Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na semestr zimowy 2020/21 - Instytut Psychologii WF-PS-2020/21_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_Z
WF-PS-N-AIFUN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat budowy anatomicznej ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz ich funkcji fizjologicznych (poznanie poszczególnych struktur nerwowych, układów czynnościowych, zależności strukturalnych oraz funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi elementami). Wskazanie na znaczenie znajomości anatomii i fizjologii układu nerwowego w kontekście wyjaśniania procesów psychicznych człowieka.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-AAP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Antropologia a psychologia" wprowadza w dyscyplinę antropologii i jej subdyscypliny oraz ich związki z psychologią.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EUR1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie biologicznych podstaw ludzkiego zachowania w świetle aktualnych badań z zakresu etologii, socjobiologii, psychofizjologii i psychologii ewolucyjnej, a także genetyki behawioralnej.

Strona przedmiotu
WF-PS-CCP-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Students will learn about most important theories and studies from the field of cross-cultural psychology. Students will discuss theories and plan their own experiments

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PERC1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Uczestnictwo w programie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

Hospitacja zajęć w wybranych placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi w zakresie intelektu i chorych psychicznie

Strona przedmiotu
WF-PS-N-CPT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu psychoterapii (kontakt, wgląd, zmiana, utrwalanie zmiany). Praktyczne poznanie niektórych metod i technik stosowanych w podstawowych kierunkach psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

-Celem poznawczym jest zaznajomienie studentów z metodologicznymi zasadami badań ergonomicznych w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.

-Celem kształcącym jest zapoznanie się z problemami ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej

-Celem wychowawczym jest stosowanie ergonomicznych uwarunkowań wykonywania działalności zawodowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-HF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: brak

Strona przedmiotu
WF-PS-HFTS-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Transport psychology is a part of psychology that studies the relationship between psychological processes and the behavior of users of various means of transporting people remotely. It aims to apply the theoretical aspects of psychology to improve the flow and quality of traffic by helping to develop and apply accident prevention measures, as well as by targeting desired behaviors through education and motivation of users. Behavior is often studied in conjunction with crash tests to assess causes and differences involved in the collision. In addition, research on factors such as attention, memory, spatial cognition, inexperience, stress, intoxication, distracting / ambiguous stimuli, fatigue and secondary tasks are used to understand and examine the experiences and activities of users of selected modes of transport.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele: Celem konwersatorium jest zapoznanie z podstawami teoretycznymi oraz metodami zaliczanymi do grupy projekcyjnych. Większość zajęć poświęcona będzie zapoznaniu się z praktycznym stosowaniem w diagnozie psychologicznej Testu Niedokończonych Zdań Rottera, Testu Apercepcji Tematycznej oraz Testu Rorschacha (interpretacja w systemach Exnera i Piotrowskiego).

Efekt kształcenia: ukształtowanie krytycznej postawy w stosunku do metod projekcyjnych, wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się w praktyce Testem Zdań Niedokończonych Rottera, TAT i Testem Rorschacha.

Wymagania wstępne: wiedza z psychologii osobowości

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KPDB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy teorii i praktyki, zasad, metod i dobrych zwyczajów wykorzystywanych na każdym etapie procesu badawczego w psychologii. W szczególności zajęcia skupiają się na prowadzeniu badań naukowych i pisaniu tekstów naukowych. Poruszane na kursie tematy obejmują zagadnienia związane z wszystkimi etapami procesu badawczego, począwszy od obserwacji zjawiska w świecie, skończywszy na opowiedzeniu światu o swoich działaniach zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami obecnie dostępnych narzędzi upowszechniania wyników badań. Zajęcia będą mieć formę konwersacyjną i ćwiczeniową, oczekuje się, że na koniec zajęć studenci będą potrafili przedstawić wykorzystanie w praktyce wykładanych treści.

Strona przedmiotu
WF-PS-KWDS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium omawia i porusza podstawy rozwoju psychoseksualnego i społeczno kulturowego człowieka w zakresie seksualności.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-LOG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowych zagadnień z zakresu logiki, ogólnej metodologii nauk i semiotyki. Podstawowym założeniem przy konstrukcji programu zajęć było przekonanie, że wielką wartością w pracy psychologa jest umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie myślenia oraz komunikowania swoich myśli. Zajęcia dostarczają ponadto aparatury pojęciowej niezbędnej podczas studiów humanistycznych.

Efekt kształcenia: postawa – ukształtowanie postawy krytycznego myślenia. Kompetencja – znajomość dyscyplin – logika i metodologia nauk.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza dotycząca języka.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MBPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Metodologia badań psychologicznych realizowany jest w postaci 30 godzin wykładu oraz 30 godzin ćwiczeń. Zajęcia realizowane są w semestrze zimowym.

