zainteresowań wielu ośrodków naukowych badaniami eksperymentalnymi nad tzw. efektami deprywacji sensorycznej, izolacji socjalnej i uwięzienia. Jednak mimo wielu badań naukowych, pojawiło się, obok stwierdzonych empirycznie faktów, wiele mitów i legend naukowych, związanych przede wszystkim z interpretacją ex post uzyskiwanych wyników.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PT2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i psychoterapię.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-POM2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą przeglądowi najważniejszych podejść psychoterapeutycznych oraz szczególnym technikom stosowanym w psychoterapii.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi formami pracy z grupą oraz procesem grupowym.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiające: (1) dokonywanie przeglądu literatury przedmiotu, (2) przeprowadzenie analizy i syntezy zgromadzonego materiału teoretycznego, (3) sformułowanie i uzasadnianie problemu badawczego, (4) sformułowanie i uzasadnienie pytań i hipotez badawczych, (5) teoretyczne zweryfikowanie hipotez oraz sformułowanie wniosków, a także (6) zapoznanie uczestników z obowiązującymi w psychologii standardami pisania tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PZGCP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć warsztatowych z grupą. Studenci zapoznają się z różnymi formami pracy z grupą oraz zadaniami, jakie stoją przed trenerem prowadzącym zajęcia. Ponadto studenci dowiedzą się, jak konstruować scenariusze zajęć warsztatowych oraz otrzymają wiedzę z zakresu poszczególnych technik i metod pracy z grupą. Zadaniem studentów będzie opracowanie scenariusza warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów (w wymiarze 5 godz. lekcyjnych) oraz przeprowadzenie go w wybranej placówce.

Strona przedmiotu
WF-PS-PRKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z zasadami wykonywania zawodu w określonej placówce psychologicznej oraz z zasadami funkcjonowania psychologa na rynku komercyjnym i naukowym.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PAP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie rodzajów, przyczyn, teorii i konsekwencji agresji. Celem praktycznym jest poznanie metod badawczych w celu diagnostycznym.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istotę przedmiotu oddaje fragment: „All anthropology is psychological. All psychology is cultural” (Bock, 1988, Rethinking Psychological Anthropology, s. 27. New York: W. H. Freeman). Konsekwetnie celem wykładów jest zgłębienie relacji między psyche a kulturą i poznanie programów badań psychologicznych oraz nauk o kulturze dotyczących budowania adekwatnego obrazu człowieka. Ideę przewodnią/lejtmotyw kursu stanowić będzie perspektywa duszy a metodą antropoanaliza.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis przedmiotu

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele: Celem zajęć ma być przekazanie wiedzy pozwalającej na uchwycenie podstawowych mechanizmów i prawidłowości przebiegu procesów emocjonalnych i motywacyjnych. Stąd też wykłady mają stawić prezentację współczesnych sposobów analizowania zjawisk emocjonalnych i motywacyjnych. Z uwagi na konieczność pełniejszego uchwycenia współczesnej myśli psychologicznej, pojawia się także analiza teorii, które legły u podłoża aktualnych stylów interpretacji emocji i motywacji.

Efekt kształcenia: ukształtowanie podstawowych schematów i możliwości interpretacji zachowań motywacyjnych człowieka (zrozumienie źródeł, przyczyn zachowań) oraz umiejętności wyjaśnianie przyczyn procesów emocjonalnych i ich konsekwencji.

Wymagania wstępne:podstawowa wiedza z zakresu psychologii emocji i motywacji

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PK2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: jak opisane w semestrze zimowym.

Efekt kształcenia: Uformowanie pozytywnych terapeutycznych postaw wobec chorych psychicznie oraz zdobycie praktycznych kompetencji z zakresu psychologii klinicznej.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza odnośnie do biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań zachowania się człowieka oraz koncepcje normy i patologii psychicznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KPDM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu : podstawowy

Cele :Celem wykładów jest zapewnienie podstawowej wiedzy o psychopatologii dzieci i młodzieży, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.

Efekt kształcenia : Kształtowanie pozytywnych postaw wobec chorych psychicznie dzieci i młodzieży oraz dobrej znajomości dyscypliny (zdolność do rozmowy, badanie pacjentów i ich rodziców) .

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza o biologicznych , psychologicznych i społecznych czynników determinujących zachowania dzieci młodzieży.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)