Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejstracja na semestr zimowy 2021/22 - Instytut psychologii WF-PS-2021/22_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z
WF-PS-N-SPSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przygotowanie studentów do wykonywania analiz statystycznych w pakiecie SPSS, interpretacji wyników wykonanych analiz oraz tworzenia raportu. Wiedza zdobyta ma pomóc studentom w opracowaniu i przygotowaniu analiz i raportu z uzyskanych wyników do prac empirycznych, magisterskich.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-AIFUN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat budowy anatomicznej ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz ich funkcji fizjologicznych (poznanie poszczególnych struktur nerwowych, układów czynnościowych, zależności strukturalnych oraz funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi elementami). Wskazanie na znaczenie znajomości anatomii i fizjologii układu nerwowego w kontekście wyjaśniania procesów psychicznych człowieka.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-AAP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Antropologia a psychologia" wprowadza w dyscyplinę antropologii i jej subdyscypliny oraz ich związki z psychologią.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EUR1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie biologicznych podstaw ludzkiego zachowania w świetle aktualnych badań z zakresu etologii, socjobiologii, psychofizjologii i psychologii ewolucyjnej, a także genetyki behawioralnej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-CPT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu psychoterapii (kontakt, wgląd, zmiana, utrwalanie zmiany). Praktyczne poznanie niektórych metod i technik stosowanych w podstawowych kierunkach psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

-Celem poznawczym jest zaznajomienie studentów z metodologicznymi zasadami badań ergonomicznych w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.

-Celem kształcącym jest zapoznanie się z problemami ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej

-Celem wychowawczym jest stosowanie ergonomicznych uwarunkowań wykonywania działalności zawodowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EZP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele: W trakcie zajęć prezentowane będą etyczne aspekty funkcjonowania psychologa w różnych obszarach zawodowych. Ich celem jest zapoznanie studentów z występującymi problemami z tego zakresu w ich późniejszej pracy oraz przygotowanie do podejmowania czekających ich wyzwań. Kwestie te zostaną odniesione do standardów zawartych w głównych kodeksach etyki zawodowej psychologa (i pokrewnych) i będą dyskutowane w odniesieniu do aktualnych uwarunkowań społecznych (związanych z pluralistycznymi przekonaniami). Istotnym elementem zajęć będzie wskazanie na akceptowane sposoby ustosunkowania się i działania w istotnych etycznie sytuacjach, a także pogłębianie wrażliwości w tym zakresie, jako przygotowywanie studentów do pracy z drugim człowiekiem.

Efekt kształcenia: poznanie standardów zawartych w kodeksach etyki zawodowej psychologa; zrozumienie znaczenia i zakresu stosowalności tych norm. Świadomość etycznego wymiaru działalności psychologicznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-HF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: brak

Strona przedmiotu
WF-PS-N-HM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium koncentruje się wokół tzw. historii mówionej (oral history) widzianej z perspektywy psychologicznej wraz z szerokim kontekstem, uwzględniającym m.in. antropologię kulturową i socjologię. Historia mówiona rozumiana jest tu jako interdyscyplinarna metoda badawcza, polegająca na zbieraniu, archiwizacji i analizie relacji słownych dotyczących zarówno wydarzeń historycznych, jak i osobistych doświadczeń ludzi. Część teoretyczna zajęć poświęcona jest takim zagadnieniom jak pamięć autobiograficzna i kulturowa, narracja, trauma oraz filozoficzne założenia oral history. Omawiana jest także rola i znaczenie słowa mówionego w kulturach tradycyjnych. Część praktyczna obejmuje poznanie metod zbierania, transkrypcji i analizy wywiadów autobiograficznych oraz samodzielne przeprowadzenie oraz opracowanie rozmowy ze świadkiem wydarzeń historycznych.

Strona przedmiotu
WF-PS-IMC-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Złudzenia poznawcze i pamięci są intrygującymi zjawiskami, które inspirują liczne badania empiryczne i dociekania teoretyczne. Złudzenia poznawcze, podobnie jak iluzje optyczne, są błędami w sądach o rzeczywistości, popełnianymi przy subiektywnym przekonaniu o poprawności dokonanej oceny. W czasie wykładów omówione zostaną wybrane przykłady błedów poznawczych i zniekształceń pamięci, których badania doprowadziły do zrozumienia istotnych mechanizmów przetwarzania informacji przez człowieka.

Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat paradygmatów i modeli teoretycznych pamięci i poznania. Oczekuje się, że studenci zyskają dobre zrozumienie natury naukowego (eksperymentalnego) dociekania mechanizmów poznawczych leżących u podstaw obserwowanych zjawisk. Dodatkowym celem jest wzbogacenie zasobu słownictwa studentów o angielskie terminy dotyczące pamięci i poznania.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KPWT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium służy zapoznaniu i pogłębieniu tych tematów teologicznych, które mogą być inspirowane współczesną wiedzą psychologiczną. Podczas zajęć będzie miało miejsce:

1. Wprowadzenie - wykład z prezentacją w Power Point

2. Studenci będą przygotowywać w postaci prezentacji materiał, który będzie podstawą dyskusji i penetracji problemu z perspektywy psychologicznej i teologicznej

3. Studenci przygotują esej na wybrany i zatwierdzony przez prowadzącego temat.

3. Podsumowanie

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują przegląd klasycznych, jak i również najnowszych ujęć teoretycznych skoncentrowanych wokół temperamentu człowieka, a także prezentację kwestionariuszy służących do pomiaru cech temperamentu postulowanych w omawianych teoriach i modelach. Będą one jednak poświęcone szczególnie rozważaniom z zakresu struktury temperamentu rozpatrywanej w świetle zaprezentowanych analiz teoretycznych prowadzonych na tym polu oraz w odniesieniu do najnowszych badań empirycznych. Najważniejszym celem zajęć będzie zaś prowadzona w tym obszarze wspólna refleksja oraz dyskusja odnośnie najbardziej fundamentalnych metawymiarów temperamentu.

• Zajęcia przeznaczone są dla Studentów III, IV i V roku studiów z psychologii.

• Planowo zajęcia będą odbywać się stacjonarnie.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PPPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom głównych przestrzeni (biznes, rozrywka, projektowanie, badania, śledztwa) aplikacji podstawowej i zaawansowanej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej i psychofizjologii.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-LOG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowych zagadnień z zakresu logiki, ogólnej metodologii nauk i semiotyki. Podstawowym założeniem przy konstrukcji programu zajęć było przekonanie, że wielką wartością w pracy psychologa jest umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie myślenia oraz komunikowania swoich myśli. Zajęcia dostarczają ponadto aparatury pojęciowej niezbędnej podczas studiów humanistycznych.

Efekt kształcenia: postawa – ukształtowanie postawy krytycznego myślenia. Kompetencja – znajomość dyscyplin – logika i metodologia nauk.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza dotycząca języka.

Strona przedmiotu
WF-PS-MAC-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of classes is to present up-to-date knowledge about analysis of human behaviors in the cultural, political and economic contexts. The coverage of topics will be related to cross-cultural psychology and political psychology. I focus on presenting issues related to dimensions of culture, cultural values and inter-group relations. During classes I plan to present the most popular theories related to cross-cultural psychology including the newest findings in the field, like belief in life in zero-sum game, agency-communion collective narcissism model or dealing with COVID-19 pandemic. As cross-cultural and political psychology researcher I will discuss also the findings from four international projects conducted by our team on entitlement, narcissism, and religiosity.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MBPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Metodologia badań psychologicznych realizowany jest w postaci 30 godzin wykładu oraz 30 godzin ćwiczeń. Zajęcia realizowane są w semestrze zimowym.

Najważniejszym celem wykładu jest zaznajomienie z podstawowym zakresem metod stosowanych w procesie badawczym w psychologii. Studenci nauczą się formułować problemy badawcze i stawiać do nich hipotezy, operacjonalizować zmienne. Zapoznają się także z podstawowymi schematami badawczymi, a także odpowiadającymi im metodami analizy danych (z wykorzystaniem pakietu SPSS). Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności metodologicznej analizy raportów z badań empirycznych, które są podstawową formą przekazu informacji o nowych odkryciach naukowych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MOFC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest koncepcji motywacji osiągnięć, typologii motywacji osiągnięć oraz modelom motywacji do sukcesu a także ich psychologicznym determinantom.