Najważniejszym celem wykładu jest zaznajomienie z podstawowym zakresem metod stosowanych w procesie badawczym w psychologii. Studenci nauczą się formułować problemy badawcze i stawiać do nich hipotezy, operacjonalizować zmienne. Zapoznają się także z podstawowymi schematami badawczymi, a także odpowiadającymi im metodami analizy danych (z wykorzystaniem pakietu SPSS). Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności metodologicznej analizy raportów z badań empirycznych, które są podstawową formą przekazu informacji o nowych odkryciach naukowych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MOFC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest koncepcji motywacji osiągnięć, typologii motywacji osiągnięć oraz modelom motywacji do sukcesu a także ich psychologicznym determinantom.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PUP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się i rozwijanie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy psycholog oraz możliwości ich wykorzystania w trakcie rozmowy psychologicznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PT1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i psychoterapię.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-POM1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są podstawom udzielania pomocy psychologicznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PZGCP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć warsztatowych z grupą. Studenci zapoznają się z różnymi formami pracy z grupą oraz zadaniami, jakie stoją przed trenerem prowadzącym zajęcia. Ponadto studenci dowiedzą się, jak konstruować scenariusze zajęć warsztatowych oraz otrzymają wiedzę z zakresu poszczególnych technik i metod pracy z grupą. Zadaniem studentów będzie opracowanie scenariusza warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów (w wymiarze 5 godz. lekcyjnych) oraz przeprowadzenie go w wybranej placówce.

Strona przedmiotu
WF-PS-PRKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z zasadami wykonywania zawodu w określonej placówce psychologicznej oraz z zasadami funkcjonowania psychologa na rynku komercyjnym i naukowym.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PKL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele: Prezentacja wiedzy z zakresu psychiatrii sądowej, z uwzględnieniem orzecznictwa w sprawach karnych, cywilnych i sprawach nieletnich a także przedstawienie podstawowych unormowań prawnych, które mają zastosowanie w opiniowaniu dla potrzeb organu procesowego.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PK1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu:Zasadniczym celem wykładów jest dostar-czenie podstawowej wiedzy uwzględniającej najważniejsze współczesne osiągnięcia światowej i polskiej psychologii klinicznej, wybrane obszary jej praktycznych zastosowań, teoretyczne modele i koncepcje, relacje z psychopatologią oraz aktualne problemy i dylematy tej dziedziny psychologii.

Efekt kształcenia: Uformowanie pozytywnych terapeutycznych postaw wobec chorych psychicznie oraz zdobycie praktycznych kompetencji z zakresu psychologii klinicznej.

Wymagania wstępne:Ogólna wiedza odnośnie do biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań zachowania się człowieka.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PMR1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest ukazanie roli małżeństwa i rodziny w życiu człowieka; podstawowych czynników warunkujących wysoką jakość związku małżeńskiego, ukazanie seksualności jako integralnej wartości związanej ze strukturą osobowości człowieka, a także analiza wpływu środowiska rodzinnego na dalsze życie człowieka oraz podstawowych funkcji rodziny. Ważne jest także, aby student nabył wiedzy niezbędnej w pracy w poradnictwie, w pracy z młodymi osobami, z małżeństwami, z rodzinami. Kompetencje - nabycie umiejętności potrzebnych w pracy w poradni, szczególnie ważnych w pogłębianiu komunikacji interpersonalnej i w rozwiązywaniu konfliktów.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie słuchaczom ciekawych związków między kulturą a procesami psychicznymi.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie człowieka. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania kulturowej różnorodności, jak również poszukiwania międzykulturowych podobieństw.

Efekt kształcenia:

- nabycie umiejętności definiowania kultury i określenia związków między kulturą a zachowaniem człowieka; -wiedza na temat różnic międzulturowych; - umiejętność pracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i społecznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PMF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Psychologia mitu i fantazmatu" wprowadza w psychologiczny wymiar mitu jako tworu kulturowego i jego podmiotowy odpowiednik w postaci fantazmatu oraz prezentuje metody mitoanalizy i mitoterapii.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PO1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele: Celem wykładów jest zapoznanie ze sposobami interpretacji pojęcia osobowość oraz ze stylami analizy struktury i mechanizmów kształtowania się osobowości. Stąd konieczne zdaje się uwzględnienie podstawowych i kluczowych dla współczesnych analiz teorii psychodynamicznych, organicystycznych, egzystencjalnych, teorii uczenia, aktywistyczno- regulacyjnych, kulturowych i in.

Efekt kształcenia: znajomość schematów interpretacji pojęcia osobowości, mechanizmów rozwoju i zmiany osobowości, możliwości spojrzenia na człowieka z perspektywy jego niepowtarzalnej indywidualności osobowej i interpretacji zachowań w świetle całościowego ujęcia człowieka.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PPR1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z problematyką przestępczości, z problematyką niedostosowania społecznego (przyczynami, przejawami) oraz poznanie teorii kryminologicznych, zwłaszcza psychologicznych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PPRA1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

-Celem poznawczym jest zaznajomienie studentów z: problemami zarządzania zasobami ludzkimi, metodami diagnozy psychologicznej charakterystycznymi dla prowadzenia procedur doboru i selekcji zawodowej w psychologii organizacji i pracy.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PPO1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom najważniejszych wiadomości z zakresu psychologii poznawczej, zapoznanie ze sposobem prowadzenia, opisu i interpretacji badań empirycznych wypracowanym przez psychologię eksperymentalną. Ukazane zostaną ograniczenia i perspektywy rozwoju tego nurtu psychologii a także możliwości zastosowań praktycznych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PER1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia rewalidacyjna ma dostarczyć studentom wiadomości o procesie rehabilitacji/rewalidacji osób, które ponoszą skutki swej niepełnosprawności dla samej osoby, jak i dla jego rodziny. Istotne jest również ukazanie charakterystyki psychologicznej i społecznego funkcjonowania osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)