Strona przedmiotu
WF-PS-NCIF-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Students will learn about definitions, theories and models of numinous constructs, and their association with intra- and interpersonal functioning

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PUP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się i rozwijanie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy psycholog oraz możliwości ich wykorzystania w trakcie rozmowy psychologicznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PT1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i psychoterapię.

Strona przedmiotu
WF-PS-PRKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z zasadami wykonywania zawodu w określonej placówce psychologicznej oraz z zasadami funkcjonowania psychologa na rynku komercyjnym i naukowym.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PKL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele: Prezentacja wiedzy z zakresu psychiatrii sądowej, z uwzględnieniem orzecznictwa w sprawach karnych, cywilnych i sprawach nieletnich a także przedstawienie podstawowych unormowań prawnych, które mają zastosowanie w opiniowaniu dla potrzeb organu procesowego.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PMR1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest ukazanie roli małżeństwa i rodziny w życiu człowieka; podstawowych czynników warunkujących wysoką jakość związku małżeńskiego, ukazanie seksualności jako integralnej wartości związanej ze strukturą osobowości człowieka, a także analiza wpływu środowiska rodzinnego na dalsze życie człowieka oraz podstawowych funkcji rodziny. Ważne jest także, aby student nabył wiedzy niezbędnej w pracy w poradnictwie, w pracy z młodymi osobami, z małżeństwami, z rodzinami. Kompetencje - nabycie umiejętności potrzebnych w pracy w poradni, szczególnie ważnych w pogłębianiu komunikacji interpersonalnej i w rozwiązywaniu konfliktów.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie słuchaczom ciekawych związków między kulturą a procesami psychicznymi.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie człowieka. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania kulturowej różnorodności, jak również poszukiwania międzykulturowych podobieństw.

Efekt kształcenia:

- nabycie umiejętności definiowania kultury i określenia związków między kulturą a zachowaniem człowieka; -wiedza na temat różnic międzulturowych; - umiejętność pracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i społecznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PMKU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie słuchaczom ciekawych związków między kulturą a procesami psychicznymi.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie człowieka. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania kulturowej różnorodności, jak również poszukiwania międzykulturowych podobieństw.

Efekt kształcenia:

- nabycie umiejętności definiowania kultury i określenia związków między kulturą a zachowaniem człowieka; -wiedza na temat różnic międzulturowych; - umiejętność pracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i społecznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PMF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Psychologia mitu i fantazmatu" wprowadza w psychologiczny wymiar mitu jako tworu kulturowego i jego podmiotowy odpowiednik w postaci fantazmatu oraz prezentuje metody mitoanalizy i mitoterapii.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PSO1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PPRA1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

-Celem poznawczym jest zaznajomienie studentów z: problemami zarządzania zasobami ludzkimi, metodami diagnozy psychologicznej charakterystycznymi dla prowadzenia procedur doboru i selekcji zawodowej w psychologii organizacji i pracy.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PPO1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom najważniejszych wiadomości z zakresu psychologii poznawczej, zapoznanie ze sposobem prowadzenia, opisu i interpretacji badań empirycznych wypracowanym przez psychologię eksperymentalną. Ukazane zostaną ograniczenia i perspektywy rozwoju tego nurtu psychologii a także możliwości zastosowań praktycznych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PRiD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: zaprezentowanie bogatej problematyki psychicznych kontekstów życia religijnego, prezentacja dorobku współczesnych psychologów religii i wyników badan psychologicznych dotyczących religijności, prezentacja metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie.

Efekty kształcenia: osiągnięcie kompetencji w zakresie psychologicznej interpretacji doświadczeń religijnych oraz zdolność różnicowania szczytowych przeżyć religijnych oraz zjawisk patologicznych w religijności indywidualnej i zbiorowej.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)